Кафедральна тематика


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
на 2016 рік науково-дослідних робіт, що виконуються в межах кафедральної тематики 

№ з/п

Номер та назва НДР, номер держреєстрації, категорія роботи, науковий керівник

Термін виконання (місяць, рік)

Комплексна наукова програма університету

1

2

3

4

ПРИРОДНИЧІ ФАКУЛЬТЕТИ

ННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ»

1.

16КФ036-01

З’ясування клітинних та біофізичних механізмів функціонування і регуляції біологічних систем в нормі та за умов патологій, а також розробка засобів їх корекції.

№ держреєстрації: 0116U006381

Фундаментальна

Жолос Олександр Вікторович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

2.

16КФ036-02

Закономірності спадковості  і мінливості еукаріотів.

Фундаментальна

Демидов Сергій Вікторович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

3.

16КФ036-03

Комплексне дослідження сучасного стану окремих груп тварин України.

Фундаментальна

Серебряков Валентин Валентинович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Регіональні проблеми раціонального природокористування

4.

16КФ036-04

Механізми функціонування мозку та вісцеральних систем за умов гострого і хронічного стресу.

№ держреєстрації: 0116U006379

Фундаментальна

Макарчук Микола Юхимович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

5.

16КФ036-05

Структура та функції вірусів при різних екологічних станах.

Фундаментальна

Поліщук Валерій Петрович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

6.

16КФ036-06

Біохімічні механізми запалення.

Фундаментальна

Савчук Олексій Миколайович, д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

7.

16КФ036-07

Інноваційні підходи вирішення проблемних питань різноманітності флори та мікробіоти України.

Фундаментальна

Костіков Ігор Юрійович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

8.

16КФ036-08

Механізми регуляції обміну речовин у тканинах і клітинах в нормі та при патологічних станах.

№ держреєстрації: 0116U007144

Фундаментальна

Дзержинський Микола Едуардович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

9.

16КФ036-09

Адаптаційна мінливість мікроорганізмів та чинники імунної реактивності організму в умовах дії стресових факторів.

Фундаментальна

Сківка Лариса Михайлівна, доц., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

10.

16КП036-10

Інтегральна оцінка стану екосистем в умовах антропогенного навантаження  та глобальних змін  довкілля.

Прикладна

Лукашов Дмитро Володимирович, доц., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Регіональні проблеми раціонального природокористування

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

11.

16КП050-01

Динаміка термічного режиму зволоження в Україні в умовах сучасних змін клімату.

Прикладна

Сніжко Сергій Іванович, проф., д-к геогр. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Регіональні проблеми раціонального природокористування

12.

16КП050-02

Роль рекреаційної  діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталого розвитку.

Прикладна

Кіптенко Вікторія Констянтинівна, доц., канд. геогр. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Регіональні проблеми раціонального природокористування

ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»

13.

16КП049-01

Розробка теоретичних основ з метою вдосконалення геофізичних досліджень при вирішенні інженерно-геологічних задач.

Прикладна

Рева Микола Васильович, доц., канд. фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Надра

14.

16КП049-02

Еволюція, четвертинне розселення і видоутворення спермофілюс в Причорномор’ї .

Прикладна

Попова Лілія Вікторівна, канд. геол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Надра

15.

16КП049-03

Моделювання зсувної небезпеки локального та регіонального рівня (на прикладі модельних полігонів Середнього Придніпров‘я).

Прикладна

Іванік Олена Михайлівна, проф., д-р геол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Надра

16.

16КП049-04

Структурний аналіз та тектонічна еволюція різновікових комплексів України.

Прикладна

Шевчук Віктор Васильович, проф., д-р геол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Надра

17.

16КП049-05

Біостратиграфія, палеоекологія і палеогеографія фауністично охарактеризованих відкладів України.

Прикладна

Мєнасова Анжеліна Шевкетівна, доц., канд. геол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Надра

18.

16КП049-06

ГІС в задачах природокористування і моніторингу стану навколишнього середовища.

Прикладна

Зацерковний Віталій Іванович, доц.,д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Надра

19.

16КП049-07

Геолого-економічна оцінка та перспективи розширення  мінерально-сировинної бази аграрно-промислового комплексу України.

Прикладна

Загнітко Василь Миколайович, проф.,

д-р г.-м. наук

листопад 2016 –

грудень 2017

Надра

20.

16КП049-08

Стратиграфія, літологія, генезис та корисні копалини пізньодокембрійсько-фанерозойських осадових формацій України.

Прикладна

Огар Віктор Володимирович, проф.

листопад 2016 –

грудень 2018

Надра

21.

16КП049-09

Методологія експертної оцінки музейних колекцій мінералів та викопних решток геологічного минулого.

Прикладна

Нестеровський Віктор Анатолійович, проф. 

листопад 2016 –

грудень 2018

Надра

22

16КП049-10

Вивчення та моделювання наслідків впливу техногенних чинників на природний стан підземної гідросфери і ґрунтів, наукове обґрунтування заходів по запобіганню або мінімізації згаданих негативних наслідків (в контексті інтеграції України в європейський простір).

Прикладна

Кошляков Олексій Євгенович,

д-р геол. наук, проф.

листопад 2016 –

грудень 2018

Надра

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ

23.

16КФ015-01

Моделі та технології інтелектуальних обчислень.

Фундаментальна

Провотар Олександр Іванович, проф.,д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

березень 2019 р.

Інформатизація суспільства

24.

16КФ015-02

Теорія і методи розробки інтелектуальних інформаційних технологій та систем.

№ держреєстрації: 0116U006378

Фундаментальна

Анісімов Анатолій Васильович, чл.-кор. НАН України, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Інформатизація суспільства

25.

16КФ015-03

Розвиток теорії стохастичних систем мережевої структури, методів оптимального вибору керуючих параметрів та інтернет технологій для впровадження результатів в освіту.

№ держреєстрації: 0116U007787

Фундаментальна

Лебєдєв Євген Олександрович,

д-р фіз.-мат. наук

вересень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Інформатизація суспільства

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

26.

16КФ038-01

Стохастичний та статистичний аналіз складних неоднорідних динамічних систем.

Фундаментальна

Мішура Юлія Степанівна, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

27.

16КФ038-02

Топологічні і алгебраїчні методи в теорії функцій та динамічних систем на многовидах з межею.

Фундаментальна

Пришляк Олександр Олегович, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

28.

16КФ038-03

Дослідження детермінованих та стохастичних систем зі складною динамікою .

Фундаментальна

Станжицький Олександр Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

29.

16КФ038-04

Алгебраїчні та комбінаторні структури і їх застосування в алгебрі, геометрії та математичній фізиці.

Фундаментальна

Петравчук Анатолій Петрович, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

30.

16КФ038-05

Методи розв’язання задач математичної фізики з використанням сучасних новітніх технологій.

Фундаментальна

Самойленко Валерій Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

березень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

31.

16КФ038-06

Конструктивні методи дослідження прикладних задач механіки суцільних середовищ.

Фундаментальна

 

Лимарченко Олег Степанович, проф., д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

32.

16КФ038-07

Якісний аналіз систем диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням.

Фундаментальна

Перестюк Микола Олексійович, проф., акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

33.

16КФ038-08
Комонотонні наближення та розподіли.

Фундаментальна

Шевчук  Ігор Олександрович, проф., д-р фіз.- мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

34.

16КП038-09

Розробка комбінованих методів діагностики несучих конструкцій з пр’єзоактивних та пасивних матеріалів з використанням їх резонансних властивостей та мікронаноіндентування поверхні.

Прикладна

Жук Ярослав Олександрович, д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

35.

16КФ052-01

Дослідження і створення сучасних методів проектування суперкомп’ютерних систем.

Фундаментальна

Погорілий Сергій Дем'янович, проф.,д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Інформатизація суспільства

36.

16КП052-02

Альтернативні фізико-хімічні фактори формування інформації та ймовірних каналів її витоку.

Прикладна

Рєзніков Михайло Ігорович,  канд. техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Новітні та ресурсозберігаючі технології

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

37.

16КФ051-01

Радіаційно-стимульовані перетворення електронно-конформаційних станів нанорозмірних систем і нанокомпозитів

Фундаментальна

№ держреєстрації: 0116U007145

Куліш Микола Полікарпович,  чл.-кор. НАН України, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

березень 2019 р.

Конденсований стан– фізичні основи новітніх технологій

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

38.

16КП064-01

Розробка науково-методичних основ впровадження технологій управління проектами для розвитку підприємств і корпорацій.

Прикладна

Морозов Віктор Володимирович, проф., канд. техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Інформатизація суспільства

39.

16КП064-02

Побудова функціонально стійких телекомунікаційних систем.

Прикладна

Кравченко Юрій Васильович, проф., д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Інформатизація суспільства

40.

16КП064-03

Дослідження та розробка моделей, методів і засобів захисту від кібератак в інформаційних системах та мережах.

Прикладна

Толюпа Сергей Васильович, проф., д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Інформатизація суспільства

СОЦІОГУМАНІТАРНІ ФАКУЛЬТЕТИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

41.

16КФ040-02

Інноваційний розвиток менеджменту в умовах інформаційного суспільства.

Фундаментальна

Жилінська Оксана Іванівна,  доц.,

канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

42.

16КФ040-03

Міграція та макроекономічний розвиток в країнах Східноєвропейського партнерства: необхідні реформи.

Фундаментальна

Черняк Олександр Іванович, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

43.

16КФ040-04

Оцінка стабільності національної безпеки: нові рамки для аналізу.

Фундаментальна

Харламова Ганна Олексіївна, доц., канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

44.

16КФ040-05

Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України.

Фундаментальна

Гражевська Надія Іванівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

45.

16КФ040-06

Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору.

Фундаментальна

Мазур Ірина Іванівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

46.

16КФ040-07

Стратегії міжнародного співробітництва за умов поглиблення регіональної економічної інтеграції.

Фундаментальна

Старостіна Алла Олексіївна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

47.

16КФ040-08

Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного підприємництва, торгівлі та логістики в Україні.

Фундаментальна

Купалова Галина Іванівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

48.

16КФ040-09

Соціоекономічний вектор розвитку вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції.

Фундаментальна

Филюк Галина Михайлівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

49.

16КФ040-10

Стратегія реалізації МСФЗ як напрям розвитку національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Фундаментальна

Мельник Тетяна Григорівна, доц., канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

50.

16КФ040-11

Європейський вектор розвитку страхового ринку України.

Фундаментальна

Приказюк Наталія Валентинівна, доц., канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

51.

16КФ040-12

Фінансове забезпечення стійкості державних фінансів в Україні та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі.

Фундаментальна

Лютий Ігор Олексійович, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

52.

16КФ040-13

Методологічні засади статистичного оцінювання соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції.

Фундаментальна

Ковтун Наталія Василівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

53.

16КФ040-14

Дослідження та викладання іноземних мов для реалізації макроекономічної стратегії європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя.

Фундаментальна

Петровський Микола Васильович, доц., канд. філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

54.

16КФ046-01

Людина українського середньовіччя  та модерної доби.

Фундаментальна

Колесник Віктор Федорович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

55.

16КФ046-02

Українське суспільство в новітню добу.

Фундаментальна

Слюсаренко Анатолій Гнатович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

56.

16КФ046-03

Актуальні проблеми нової та новітньої історії зарубіжних країн.

Фундаментальна

Машевський Олег Петрович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

57.

16КФ046-04

Людина та ландшафт: типи культурної адаптації.

Фундаментальна

Терпиловський Ростислав Всеволодович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

58.

16КФ046-05

Етнологічна, краєзнавча та історико-туристична проблематика в контексті розвитку сучасної історичної науки.

Фундаментальна

Капелюшний Валерій Петрович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

59.

16КФ046-06

Актуальні проблеми історії країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Фундаментальна

Яровий Валерій Іванович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

60.

16КФ046-07

Розвиток архівознавства, джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін в Україні та світі.

Фундаментальна

Палієнко Марина Геннадіївна, проф.,

д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

61.

16КФ046-08

Мистецтво України в європейському контексті.

Фундаментальна

Котляров Петро Миколайович, доц., канд. іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

62.

16КФ046-09

Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина.

Фундаментальна

№ держреєстрації: 0116U007146

Ставнюк Віктор Володимирович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

63.

16КФ046-10

Громадянське суспільство та історіографічні дискурси в Східній Європі ХХ-ХХІ ст.

Фундаментальна

Мордвінцев В’ячеслав Михайлович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

64.

16КФ046-11

Соборність України: історична спадщина та виклики часу.

Фундаментальна

Коцур Анатолій Петрович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

65.

16КФ046-12

Актуальні питання історії України в історіографічному просторі.

Фундаментальна

Казьмирчук Григорій Дмитрович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

66.

16КФ016-01

Особистість і групи в умовах ціннісно-смислової трансформації суспільства.

Фундаментальна

Коваленко Алла Борисівна, проф., д-р психолог. наук

лютий 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

67.

16КФ016-02

Інтитуціалізація соціально-психологічних технологій в практиці соціальної роботи.

Фундаментальна

Швалб Юрій Михайлович, проф., д-р психолог. наук

квітень 2016 р. –

березень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

68.

16КФ016-03

Вікові особливості інформальної соціалізації особистості.

№ держреєстрації: 0116U006380

Фундаментальна

Мілютіна Катерина Леонідівна, доц., д-р психолог. наук

січень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів

глобалізації

69.

16КП016-04

Особистість у життєвих ситуаціях: психологічні аспекти.

Прикладна

Ващенко Ірина Володимирівна, проф., д-р психолог. наук

березень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

70.

16КП016-05

Професійно-педагогічна

підготовка викладачів ВНЗ.

Прикладна

Марушкевич Алла Адамівна, проф.,д-р педагог. наук

квітень 2016 р. –

березень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

71.

16КП016-06

Психологічна діагностика та корекція психогенних розладів.

Прикладна

Бурлачук Леонід Фокович, чл. НАПН України, проф., д-р психолог. наук

березень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

72.

16КФ016-07

Технології соціальної реабілітації в умовах трансформації суспільних процесів.

№ держреєстрації: 0116U007570

Фундаментальна

Максимова Наталія Юріївна, проф.,

д-р психол. наук

вересень 2016 р. –

грудень 2018 р

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

73.

16КФ017-01

Тематичні та концептуальні напрями розвитку сучасної соціологічної теорії.

Фундаментальна

Судаков Володимир Іванович, проф., д-р соціол. наук

квітень 2016 р. –

березень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

74.

16КФ017-02

Тенденції соціальних змін в сучасних суспільствах.

Фундаментальна

Куценко Ольга Дмитрівна, проф., д-р соціол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

75.

16КФ017-03

Галузева соціологія в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій.

Фундаментальна

Чепак Валентина Василівна, , проф., д-р соціол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

76.

16КФ017-04

Методологічні основи та методи емпіричних соціологічних досліджень.

Фундаментальна

Горбачик Андрій Петрович, доц., канд. фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

77.

16КФ041-01

Модернізація освітніх програм підготовки державних службовців на основі європейських освітньо-наукових стандартів.

Фундаментальна

Неліпа Дмитро Васильович, доц., д-р політ. наук

січень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

78.

16КФ041-02

Професійні та корпоративні етики: проблеми обґрунтування та впровадження.

Фундаментальна

Панченко Валентина Іванівна, проф., д-р філос. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

 

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

79.

16КФ041-03

Практичне релігієзнавство в контексті європейських стандартів освіти.

Фундаментальна

Харьковщенко Євген Анатолійович, проф., д-р філос. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

80.

16КФ041-04

Ідеологія в умовах соціальних змін.

Фундаментальна

Приятельчук Анатолій Олексійович, проф., канд. філос. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

81.

16КФ041-05

«Науковий проект» як форма організації освітнього процесу та самостійної роботи студентів.

Фундаментальна

Кононенко Тарас Петрович, доц., д-р філос. наук

лютий 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

82.

16КФ041-06

Практична філософія науки.

Фундаментальна

Добронравова Ірина Серафімівна, проф., д-р філос. наук

лютий 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

83.

16КП045-01

Популяризація українських наукових досліджень: інформаційна модель.

Прикладна

Городенко Леся Михайлівна, проф., д-р наук із соціальних комунікацій

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

84.

16КП045-02

Розробка та створення соціально адаптованого комунікаційного центру «Національний виробник».

Прикладна

Іванов Валерій Феліксович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

85.

16КП045-03

Комунікаційні технології конвергентних ЗМІ.

Прикладна

Шевченко Вікторія Едуардівна, доц., д-р наук із соціальних комунікацій

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

86.

16КП045-04

Кіно-, телемистецтво як модель сучасної соціокультурної ситуації.

Прикладна

Горєвалов Сергій Іванович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

87.

16КФ048-01

Стратегічні комунікації та глобальне інформаційне суспільство.

Фундаментальна

Рижков Микола Миколайович, проф., д-р педагог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

88.

16КФ048-02

Проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та проф. комунікації.

Фундаментальна

Татьянченко Олена Олександрівна, доц., канд. педаг. наук; Андрієнко Тетяна Петрівна доц., канд. філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

89.

16КФ048-03

Проекції глобальних інтересів на пострадянському просторі.

Фундаментальна

Дорошко Микола Савович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

90.

16КФ048-04

Галузеві особливості формування міжнародних бізнес стратегій українських компаній.

Фундаментальна

Расшивалов Дмитро Петрович, доц., канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

91.

16КФ048-05

Україна в процесі трансформації світового порядку.

Фундаментальна

Манжола Володимир Андрійович, проф., д-р політ. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

92.

16КФ048-06

Теорія та механізми розвитку міжнародних інтеграційних процесів на початку ХХІ століття.

Фундаментальна

Шнирков Олександр Іванович, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

93.

16КФ048-07

Комунікативні інструменти протидії деструктивному інформаційному впливу на приконфліктних територіях.

Фундаментальна

Даниленко Сергій Іванович, доц., д-р. політ. наук

квітень 2016 р. –

березень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

94.

16КФ048-08

Соціально-гуманітарні тренди в сучасних процесах європейського регіоналізму.

Фундаментальна

Матвієнко Віктор Михайлович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

95.

16КФ048-09

Теоретичне забезпечення міжнародно-правового захисту інтересів України.

Фундаментальна

Задорожній Олександр Вікторович, проф., д-р юрид. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

96.

16КФ048-10

Модернізація міжнародного приватного права і цивільного права України в контексті світових та європейських інтеграційних процесів.

Фундаментальна

Калакура Віктор Ярославович, доц., канд. юрид. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

97.

16КФ048-11

Фінансові та інвестиційні інтереси провідних акторів світової політики в контексті трансформації економіки України.

Фундаментальна

Рогач Олександр Ігорович, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

98.

16КФ048-12

Реалізація норм права Європейського Союзу.

Фундаментальна

Муравйов Віктор Іванович, проф., д-р юрид. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

99.

16КФ044-01

Антропологічні виміри сучасних і класичних мов.

Фундаментальна

Голубовська Ірина Олександрівна проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

100.

16КФ044-02

Польсько-українські мовно-літературні діалоги: від давнини до сучасності.

Фундаментальна

Радишевський Ростислав Петрович, чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

101.

16КФ044-03

Актуальні дискурсивні практики у комунікативному просторі мови та літератури.

Фундаментальна

Снитко ОленаСтепанівна, проф., д-р філол.наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

102.

16КФ044-04

Романські студії: когнітивно-дискурсійний, соціолінгвістичний, дидактичний, лінгвокультурологічний, перекладознавчий виміри.

Фундаментальна

Крючков Георгій Георгійович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

103.

16КФ044-05

Українська література: ідентичність та діалог культур.

Фундаментальна

Ткаченко Анатолій Олександрович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

104.

16КФ044-06

Дослідження германських мов і перекладу кроскультурному контексті.

Фундаментальна

Материнська О.В., доц., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

105.

16КФ044-07

Актуальні проблеми усного, письмового галузевого та художнього перекладу та методики їх викладання.

Фундаментальна

Коломієць Лада Володимирівна,  проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

106.

16КФ044-08

Актуальні питання перекладознавства та стилістики романських мов.

Фундаментальна

Смущинська Ірина Вікторівна, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

107.

16КФ044-09

Східні мови і літератури: теоретичні та прикладні студії.

Фундаментальна

Бондаренко Іван Петрович, проф., д-р філол. наук

березень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

108.

16КФ044-10

Українська мова в соціокультурних процесах сучасної держави.

Фундаментальна

Шевченко Лариса Іванівна, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

109.

16КФ044-11

Англійська мова у сучасному комунікативному просторі: когнітивні та соціокультурні аспекти.

Фундаментальна

Бєлова Алла Дмитрівна, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

жовтень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

110.

16КФ044-12

Граматика і поетика текстових структур.

Фундаментальна

Мойсієнко Анатолій Кирилович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

111.

16КФ044-14

Українська сучасна фольклористика: польова, теоретична, реконструктивна.

Фундаментальна

Івановська Олена Петрівна, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

112.

16КФ044-15

Мови і літератури Близького та Середнього Сходу в регіональних та європейських контекстах.

Фундаментальна

Тищенко Костянтин Миколайович, проф., д-р філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

113.

16КФ044-20

Лінгвістичний та літературознавчий підходи до вивчення сучасного англомовного дискурсу.

Фундаментальна

Мірончук Тетяна Андріївна, доц., канд. філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

114.

16КП044-21

Грецько-українські мовні та літературні контакти (зіставно-лексикологічні та дискурсологічні студії).

Прикладна

Клименко Ніна Федорівна, чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук

вересень 2015 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

115.

16КП044-22

Славістичні студії в глобалізованому світі.

Прикладна

Дзюба-Погребняк Олена Іванівна, доц., канд. філол. наук

Чмир Олена Романівна, доц., канд. філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

116.

16КП044-23

Сучасне літературознавство: перехрестя інтерпретацій.

Прикладна

Мегела Іван Петрович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

117.

16КП044-24

Методика реалізації моніторингу, контролю й оцінювання іншомовної комунікативної та перекладацької компетентностей.

Прикладна

Смовженко Людмила Григорівна, доц., канд. педагог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

118.

16КП044-25

Підмови математичних наук: математики, механіки, кібернетики (мови програмування та інформатика), а також комп'ютерна наука, програмна інженерія, телекомунікації, управління інформаційною безпекою, безпека інформаційних і комунікаційних систем, управління проектами, консолідована інформація.

Прикладна

Соловей Ніна Василівна, доц., канд. філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

119.

16КП044-26

Лінгвістичні та методичні основи викладання української та російської мов як іноземних.

Прикладна

Ніколаєва Наталія Сергіївна, доц., канд. філол. наук

березень 2016 р. –

березень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

120.

16КП044-27

Методика викладання професійної іноземної мови для спеціальних та академічних цілей.

Прикладна

Мусієнко Алла Петрівна, доц., канд. філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

121.

16КП044-30

Формування іншомовної компетенції за професійним спрямуванням у галузі: фізики (прикладної фізики, оптики) хімії, радіофізики (радіотехніки та радіоелектронних систем), комп’ютерних наук та інженерії.

Прикладна

Давидов Валентин Іванович, доц., канд. філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

122.

16КП044-31

Актуальні проблеми методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

Прикладна

Вощевська Ольга Володимирівна, доц., канд. педагог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

123.

16КП044-32

Формування комунікативної компетентності з академічного письма у студентів магістратури.

Прикладна

Малій Алла Степанівна, канд. філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

Анонс подій

16.01.2018
Методичний семінар Міністерства освіти і науки
19 січня 2018 року о 10-00 в приміщенні Міністерства освіти і науки України (бульвар Шевченка, 16, к. 312) відбудеться методичний семінар для заявників конкурсу Ф82 на Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на 2019 рік детальніше...
21.12.2017
Військовий інститут серед переможців Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року»
20 грудня 2017 року пройшло нагородження переможців щорічного Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» у Збройних Силах України, відповідно до Зведеного річного плану наукової та науково-технічної діяльності у Міністерстві оборони України на 2017 рік, який проходив на базі Центральн... детальніше...
14.12.2017
У Військовому інституті відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє»
Конференція об’єднала вітчизняних та іноземних фахівців з озброєння, військової техніки та технологій подвійного призначення, лінгвістичного, правового забезпечення ЗС України, актуальних проблем гуманітарного та соціального розвитку війська, інформаційно-психологічної боротьби, сучасних інфор... детальніше...
11.12.2017
Семінар: "Можливості платформи Web of Science для науковця"
З метою вдосконалення рівня інформаційної грамотності та підвищення публікаційної активності наукової спільноти університету Служба інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича організовує семінар на тему: «Можливості платформи Web of Science для науковця (Web of Science Core... детальніше...
06.12.2017
Електронні ресурси для навчання та наукової діяльності
Доступ до електронних ресурсів у локальній комп’ютерній мережі Київського національного університету імені Тараса Шевченка детальніше...
01.12.2017
Зустріч представників НДЧ Університету з професором Яном Конвалінку
30 листопада 2017 року в залі прийому міжнародних делегацій (ауд. 205 Головного корпусу) відбулася зустріч з проректором з науки, професором Яном Конвалінку. детальніше...
Всі події