Кафедральна тематика


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
на 2016 рік науково-дослідних робіт, що виконуються в межах кафедральної тематики 

№ з/п

Номер та назва НДР, номер держреєстрації, категорія роботи, науковий керівник

Термін виконання (місяць, рік)

Комплексна наукова програма університету

1

2

3

4

ПРИРОДНИЧІ ФАКУЛЬТЕТИ

ННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ»

1.

16КФ036-01

З’ясування клітинних та біофізичних механізмів функціонування і регуляції біологічних систем в нормі та за умов патологій, а також розробка засобів їх корекції.

№ держреєстрації: 0116U006381

Фундаментальна

Жолос Олександр Вікторович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

2.

16КФ036-02

Закономірності спадковості  і мінливості еукаріотів.

Фундаментальна

Демидов Сергій Вікторович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

3.

16КФ036-03

Комплексне дослідження сучасного стану окремих груп тварин України.

Фундаментальна

Серебряков Валентин Валентинович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Регіональні проблеми раціонального природокористування

4.

16КФ036-04

Механізми функціонування мозку та вісцеральних систем за умов гострого і хронічного стресу.

№ держреєстрації: 0116U006379

Фундаментальна

Макарчук Микола Юхимович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

5.

16КФ036-05

Структура та функції вірусів при різних екологічних станах.

Фундаментальна

Поліщук Валерій Петрович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

6.

16КФ036-06

Біохімічні механізми запалення.

Фундаментальна

Савчук Олексій Миколайович, д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

7.

16КФ036-07

Інноваційні підходи вирішення проблемних питань різноманітності флори та мікробіоти України.

Фундаментальна

Костіков Ігор Юрійович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

8.

16КФ036-08

Механізми регуляції обміну речовин у тканинах і клітинах в нормі та при патологічних станах.

№ держреєстрації: 0116U007144

Фундаментальна

Дзержинський Микола Едуардович, проф., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

9.

16КФ036-09

Адаптаційна мінливість мікроорганізмів та чинники імунної реактивності організму в умовах дії стресових факторів.

Фундаментальна

Сківка Лариса Михайлівна, доц., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини

10.

16КП036-10

Інтегральна оцінка стану екосистем в умовах антропогенного навантаження  та глобальних змін  довкілля.

Прикладна

Лукашов Дмитро Володимирович, доц., д-р біолог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Регіональні проблеми раціонального природокористування

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

11.

16КП050-01

Динаміка термічного режиму зволоження в Україні в умовах сучасних змін клімату.

Прикладна

Сніжко Сергій Іванович, проф., д-к геогр. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Регіональні проблеми раціонального природокористування

12.

16КП050-02

Роль рекреаційної  діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталого розвитку.

Прикладна

Кіптенко Вікторія Констянтинівна, доц., канд. геогр. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Регіональні проблеми раціонального природокористування

ННІ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»

13.

16КП049-01

Розробка теоретичних основ з метою вдосконалення геофізичних досліджень при вирішенні інженерно-геологічних задач.

Прикладна

Рева Микола Васильович, доц., канд. фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Надра

14.

16КП049-02

Еволюція, четвертинне розселення і видоутворення спермофілюс в Причорномор’ї .

Прикладна

Попова Лілія Вікторівна, канд. геол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Надра

15.

16КП049-03

Моделювання зсувної небезпеки локального та регіонального рівня (на прикладі модельних полігонів Середнього Придніпров‘я).

Прикладна

Іванік Олена Михайлівна, проф., д-р геол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Надра

16.

16КП049-04

Структурний аналіз та тектонічна еволюція різновікових комплексів України.

Прикладна

Шевчук Віктор Васильович, проф., д-р геол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Надра

17.

16КП049-05

Біостратиграфія, палеоекологія і палеогеографія фауністично охарактеризованих відкладів України.

Прикладна

Мєнасова Анжеліна Шевкетівна, доц., канд. геол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Надра

18.

16КП049-06

ГІС в задачах природокористування і моніторингу стану навколишнього середовища.

Прикладна

Зацерковний Віталій Іванович, доц.,д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Надра

19.

16КП049-07

Геолого-економічна оцінка та перспективи розширення  мінерально-сировинної бази аграрно-промислового комплексу України.

Прикладна

Загнітко Василь Миколайович, проф.,

д-р г.-м. наук

листопад 2016 –

грудень 2017

Надра

20.

16КП049-08

Стратиграфія, літологія, генезис та корисні копалини пізньодокембрійсько-фанерозойських осадових формацій України.

Прикладна

Огар Віктор Володимирович, проф.

листопад 2016 –

грудень 2018

Надра

21.

16КП049-09

Методологія експертної оцінки музейних колекцій мінералів та викопних решток геологічного минулого.

Прикладна

Нестеровський Віктор Анатолійович, проф. 

листопад 2016 –

грудень 2018

Надра

22

16КП049-10

Вивчення та моделювання наслідків впливу техногенних чинників на природний стан підземної гідросфери і ґрунтів, наукове обґрунтування заходів по запобіганню або мінімізації згаданих негативних наслідків (в контексті інтеграції України в європейський простір).

Прикладна

Кошляков Олексій Євгенович,

д-р геол. наук, проф.

листопад 2016 –

грудень 2018

Надра

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ

23.

16КФ015-01

Моделі та технології інтелектуальних обчислень.

Фундаментальна

Провотар Олександр Іванович, проф.,д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

березень 2019 р.

Інформатизація суспільства

24.

16КФ015-02

Теорія і методи розробки інтелектуальних інформаційних технологій та систем.

№ держреєстрації: 0116U006378

Фундаментальна

Анісімов Анатолій Васильович, чл.-кор. НАН України, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Інформатизація суспільства

25.

16КФ015-03

Розвиток теорії стохастичних систем мережевої структури, методів оптимального вибору керуючих параметрів та інтернет технологій для впровадження результатів в освіту.

№ держреєстрації: 0116U007787

Фундаментальна

Лебєдєв Євген Олександрович,

д-р фіз.-мат. наук

вересень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Інформатизація суспільства

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

26.

16КФ038-01

Стохастичний та статистичний аналіз складних неоднорідних динамічних систем.

Фундаментальна

Мішура Юлія Степанівна, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

27.

16КФ038-02

Топологічні і алгебраїчні методи в теорії функцій та динамічних систем на многовидах з межею.

Фундаментальна

Пришляк Олександр Олегович, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

28.

16КФ038-03

Дослідження детермінованих та стохастичних систем зі складною динамікою .

Фундаментальна

Станжицький Олександр Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

29.

16КФ038-04

Алгебраїчні та комбінаторні структури і їх застосування в алгебрі, геометрії та математичній фізиці.

Фундаментальна

Петравчук Анатолій Петрович, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

30.

16КФ038-05

Методи розв’язання задач математичної фізики з використанням сучасних новітніх технологій.

Фундаментальна

Самойленко Валерій Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

березень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

31.

16КФ038-06

Конструктивні методи дослідження прикладних задач механіки суцільних середовищ.

Фундаментальна

 

Лимарченко Олег Степанович, проф., д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

32.

16КФ038-07

Якісний аналіз систем диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням.

Фундаментальна

Перестюк Микола Олексійович, проф., акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

33.

16КФ038-08
Комонотонні наближення та розподіли.

Фундаментальна

Шевчук  Ігор Олександрович, проф., д-р фіз.- мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

34.

16КП038-09

Розробка комбінованих методів діагностики несучих конструкцій з пр’єзоактивних та пасивних матеріалів з використанням їх резонансних властивостей та мікронаноіндентування поверхні.

Прикладна

Жук Ярослав Олександрович, д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

35.

16КФ052-01

Дослідження і створення сучасних методів проектування суперкомп’ютерних систем.

Фундаментальна

Погорілий Сергій Дем'янович, проф.,д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Інформатизація суспільства

36.

16КП052-02

Альтернативні фізико-хімічні фактори формування інформації та ймовірних каналів її витоку.

Прикладна

Рєзніков Михайло Ігорович,  канд. техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Новітні та ресурсозберігаючі технології

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

37.

16КФ051-01

Радіаційно-стимульовані перетворення електронно-конформаційних станів нанорозмірних систем і нанокомпозитів

Фундаментальна

№ держреєстрації: 0116U007145

Куліш Микола Полікарпович,  чл.-кор. НАН України, проф., д-р фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

березень 2019 р.

Конденсований стан– фізичні основи новітніх технологій

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

38.

16КП064-01

Розробка науково-методичних основ впровадження технологій управління проектами для розвитку підприємств і корпорацій.

Прикладна

Морозов Віктор Володимирович, проф., канд. техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Інформатизація суспільства

39.

16КП064-02

Побудова функціонально стійких телекомунікаційних систем.

Прикладна

Кравченко Юрій Васильович, проф., д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Інформатизація суспільства

40.

16КП064-03

Дослідження та розробка моделей, методів і засобів захисту від кібератак в інформаційних системах та мережах.

Прикладна

Толюпа Сергей Васильович, проф., д-р техн. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Інформатизація суспільства

СОЦІОГУМАНІТАРНІ ФАКУЛЬТЕТИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

41.

16КФ040-02

Інноваційний розвиток менеджменту в умовах інформаційного суспільства.

Фундаментальна

Жилінська Оксана Іванівна,  доц.,

канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

42.

16КФ040-03

Міграція та макроекономічний розвиток в країнах Східноєвропейського партнерства: необхідні реформи.

Фундаментальна

Черняк Олександр Іванович, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

43.

16КФ040-04

Оцінка стабільності національної безпеки: нові рамки для аналізу.

Фундаментальна

Харламова Ганна Олексіївна, доц., канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

44.

16КФ040-05

Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України.

Фундаментальна

Гражевська Надія Іванівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

45.

16КФ040-06

Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору.

Фундаментальна

Мазур Ірина Іванівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

46.

16КФ040-07

Стратегії міжнародного співробітництва за умов поглиблення регіональної економічної інтеграції.

Фундаментальна

Старостіна Алла Олексіївна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

47.

16КФ040-08

Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного підприємництва, торгівлі та логістики в Україні.

Фундаментальна

Купалова Галина Іванівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

48.

16КФ040-09

Соціоекономічний вектор розвитку вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції.

Фундаментальна

Филюк Галина Михайлівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

49.

16КФ040-10

Стратегія реалізації МСФЗ як напрям розвитку національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Фундаментальна

Мельник Тетяна Григорівна, доц., канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

50.

16КФ040-11

Європейський вектор розвитку страхового ринку України.

Фундаментальна

Приказюк Наталія Валентинівна, доц., канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

51.

16КФ040-12

Фінансове забезпечення стійкості державних фінансів в Україні та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі.

Фундаментальна

Лютий Ігор Олексійович, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

52.

16КФ040-13

Методологічні засади статистичного оцінювання соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції.

Фундаментальна

Ковтун Наталія Василівна, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

53.

16КФ040-14

Дослідження та викладання іноземних мов для реалізації макроекономічної стратегії європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя.

Фундаментальна

Петровський Микола Васильович, доц., канд. філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

54.

16КФ046-01

Людина українського середньовіччя  та модерної доби.

Фундаментальна

Колесник Віктор Федорович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

55.

16КФ046-02

Українське суспільство в новітню добу.

Фундаментальна

Слюсаренко Анатолій Гнатович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

56.

16КФ046-03

Актуальні проблеми нової та новітньої історії зарубіжних країн.

Фундаментальна

Машевський Олег Петрович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

57.

16КФ046-04

Людина та ландшафт: типи культурної адаптації.

Фундаментальна

Терпиловський Ростислав Всеволодович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

58.

16КФ046-05

Етнологічна, краєзнавча та історико-туристична проблематика в контексті розвитку сучасної історичної науки.

Фундаментальна

Капелюшний Валерій Петрович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

59.

16КФ046-06

Актуальні проблеми історії країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Фундаментальна

Яровий Валерій Іванович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

60.

16КФ046-07

Розвиток архівознавства, джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін в Україні та світі.

Фундаментальна

Палієнко Марина Геннадіївна, проф.,

д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

61.

16КФ046-08

Мистецтво України в європейському контексті.

Фундаментальна

Котляров Петро Миколайович, доц., канд. іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

62.

16КФ046-09

Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина.

Фундаментальна

№ держреєстрації: 0116U007146

Ставнюк Віктор Володимирович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

63.

16КФ046-10

Громадянське суспільство та історіографічні дискурси в Східній Європі ХХ-ХХІ ст.

Фундаментальна

Мордвінцев В’ячеслав Михайлович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

64.

16КФ046-11

Соборність України: історична спадщина та виклики часу.

Фундаментальна

Коцур Анатолій Петрович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

65.

16КФ046-12

Актуальні питання історії України в історіографічному просторі.

Фундаментальна

Казьмирчук Григорій Дмитрович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

66.

16КФ016-01

Особистість і групи в умовах ціннісно-смислової трансформації суспільства.

Фундаментальна

Коваленко Алла Борисівна, проф., д-р психолог. наук

лютий 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

67.

16КФ016-02

Інтитуціалізація соціально-психологічних технологій в практиці соціальної роботи.

Фундаментальна

Швалб Юрій Михайлович, проф., д-р психолог. наук

квітень 2016 р. –

березень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

68.

16КФ016-03

Вікові особливості інформальної соціалізації особистості.

№ держреєстрації: 0116U006380

Фундаментальна

Мілютіна Катерина Леонідівна, доц., д-р психолог. наук

січень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів

глобалізації

69.

16КП016-04

Особистість у життєвих ситуаціях: психологічні аспекти.

Прикладна

Ващенко Ірина Володимирівна, проф., д-р психолог. наук

березень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

70.

16КП016-05

Професійно-педагогічна

підготовка викладачів ВНЗ.

Прикладна

Марушкевич Алла Адамівна, проф.,д-р педагог. наук

квітень 2016 р. –

березень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

71.

16КП016-06

Психологічна діагностика та корекція психогенних розладів.

Прикладна

Бурлачук Леонід Фокович, чл. НАПН України, проф., д-р психолог. наук

березень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

72.

16КФ016-07

Технології соціальної реабілітації в умовах трансформації суспільних процесів.

№ держреєстрації: 0116U007570

Фундаментальна

Максимова Наталія Юріївна, проф.,

д-р психол. наук

вересень 2016 р. –

грудень 2018 р

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

73.

16КФ017-01

Тематичні та концептуальні напрями розвитку сучасної соціологічної теорії.

Фундаментальна

Судаков Володимир Іванович, проф., д-р соціол. наук

квітень 2016 р. –

березень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

74.

16КФ017-02

Тенденції соціальних змін в сучасних суспільствах.

Фундаментальна

Куценко Ольга Дмитрівна, проф., д-р соціол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

75.

16КФ017-03

Галузева соціологія в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій.

Фундаментальна

Чепак Валентина Василівна, , проф., д-р соціол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

76.

16КФ017-04

Методологічні основи та методи емпіричних соціологічних досліджень.

Фундаментальна

Горбачик Андрій Петрович, доц., канд. фіз.-мат. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

77.

16КФ041-01

Модернізація освітніх програм підготовки державних службовців на основі європейських освітньо-наукових стандартів.

Фундаментальна

Неліпа Дмитро Васильович, доц., д-р політ. наук

січень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

78.

16КФ041-02

Професійні та корпоративні етики: проблеми обґрунтування та впровадження.

Фундаментальна

Панченко Валентина Іванівна, проф., д-р філос. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

 

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

79.

16КФ041-03

Практичне релігієзнавство в контексті європейських стандартів освіти.

Фундаментальна

Харьковщенко Євген Анатолійович, проф., д-р філос. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

80.

16КФ041-04

Ідеологія в умовах соціальних змін.

Фундаментальна

Приятельчук Анатолій Олексійович, проф., канд. філос. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

81.

16КФ041-05

«Науковий проект» як форма організації освітнього процесу та самостійної роботи студентів.

Фундаментальна

Кононенко Тарас Петрович, доц., д-р філос. наук

лютий 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

82.

16КФ041-06

Практична філософія науки.

Фундаментальна

Добронравова Ірина Серафімівна, проф., д-р філос. наук

лютий 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

83.

16КП045-01

Популяризація українських наукових досліджень: інформаційна модель.

Прикладна

Городенко Леся Михайлівна, проф., д-р наук із соціальних комунікацій

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

84.

16КП045-02

Розробка та створення соціально адаптованого комунікаційного центру «Національний виробник».

Прикладна

Іванов Валерій Феліксович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

85.

16КП045-03

Комунікаційні технології конвергентних ЗМІ.

Прикладна

Шевченко Вікторія Едуардівна, доц., д-р наук із соціальних комунікацій

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

86.

16КП045-04

Кіно-, телемистецтво як модель сучасної соціокультурної ситуації.

Прикладна

Горєвалов Сергій Іванович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

87.

16КФ048-01

Стратегічні комунікації та глобальне інформаційне суспільство.

Фундаментальна

Рижков Микола Миколайович, проф., д-р педагог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

88.

16КФ048-02

Проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та проф. комунікації.

Фундаментальна

Татьянченко Олена Олександрівна, доц., канд. педаг. наук; Андрієнко Тетяна Петрівна доц., канд. філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

89.

16КФ048-03

Проекції глобальних інтересів на пострадянському просторі.

Фундаментальна

Дорошко Микола Савович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

90.

16КФ048-04

Галузеві особливості формування міжнародних бізнес стратегій українських компаній.

Фундаментальна

Расшивалов Дмитро Петрович, доц., канд. екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

91.

16КФ048-05

Україна в процесі трансформації світового порядку.

Фундаментальна

Манжола Володимир Андрійович, проф., д-р політ. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

92.

16КФ048-06

Теорія та механізми розвитку міжнародних інтеграційних процесів на початку ХХІ століття.

Фундаментальна

Шнирков Олександр Іванович, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

93.

16КФ048-07

Комунікативні інструменти протидії деструктивному інформаційному впливу на приконфліктних територіях.

Фундаментальна

Даниленко Сергій Іванович, доц., д-р. політ. наук

квітень 2016 р. –

березень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

94.

16КФ048-08

Соціально-гуманітарні тренди в сучасних процесах європейського регіоналізму.

Фундаментальна

Матвієнко Віктор Михайлович, проф., д-р іст. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

95.

16КФ048-09

Теоретичне забезпечення міжнародно-правового захисту інтересів України.

Фундаментальна

Задорожній Олександр Вікторович, проф., д-р юрид. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

96.

16КФ048-10

Модернізація міжнародного приватного права і цивільного права України в контексті світових та європейських інтеграційних процесів.

Фундаментальна

Калакура Віктор Ярославович, доц., канд. юрид. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

97.

16КФ048-11

Фінансові та інвестиційні інтереси провідних акторів світової політики в контексті трансформації економіки України.

Фундаментальна

Рогач Олександр Ігорович, проф., д-р екон. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

98.

16КФ048-12

Реалізація норм права Європейського Союзу.

Фундаментальна

Муравйов Віктор Іванович, проф., д-р юрид. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

99.

16КФ044-01

Антропологічні виміри сучасних і класичних мов.

Фундаментальна

Голубовська Ірина Олександрівна проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

100.

16КФ044-02

Польсько-українські мовно-літературні діалоги: від давнини до сучасності.

Фундаментальна

Радишевський Ростислав Петрович, чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

101.

16КФ044-03

Актуальні дискурсивні практики у комунікативному просторі мови та літератури.

Фундаментальна

Снитко ОленаСтепанівна, проф., д-р філол.наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

102.

16КФ044-04

Романські студії: когнітивно-дискурсійний, соціолінгвістичний, дидактичний, лінгвокультурологічний, перекладознавчий виміри.

Фундаментальна

Крючков Георгій Георгійович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

103.

16КФ044-05

Українська література: ідентичність та діалог культур.

Фундаментальна

Ткаченко Анатолій Олександрович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2016р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

104.

16КФ044-06

Дослідження германських мов і перекладу кроскультурному контексті.

Фундаментальна

Материнська О.В., доц., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

105.

16КФ044-07

Актуальні проблеми усного, письмового галузевого та художнього перекладу та методики їх викладання.

Фундаментальна

Коломієць Лада Володимирівна,  проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

106.

16КФ044-08

Актуальні питання перекладознавства та стилістики романських мов.

Фундаментальна

Смущинська Ірина Вікторівна, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

107.

16КФ044-09

Східні мови і літератури: теоретичні та прикладні студії.

Фундаментальна

Бондаренко Іван Петрович, проф., д-р філол. наук

березень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

108.

16КФ044-10

Українська мова в соціокультурних процесах сучасної держави.

Фундаментальна

Шевченко Лариса Іванівна, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

109.

16КФ044-11

Англійська мова у сучасному комунікативному просторі: когнітивні та соціокультурні аспекти.

Фундаментальна

Бєлова Алла Дмитрівна, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

жовтень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

110.

16КФ044-12

Граматика і поетика текстових структур.

Фундаментальна

Мойсієнко Анатолій Кирилович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2020 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

111.

16КФ044-14

Українська сучасна фольклористика: польова, теоретична, реконструктивна.

Фундаментальна

Івановська Олена Петрівна, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

112.

16КФ044-15

Мови і літератури Близького та Середнього Сходу в регіональних та європейських контекстах.

Фундаментальна

Тищенко Костянтин Миколайович, проф., д-р філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

113.

16КФ044-20

Лінгвістичний та літературознавчий підходи до вивчення сучасного англомовного дискурсу.

Фундаментальна

Мірончук Тетяна Андріївна, доц., канд. філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

114.

16КП044-21

Грецько-українські мовні та літературні контакти (зіставно-лексикологічні та дискурсологічні студії).

Прикладна

Клименко Ніна Федорівна, чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук

вересень 2015 р. –

грудень 2019 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

115.

16КП044-22

Славістичні студії в глобалізованому світі.

Прикладна

Дзюба-Погребняк Олена Іванівна, доц., канд. філол. наук

Чмир Олена Романівна, доц., канд. філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

116.

16КП044-23

Сучасне літературознавство: перехрестя інтерпретацій.

Прикладна

Мегела Іван Петрович, проф., д-р філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

117.

16КП044-24

Методика реалізації моніторингу, контролю й оцінювання іншомовної комунікативної та перекладацької компетентностей.

Прикладна

Смовженко Людмила Григорівна, доц., канд. педагог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2017 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

118.

16КП044-25

Підмови математичних наук: математики, механіки, кібернетики (мови програмування та інформатика), а також комп'ютерна наука, програмна інженерія, телекомунікації, управління інформаційною безпекою, безпека інформаційних і комунікаційних систем, управління проектами, консолідована інформація.

Прикладна

Соловей Ніна Василівна, доц., канд. філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

119.

16КП044-26

Лінгвістичні та методичні основи викладання української та російської мов як іноземних.

Прикладна

Ніколаєва Наталія Сергіївна, доц., канд. філол. наук

березень 2016 р. –

березень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

120.

16КП044-27

Методика викладання професійної іноземної мови для спеціальних та академічних цілей.

Прикладна

Мусієнко Алла Петрівна, доц., канд. філол. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

121.

16КП044-30

Формування іншомовної компетенції за професійним спрямуванням у галузі: фізики (прикладної фізики, оптики) хімії, радіофізики (радіотехніки та радіоелектронних систем), комп’ютерних наук та інженерії.

Прикладна

Давидов Валентин Іванович, доц., канд. філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

122.

16КП044-31

Актуальні проблеми методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

Прикладна

Вощевська Ольга Володимирівна, доц., канд. педагог. наук

квітень 2016 р. –

грудень 2021 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

123.

16КП044-32

Формування комунікативної компетентності з академічного письма у студентів магістратури.

Прикладна

Малій Алла Степанівна, канд. філол. наук

травень 2016 р. –

грудень 2018 р.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

Анонс подій

07.03.2018
Друга серія вебінарів про можливості платформі Web of Science
детальніше...
06.03.2018
Новий випуск науково-аналітичного огляду «Вища освіта і наука» № 2 (лютий) за 2018 рік
З випуском Ви можете ознайомитись на сайті Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича детальніше...
02.03.2018
Оголошення внутрішнього конкурсу на розробку та впровадження в Університеті програмно-апаратного комплексу для перевірки на наявність неправомірних запозичень текстів
детальніше...
27.02.2018
Наказ №99-32 від 19.02.2018
Затвердження плану-графіку та обсягу витрат на проведення наукових, науково-практичних, науково-теоретичних конференцій, наукових шкіл-семінарів у 2018 році детальніше...
26.02.2018
Розпорядження № 13 від 23.02.2018
Щодо кафедральних тем детальніше...
14.02.2018
Науково-аналітичний огляд «Вища освіта і наука» № 1 (січень) за 2018 рік
Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича пропонує новий випуск науково-аналітичного огляду «Вища освіта і наука» № 1  детальніше...
Всі події