Тематика наукових досліджень, виконання за кошти державного бюджету

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2018 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2019 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2020 рік

1

2

3

4

5

6

№ з/п

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника, науковий ступiнь

Підстава до виконання - дата, № документу

Терміни виконання

Очікувані результати в поточному році

Наукові секції за фаховими напрямами

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

1

Новітні підходи до створення оптичних склокерамічних матеріалів на основі гібридних мікро/наноструктурова-них оксид-вуглець композитів.

№ держреєстрації:

0118U001101

Неділько Сергій Герасимович, старш. наук. співроб.,  д-р. фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018
2020

Буде отримано: моделі центрів люмінесценції в гібридних композитах на основі аналізу експериментальних даних та результатів теоретичних розрахунків електронної структури; умови оптимізації характеристик люмінесцентних конверторів світла, виконаних на основі багатофазних оксидних керамік, нових оксидно-вуглецевих та оксидно-полімерних композитів, рекомендації щодо використання їх, як складових комбінованих систем сонячних батарей та білих світлодіодів.

Загальна фізика

2

Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібрид-ними наповнювачами з керованими електрофізич-ними властивостями як елементів мікрохвильового обладнання.

№ держреєстрації:

0118U000246

Мацуй Людмила Юріївна, проф.,  д-р. фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018
2020

Буде запропоновано моделі формування ЕМВ відгуку гібридних КМ з різними типами як нановуглецевих, так і неорганічних наповнювачів з метою створення наукових основ варіювання ЕМ відгуку в мікрохвильовому діапазоні. Буде дано оцінку ефективності управління фізичними властивостями ПКМ за рахунок  одночасного використання нанонаповнювачів різного типу та морфології. Буде розроблено технологічні  схеми створення гібридних полімерних КМ з багатокомпонентними наповнювачами з керованими значеннями діелектричної та магнітної проникності. Буде виготовлено серії дослідних зразків розроблених композитів.

Загальна фізика

3

Високоенергетичні явища та активні процеси в астрофізичних та космологічних системах за даними багато-канальних спостережень.

№ держреєстрації:

0119U100330


Жданов Валерій Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде проведено оцінки: мультихвильового випро­мі­нювання та прискорення космічних променів при спалахах Гіпернових та злитті нейтронних зір; потоків та енергетичних спектрів адронного та лептонного компонентів КП; ефективності виникнення велико­масштабних магнітних полів в моделях темної матерії на основі скалярного поля. Буде вивчено умови на лагранжіани модифіко­ваної  гравітації та теорій з скалярними полями, що імітують спостережувані величини стан­дартної космологічної моделі.  Буде досліджено: результати моде­лювання фото­мет­­ричних та спек­тро­метричних даних спостережень АЯГ; вміст, маса та час життя частинок розпадної/самоанігілюючої темної матерії, їх довірчі інтервали; мультихвильова світ­ність та темп зореутворення галактик спеціальної вибірки, визначені за  монохро­матич­ними та гібридними індикаторами.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

4

Фізичні та динамічні влас-тивості малих тіл Сонячної системи як індикатори їхніх місць походження та еволюції.

№ держреєстрації:

0119U100332


Розенбуш Віра Калениківна, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде досліджено: точні положення комет та астероїдів; фотометричний, поляриметричний та спектральний спостережний матеріал для вибраних МТСС; оптичні та фізичні характеристики досліджуваних МТСС; хімічний склад спостережених комет; нові дані для розвитку теорій газодинамічних та плазмових явищ в атмосферах комет; статистичний аналіз всіх спостережених метеорів на висотах вище 130 км; аналіз наявних фізичних моделей метеорів; модельні тренди орбітальної еволюції Кентаврів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

5

Маломасштабна структура сонячних магнітних полів, сонячна активність та її вплив на геосферу.

№ держреєстрації:

0119U100329


Лозицький Всеволод Григорович, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде уточнено параметри варіацій сонячної активності (площі груп  плям, індекс Bsp напруженості магнітних полів великих плям, тощо). Буде побудовано напівемпіричні еволюційні моделі сонячних спалахів балу Х, які включатимуть фотосферні і хромосферні шари а також різні фази розвитку цих спалахів. Буде вдосконалено програмні коди для розрахунків профілів Стокса в рамках 3D МГД моделей магнітноконвекції для випадку НЛТР і багаторівневих атомів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

6

Математичне моделювання та оптимізація динамічних систем для оборони, екології та медицини.

№ держреєстрації:

0119U100337


Ляшко Сергій Іванович,

проф., д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено алгоритми мінімізації функцій надвеликої кількості змінних та дослідження задач навчання нейронних мереж різної архітектури. Буде розроблено алгоритми для комп'ютерної реалізації осереднених моделей багатофазної дифузії в пористих середовищах. Буде розроблено та обгрунтовано монотонну різницеву схему для нестаціонарного рівняння конвекції-диффузії-реакції. Буде розвинено модель зовнішньої балістики для тіла стабілізованого оперенням з урахуванням моментів інерції та створено алгоритми для її реалізації.

Інформатика та кібернетика

7

Розробка єдиного програмно-алгоритмічного середо-вища візуалізації та комп’ютерного моделювання для створення систем оздоров-лення військовослужбовців.

№ держреєстрації:

0119U100322


Терещенко Василь Миколайович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Для моделі єдиного мульти-алгоритмічного середовища буде розроблено алгоритмічні інструменти (структури даних, передобробка, алгоритми та процедури) спільні та єдині для розв’язування усього комплексу задач побудови та розпізнавання геометричних об’єктів з різними властивостями. Для моделі єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) на основі узагальненого паралельно-рекурсивного алгоритму «розділяй та володарюй» та Діагарми Вороного, буде розроблено алгоритмічні інструменти (структури даних, передобробка, алгоритми та процедури) спільні та єдині для розв’язування усього комплексу задач візуалізації та комп’ютерного моделювання. Буде розроблено алгоритмічні інструменти (структури даних, передобробка, алгоритми та процедури) оцінки та управління станом опорно-рухового апарату людини з використанням візуалізації рухів і 3Д моделювання та моделювання трансформених та інтелектуальних засобів для реабілітації опорно-рухового апарату людини). Буде розроблено методи побудови ансамблів класифікаторів для ефективного віднесення інформації до певного класу.

Інформатика та кібернетика

8

Асимптотичний та структурний аналіз стохастичних моделей динаміки популяцій.

№ держреєстрації:

0119U100321


Іксанов Олександр

Маратович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде досліджено: нуль-рекурентність та транзієнтність випадкових рядів, породжених лінійними рекурсіями, у критичному випадку, кінетичне рівняння у критичному випадку та його зв'язок з гіллястим випадковим блуканням, критерій збіжності в Lp та з ймовірністю один мартингалу Біггінса з комплексним параметром. Буде проаналізовано випадкові блукання у розрідженому випадковому середовищі, їх зв'язок з випадковими рядами, породженими лінійними рекурсіями. Буде розроблено математичні моделі інформаційної боротьби в умовах міграції.

Математика

9

Розробка нових матема-тичних методів аналізу та оптимізації систем в умовах невизначеності.

№ держреєстрації:

0119U100338


Наконечний Олександр Григорович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде отримано представлення для гарантованих апостеріорних і апріорних оцінок та похибок оцінювання невідомих розв’язків та даних через розв’язки деяких звичайних диференціальних рівнянь спеціального вигляду. Буде отримано представлення мінімаксних оцінок для гіперболічних рівнянь зі швидко коливними коефіцієнтами та досліджено їх близькість до оцінок відповідних рівнянь з усередненими параметрами. Буде отримано умови слабкої збіжності еволюційного рівняння з імпульсним збуренням у схемі апроксимації Леві та  керуванням з точкою рівноваги функції критерію якості, для якої побудована процедура стохастичної апроксимації. Буде досліджено стохастичні мережі, на які надходять вхідні потоки вимог з інтенсивністю, залежною від часу, і проаналізовано квазістаціонарний режим функціонування. За умов критичного навантаження буде доведено збіжність процесу обслуговування до гауссівського процесу в рівномірній топології. Кореляційні характеристики граничного процесу буде виписано через параметри мережі. Буде досліджено гіперболеани і буде розв’язано проблему жорсткості. Буде розроблено чисельні методи розв’язування крайових задач з випадковими початковими та граничними умовами з використання методів статистичного моделювання гауссівських випадкових процесів та полів, досліджено умови збіжності розроблених алгоритмів.

Математика

10

Розробка нових аналітико-геометричних, асимпто-тичних та якісних методів дослідження інваріантних множин диференціальних рівнянь.

№ держреєстрації:

0119U100334


Перестюк Микола Олексійович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде запропоновано аналітико геометричний метод виявлення інваріантних перерізів динамічних систем на розшарованих просторах. Буде доведено теореми про стійкість динамічних систем для класів збурень з нефіксованою множиною образів імпульсного відображення. Буде отримано теореми існування та єдиності розв‘язків стохастичних рівнянь з нелокальним головним оператором. Буде вивчено асимптотичну поведінку власних значень та власних функцій спектральних задач в густих фрактальних з‘єднаннях з різними крайовими умовами. Буде сформовано: класифікацію скінченновимірних розв’язних алгебр Лі векторних полів, опис груп автоморфізмів та опис похідної категорії вільного бокса через універсальне накриття.

Математика

11

Точні формули, оцінки, асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з багатьма ступенями свободи.

№ держреєстрації:

0119U100317


Мішура Юлія Степанівна,  проф., д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде досліджено: методи обчислення цін опціонів на акції з швидкозмінною стохастичною волатильністю; теореми про існування, єдиність та властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними, що містять дробове броунівське поле; теореми про існування та властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу з негауссовими збуреннями; властивості розв’язків гіперболічних та параболічних рівнянь з випадковими факторами та диференціальних рівнянь з дробовими операторами; нові методи оцінювання параметрів моделей радіаційних ризиків для адитивних та мультиплікативних похибок у дозах опромінення; точні формули та наближені методи для оцінювання страхових і фінансових ризиків.

Математика

12

Дослідження фізико-хімічних процесів у напівпровідникових наноматеріалах та їх інтерфейсах для приладів сенсорики та діагностики.

№ держреєстрації:

0119U100326


Скришевський Валерій Антонович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде вивчено: оптичні та люмінесцентні властивості вуглецевих наноматеріалів; мікроскопічні електронні зображення біологічних клітин з використанням нових розроблених наночастинок. Буде наведено приклади розпізнавання наночастинок за допомогою модифікованого рекомбінаційного сенсора.

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

13

Дослідження властивостей низькотемпературної газорозрядної плазми для технологічних застосувань.

№ держреєстрації:

0119U100328


Анісімов Ігор Олексійович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде зроблено уточнення моделі числового моделювання конверсії відновлювальних вуглеводнів в синтез-газ та синтезу з нього синтетичного палива. Буде проаналізовано: результати дослідження плазми динамічних газових розрядів в інертному  та хімічно активному середовищі; результати досліджень параметрів плазми, яка контактує з рідиною в динамічних плазмових системах атмосферного і високого тиску та визначення додаткових важелів впливу на її нерівноважність. Буде отримано: кількісні оцінки коефіцієнтів швидкості радикальної дисоціації та дисоціації з перехідним станом; теоретичні залежності концентрації молекул мішені та їх фрагментів в часі; доповнення базових критеріїв відбору джерел низькотемпературної плазми атмосферного тиску набором біологічних та біохімічних вимог. Буде з’ясовано закономірності та умови виникнення усталеного режиму плазмово-пучкового розряду в залежності від початкових параметрів плазмово-пучкової системи. Буде досліджено взаємодії плазмового струменя з пиловими частинками зі стінкою. Буде отримано результати дослідження фізичних процесів, які визначають термодинамічний стан плазми електродугового розряду у різних газових середовищах.

Загальна фізика

14

Динамічні явища та фазові переходи у мікро- та наноструктурованих матеріалах для пристроїв сучасної магніто-електроніки.

№ держреєстрації:

0119U100315


Шека Денис Дмитрович, проф., д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде вивчено можливість магнітного структуроутворення та магнітокіральні ефекти у магнітних наносистемах, зумовлених викривленою геометрією системи. Буде досліджено: механізми і динаміку магнітоелектричних ефектів, викликаних протіканням спінових струмів у феритових зразках та механізми взаємодії намагніченості антиферомагнітних наноструктур з електромагнітними сигналами.

Загальна фізика

15

Когерентні кореляційні процеси у багаточастин-кових середовищах та великих розподілених фізичних та біологічних системах.

№ держреєстрації:

0119U100341


Висоцький Володимир Іванович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде визначено: умови та характеристики конкретних середовищ та типів теплового збудження, які дозволяють реалізувати бездисипаційну передачу теплового збудження на велику відстань; характеристики процесу формування молекулярних комплексів за даними вібраційної спектроскопії. Буде адаптовано методику вимірювань сигналів та обернені методи відновлення характеристик об’єктів на їх основі.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

16

Дослідження взаємодії електромагнітних полів зі структурованими нанокомпозитами, молекулярними та анізотропними матеріалами для сучасних інформаційних технологій.

№ держреєстрації:

0119U101296


Григорук Валерій Іванович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде отримано: спектри пропускання та відбиття структурованих нанокомпозитів і матеріалів з фазовим переходом; спектральні діелектричні характеристики. Буде удосконалено методику визначення профілю ВКР підсилення за вимірюваннями стоксового шуму в одномодових оптичних волокнах на основі плавленого кварцу. Буде здобуто результати експериментальних досліджень розподілу оптичного поля дифрагованого світла, отриманого внаслідок амплітудної аподизації п’єзоперетворювачів; фізичні моделі динамічної взаємодії заряду на поверхні GaAlN/GaN HEMT структур із 2D каналом провідності та фізичні моделі розсіяння світла на структурах наноциліндрів та вістрях. Буде досліджено проблеми неоднозначності розв’язку оберненої задачі поляриметрії для ефекту поляризаційної пам’яті середовища.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

17

Встановлення механізмів підвищення контактної електропровідності в радіаційно функціоналізо-ваних полімерних композитах із ?-спряженими модифікаторами.

№ держреєстрації:

0119U100186


Куліш Микола Полікарпович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде визначено величини електропровідності, пороги перколяції, критичні індекси з використанням моделей ефективного середовища Бруггемана і Маклахлана. Буде встановлено механізми подавлення контактного опору за рахунок тунельної провідності. Буде розроблено рекомендації по створенню плівкових полімерних композитів поліетиленгліколю, хімічно наповнених багатостінними вуглецевими нанотрубками і спряженими модифікаторами для подавлення радарного опромінення. Буде визначено величини електропровідності, пороги перколяції, критичні індекси з використанням моделей ефективного середовища Бруггемана і Маклахлана. Буде встановлено механізми подавлення контактного опору за рахунок тунельної провідності. Буде розроблено рекомендації по створенню плівкових полімерних композитів поліпропіленгліколю, хімічно наповнених багатостінними вуглецевими нанотрубками і спряженими модифікаторами для подавлення радарного опромінення. Буде встановлено механізми агрегації і комплексоутворення між лігандами і в гетеросоціатах з макромолекулами та впливу на них локального поверхневого плазмонного резонансу.

Загальна фізика

18

Принципи керування оптичними і фотоелектричними властивостями гібридних метал-напівпро-відникових плівок та структур нанодіодного типу.

№ держреєстрації:

0119U100308


Кондратенко Сергій Вікторович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено технологію створення моно- та багатошарових бар‘єрних структур на основі гетеропереходів InGaAs/GaAs, SiGe/Si/ GeSn/Ge/Si, PEDOT:PSS/Si з нанооб‘єктами різної морфології, яка дозволяє керовано змінювати величину їх забороненої зони (зонна інженерія) та діапазон спектральної чутливості. На основі одержаних даних щодо фотоелектричних та оптичних властивостей таких структур буде запропоновано шляхи конкретного їх використання у фотовольтаїці. Буде заплановано створення лабораторних зразків ІЧ фотодетекторів на основі кремнієвих p-i-n структур з нанорозмірними об‘єктами в області просторового заряду, принцип роботи яких ґрунтується на використанні квантово-розмірних ефектів. Буде передбачено, що пристрої будуть чутливі до надмалих потоків інфрачервоного випромінювання діапазону 1-10 мкм, спектральна область фоточутливості яких визначається морфологією шарів з нанорозмірними об‘єктами SiGe, GeSn, InGaAs. Буде виготовлено полімерні композити з включеннями наночастинок (carbon black, графен та інші) та досліджено їх оптичні та електричні властивості. Буде представлено електрофізичні та фотоелектричні характеристики p-i-n діодів з нанорозмірними об‘єктами SiGe, GeSn, (In,Ga)As). Буде: проведено оптимізацію технологічних режимів отримання структур із заданими характеристиками; створенно лабораторні зразки інфрачервоних фотодетекторів з високою квантовою ефективністю шляхом оптимізації структурної морфології наноструктур In(Ga)As, SiGe та GeSn на базі гетероструктур InAs/InGaAs та GeSn/Ge/Si із квантовими точками, ІЧ світлодіодів, що функціонують у «вікнах» телекомунікації на довжинах хвиль 1.3 та 1.55 мкм. Буде з’ясовано механізми фотоелектричного перетворення і визначено шляхи підвищення квантової ефективності сонячних елементів на основі (Cu2ZnSnS4), In(Ga)As/GaAs та GeSn/Ge/Si з наночастинками Au, Ag і Cu на освітлюваній поверхні.

Загальна фізика

19

Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпро-відникових гетероструктур та поруватого кремнію.

№ держреєстрації:

0119U100303


Коротченков Олег Олександрович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде запущено високочастотний ультразвуковий реактор із протоколами розрахунків створюваних пружних полів. Буде визначено: характеристики тонкоплівкових фотоелектроперетворювачів в умовах ультразвукового навантаження залежно від частоти, інтенсивності акустичних хвиль та температури обробки; концентраційні залежності впливу графенових нанопластинок на теплопровідність та теплоємність графен-містких полімерних нанокомпозитів на основі епоксидної смоли, результати теоретичних розрахунків концентраційних залежностей теплопровідністі. Буде встановлено: закономірності зміни електричних та магнітотранспортних властивостей і характеристик спін-залежного транспорту при зміні фазового складу компонентів, температури, індукції магнітного поля; час спінової релаксації носіїв заряду у модифікованих нанокарбонових структурах на основі досліджень залежності їх провідності від температури та величини зовнішнього магнітного поля. Буде створено гібридні нанокомпозитні системи на основі поруватих кремнію та карбіду кремнію.

Загальна фізика

20

Закономірності спінзалеж-них процесів у кристалах і наноструктурах, розроб-лення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації.

№ держреєстрації:

0119U100176


Губанов Віктор Олександрович, доц.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде експериментально досліджено КРС в кубічних кристалах кремнію (Si), германію (Ge) і алмазу (CDiamond), для яких будуть вивчені фізичні закономірності електронно-коливальних процесів та встановлено енергетичну структуру та дисперсію як коливальних, так і електронних елементарних збуджень. Принциповою методичною особливістю теоретико-симетрійного розгляду електронних збуджень буде побудовано матрицю проективних представлень для різних проективних класів кубічних груп симетрії, зокрема, спінорних одноелектронних представлень. Матриці таких представлень вперше буде побудовано на базисних власних функціях квантового оператора кутового моменту. З використанням методів квантової хімії для лінійних ?-електронних спряжених систем буде побудовано діаграми енергетичних рівнів електронних збуджень та визначено їх електронну конфігурацію. Буде досліджено анізотропію спектрів збудження флюоресценції лінійних ?-електронних спряжених систем та встановлено енергетичні положення їх  вищих збуджених станів.

Загальна фізика

21

Топологічні властивості кіральної матерії та бозе-айштайнівських конденсатів у магнітному полі.

№ держреєстрації:

0119U100335


Горбар Едуард

Володимирович, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде вивчено надпровідність у вейлівських напівметалах та досліджено чи має вона нетривіальні топологічні характеристики. Буде з'ясовано, яким чином псевдомагнітні поля індуковані деформаціями впливають на генерацію надпровідної щілини у вейлівських напівметалах.

Загальна фізика

22

Моделювання нерівно-важних станів і взаємодії підсистем конденсованих середовищ, зумовлених зовнішніми впливами.

№ держреєстрації:

0119U100183


Дацюк Віталій Васильович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде створено теоретичний алгоритм конформаційного відгуку одновимірних, зокрема, білковоподібних, структур на збудження коливного типу та проаналізовано особливості отриманих відгуків на предмет нових фізичних ефектів та можливості керування ними. Буде побудовано теоретичну модель відгуків 1D структур у вигляді процесів переносу, зокрема, переносу метаболічного електрона через зону провідності білковоподібного об’єкту в умовах близьких до реальних щодо зовнішніх керуючих полів та впливу температури, а також проаналізовано особливості відгуків щодо нових фізичних ефектів та можливості управління модельованими процесами.

Загальна фізика

23

Фотоніка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики.

№ держреєстрації:

0119U100300


Дмитрук Ігор Миколайович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде встановлено зв'язок між спектрами поглинання і відбивання композитних наноструктур і їх морфологією, фактором підсилення локального поля, поглинанням світла, і генерацією фотоструму. Буде здійснено порівняння розрахованих та експериментально визначених характеристик досліджуваних структур.

Загальна фізика

24

Визначення та моделювання відгуку атмосфери, іоносфери та магнітосфери на збурення космічного і земного походження.

№ держреєстрації:

0119U100302


Міліневський Геннадій Петрович, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде встановлено алгоритм для чисельного моделювання збурень «стороннім джерелом», що поширюються з атмосфери до іоносфери і  характеристик ДНЧ електромагнітних хвиль у хвилеводі земля-іоносфера та модифікований алгоритм проникнення електричного поля від сейсмогенного джерела з нижньої атмосфери в іоносферу з урахуванням граничних умов у магнітоспряженій  області. Буде розраховано параметри аерозольного радіаційного форсингу для території України. Буде досліджено: внесок 11-річного циклу сонячної активності, зокрема 24-го, у варіації озону у тропосфері та стратосфері та нові кліматологічні параметри полярної тропопаузи; результати спостережень, завантажених у міжнародні бази даних; результати визначення забруднення атмосфери за моделлю GEOS-Chem. Буде отримано: модель нелінійної взаємодії хвиля-частинка (нелінійна генерація хвиль, прискорення та розсіювання електронів) з плазмовими хвилями високої амплітуди на основі вимірювань в рамках проекту Van Allen Probes; чисельні характеристики динаміки функції розподілу, отримані в рамках комп’ютерного моделювання в test-particles  та particle-in-cell наближеннях та параметри імпульсних висипань електронів з енергією 20 кеВ – 1 МеВ, що утворюються в результаті нелінійної взаємодії хвиля-частинка.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

25

Пошук заряджених бозонів Хіггса у надточних вимірюваннях на В-фабриці нового покоління SuperKEKB.

№ держреєстрації:

0119U100310


Аушев Володимир

Єгорович, доц.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде проведено: аналіз результатів Монте-Карло симуляцій, що описують напівлептонні розпади за участю електронів і мюонів та аналіз експериментальних даних у електрон-позитронних зіткненнях на колайдері SuperKEKB, накопичених за 2019-20 роки.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

26

Дослідження фундаментальних проблем фізики нейтрино, космомікрофізики та фізики ядра.

№ держреєстрації:

0119U100311


Каденко Ігор Миколайович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено комплексну програму для дослідження астрофізичних процесів на детекторі DUNE. Буде дано генерацію магнітних полів в моделях раннього Всесвіту з кірально порушеними аномаліями. Буде узагальнено алгоритм визначення температури Унру на випадок частинок з ненульовим спіном. Буде досліджено: залежності ефекту Унру від часу; космічні струни як джерела нейтрино надвисоких енергій; дифузія числа Черна-Саймонса в абелевих калібрувальних теоріях. Буде протестовано і підтверджено аналітичні вирази для E1, E2 та M1 фотонних силових функцій із урахуванням підсилення ФСФ через ефекти структури ядра (наявність низькоенергетичних станів), а також відповідно до наявності фактору підсилення між функцією відгуку та ФСФ у розігрітому ядрі.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

27

Механізми формування керамічних та металічних наноматеріалів перспек-тивних для використання в подвійних технологіях.

№ держреєстрації:

0119U100184


Макара Володимир Арсенійович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

На основі проведених досліджень та випробувань буде відібрано перспективні композиції корундової кераміки, модифікованої функціоналізованими нанотрубками та виготовлено дослідну партію зразків. Буде використано алюмінієву піну в якості шару макрошаруватої композиції, що значно збільшить поглинання та розсіювання енергії високошвидкісного ударного навантаження. Буде отримано дослідну партію консолідованих нанорозмірних композиційних матеріалів з поліпшеними механічними характеристиками.

Наукові проблеми матеріало-знавства

28

Кристалохімічний дизайн і функціональні властивості нових складнооксидних сполук та гібридних наноструктур на їх основі.

№ держреєстрації:

0119U100316


Слободяник Микола Семенович, проф.,

д-р хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде отримано результати дослідження будови та характеристики ІЧ-, електронних спектрів і термічних властивостей, а також біоактивності нових складнооксидних сполук та гібридних наноструктур.

Хімія

29

Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних металів як основа нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій, каталізу та біомедичних застосувань.

№ держреєстрації:

0119U100312


Амірханов Володимир Михайлович, проф.,

д-р хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде отримано: результати рентгеноструктурного аналізу сполук та їх основні  кристалографічні параметри; характеристики ІЧ-, електронних, ЕПР-, ЯМР- спектрів, спектрів люмінесценції, результати дослідження магнітних та термічних властивостей синтезованих сполук.

Хімія

30

Селективність у реакціях карбо-, гетероциклізації і функціоналізації для медичної хімії та сталого розвитку.

№ держреєстрації:

0119U100320


Войтенко Зоя Всеволодівна, проф.,

д -р хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде встановлено вплив каталітичних умов на реакцію циклоприєднання, факторів, що визначають напрямок реакції циклізації аміноіміноізоіндолу з заміщеними ортоамінобензоатними кислотами, а також їх гетероаналогами. Буде вивчено особливості будови та фізико-хімічних властивостей одержаних сполук. Буде проведено модифікацію системи інданону та інданолу залишками амінокислот та пептидів. Буде синтезовано 2 флуоресцентні зонди – похідні 3-гідроксифлавону, що здатні утворювати збільшену, у порівнянні з відомими аналогами, кількість водневих зв’язків, стекінг – взаємодій та дипольдипольних взаємодій. Зокрема модифіковані у 4’ положенні амінофлавоноли: 2-[4-[біс(2-гідроксиети л)аміно]феніл]-3-гідрокси-4H-1-бензопір ан-4-он, 2-(4-(біс(2-азидоетил)аміно)фені л)-3-гідрокси-4H-хромен-4-он, 3-(4-(біс(2- гідроксиетил)аміно)феніл)-2-гідрокси-1 H-бензо[f]хромен-1-он, 3-(4-(біс(2-азидое тил)аміно)феніл)-2-гідрокси-1H бензо[f]хромен-1-он. Буде вивчено взаємодію цих сполук з АТФ та селективності на ряду з іншими нуклеозидфосфатами.

Хімія

31

Фундаментальні засади створення наногібридних функціональних композитів, синтезованих в полімерних матрицях, здатних реагувати на зовнішні фактори.

№ держреєстрації:

0119U100319


Куцевол Наталія Володимирівна, старш. наук. співроб.,

д-р хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде встановлено вплив структури та хімічної природи “smart” полімерів на стійкість, розмірні, абсорбційні, люмінесцентні характеристики бінарних наносистем, які містять наночастинки металів, напівпровідників, фотосенсибилізатори, протипухлинні препарати, інкорпоровані в полімерній матриці. Буде визначено структуру, молекулярні параметри полімерів з фотоактивними фрагментами. Буде вивчено кінетику полімеризації. Буде визначено люмінесцентні, оптичні та спектральні властивості метакрилових полімерів з фотоактивними фрагментами.

Хімія

32

Координаційні сполуки з полінуклеативними лігандами N-N та N-O типів як основа створення нових функціональних матеріалів та матеріалів біомедичного призначення.

№ держреєстрації:

0119U100339


Лампека Ростислав Дмитрович, проф.,

д-р хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде встановлено структури моно- та поліядерні координаційні сполуки перехідних і рідкоземельних металів. Буде досліджено магнітні і оптичні властивості комплексних сполук. Буде встановлено електронні структури комплексів спектральними методами.

Хімія

33

Нові функціональні металвмісні композити та наноматеріали для сенсорики газів, каталізу малих молекул та молекулярного перемикання.

№ держреєстрації:

0119U100167


Фрицький Ігор Олегович,   проф., д-р хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде одержано дані щодо фізико-хімічних властивостей (структури, морфології, фазового складу, структурно-адсорбційних характеристик, стану поверхневого шару) та функціональних властивостей (характеристик спінового переходу, каталітичної активності, електрохімічних властивостей, чутливості та динамічних характеристик газових сенсорів) багатокомпонентних металвмісних композитів та наноматеріалів; вуглецевих фторвмісних матеріалів; каталізаторів відновлення СО2; сенсорних  напівпровідникових наноматеріалів на основі SnO2 та SnO2-Sb2O5, молекулярних перемикачів; структури багатокомпонентних розплавів Al-Fe(Ni)-Sn та термодинамічних властивостей розплавів Ag-Ca-Ge; оцінка схильності до аморфізації методом швидкого загартування з розплавів.

Хімія

34

Перспективні молекулярні інструменти на основі природних та синтетичних (карбо)гетероциклів для вирішення проблем хімії, медицини, промисловості.

№ держреєстрації:

0119U100340


Хиля Володимир Петрович, проф.,

д-р хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде застосувано одержані будівельні блоки як реагенти для органічного та комбінаторного синтезу на основі: вивчення реакцій 3С+NO та 3С+NN гетероциклізацій та рециклізацій енамінокетонів гетероциклічного ряду; розробки цільових методик синтезу конденсованих гетеросистем з частково гідрованим бензофуропіридиновим та бензопіроновим фрагментами; вивчення хімічних властивостей полізаміщенних, конденсованих і спіральних сультамів та сультонів; дослідження енантіо- та діастереоселективних перегрупувань функціоналізованих похідних камфори. Буде отримано нові хіральні (карбо)гетероциклічні сполуки на основі природних терпеноїдів. Буде вивчено межі застосування розроблених синтетичних підходів з метою їх розширення на лікарськоподібні сполуки.

Хімія

35

Хіміко-фізичні аспекти створення нових фотоактивних полімерних композитів для інформаційних техно-логій і чистої енергетики.

№ держреєстрації:

0119U100318


Давиденко Микола Олександрович, старш. наук. співроб.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде вивчено особливості впливу будови і структури молекул допантів і полімерної матриці на фотопровідні та фольтаїчні властивості гетероструктур з плівками полімерних композитів. Буде досліджено: модельні уявлення про вплив каталізаторів спінової конверсії на фотогенерацію, транспорт і рекомбінацію носіїв заряду з участю фотогенерованих йон-радикальних пар та модельні уявлення про роль топології і замісників хромофорів в азо-полімерах і подібних поляризаційно-чутливих полімерних композитах для інформаційних середовищ електрооптики і поляризаційної голографії. Буде зроблено оцінку впливу структури і складу молекул як чинників прояву спін-залежних ефектів в цих процесах. 

Хімія

36

Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час.

№ держреєстрації:

0119U100325


Герасименко Наталія Петрівна, проф.,

д-р геогр. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде сформовано інтерактивну базу даних геоархеологічних пам’яток; розроблено (чи адаптовано існуючі) палеокліматичні та палеобіомні моделі. Буде отримано нові польові та аналітичні матеріали щодо археологічних пам’яток Порожистого Придніпров’я, Причорномор’я та Приазов’я, Придніпровсько-Подільської височин.

Науки про Землю

37

Молекулярні та клітинні механізми TRP каналопатій.

№ держреєстрації:

0119U100307


Жолос Олександр Вікторович, проф.,

д-р біолог. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде проведено порівняльний аналіз кількісних біофізичних характеристик “віконних” кальцієвих струмів в нормі і гіпертензії різного генезу (цукровий діабет, гіпоксична легенева гіпертензія), ролі TRP каналів, механічних стимулів і протеїнкінази С в регуляції цих струмів. Характеристика інтегральної функції механочутливих TRPV4 каналів в регуляції скоротливої активності легеневих артерій, ролі білків цитоскелету та протеїнкінази С в цих процесах. Буде виявлено зв’язок між гіпоксією, оксидативним стресом, активацією протеїнкінази С та дисфункцією сигнального комплексу “адреноцептори/TRPV4/ВКСа/L-Са2+ канали” в патогенезі легеневої гіпертензії. Буде визначено роль TRP каналів у функції фагоцитів. Охарактеризовані TRP-залежні молекулярні (експресія маркерів та молекул адгезії, проникності, щільних контактів) та функціональні показники бар’єрної функції кишечнику (епітеліальний та ендотеліальний бар’єри, секреція глікопротеїнів) та буде визначено роль TRP каналів в регуляції секреції прозапальних цитокінів в нормі та на фоні запалення товстої кишки (модель експериментального виразкового коліту у щурів).

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

38

Біохімічні аспекти функціонування метаболічних та сигнальних шляхів за дії молекул білкової природи в умовах нормального та патологічно зміненого метаболізму.

№ держреєстрації:

0119U100168

Савчук Олексій Миколайович, проф.,

д-р біолог. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде отримано окремі фракції нетипових білкових молекул, що з’являються в кровотоці за розвитку різних патологічних станів та їх характеристика. Буде з’ясувано потенційний ефекторний вплив отриманних молекул на окремі ланки функціонування системи гемостазу, системи метаболізму глюкози. Буде досліджено дії новосинтезованих хімічних сполук, наноструктурованих матеріалів, біологічних молекул на функціонування судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу та системи метаболізму глюкози. Буде зроблено аналіз фізіологічних параметрів в нервово-м’язовому комплексі при впливі на ці процеси новосинтезованих хімічних сполук, наноструктурованих матеріалів, нетипових білкових молекул. Буде досліджено модуляторні дії новоутворених/модифікованих в умовах розвитку патологічних станів білкових молекул на функціональні показники циркулюючих фагоцитів.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

39

Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України.

№ держреєстрації:

0119U100323


Осецький Валерій Леоні-дович, проф.,

д-р екон. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде зроблено аналіз тенденцій трансформації інноваційних інститутів (підприємництво, управління, конкуренція, ринок), лідерство, фінанси, ризики в Україні. Буде визначено вплив науки та освіти на забезпечення національної безпеки України.

Економіка

40

Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні.

№ держреєстрації:

0119U100324

Жилінська Оксана Іванівна, проф.,

д-р екон. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено методологічний підхід рейтингового оцінювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності, буде побудовано інтегральний рейтинг науково-технічної конкурентоспроможності країн світу з визначенням ранкінгу їх науково-технічного потенціалу та ранкінгу економічної ефективності науково-технічного потенціалу.

Економіка

41

Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства.

№ держреєстрації:

0119U100169


Мельник Роман Сергійович, проф.,

д-р юрид. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде сформовано наукові пропозиції до чинних нормативних актів, а також розроблено проекти нормативних актів, спрямовані на покращення рівня реалізації та захисту громадянських та політичних прав приватних осіб.

Право

42

Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні.

№ держреєстрації:

0119U100313


Буткевич Ольга Володимирівна, доц.,

д-р юрид. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде запропоновано механізми деокупації та економічної, політичної, правової реінтеграції тимчасово окупованих територій України, визначені кращі світові юридичні, політичні та економічні практики державної політики в сфері протидії сепаратизму та можливості їх  імплементації в Україні, з’ясовані економічні наслідки появи сепаратистських рухів у державі, відокремлення частини території держави, узагальнені позиції українських вчених з питання протидії сепаратизму в Україні.

Право

43

Філософія та соціально-політичні дослідження в радянській Україні другої половини ХХ століття.

№ держреєстрації:

0119U100333


Руденко Сергій Валерійович, доц.,

д-р філос. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде проведено історико-біографічний аналіз спадщини найбільш впливових постатей радянської доби 1960-х – початку 1990-х років в українській філософській думці та суспільно-політичних науках.

Соціально-історичні науки

44

Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз.

№ держреєстрації:

0119U100343


Обушний Микола Іванович, проф.,

д-р політ. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде з’ясовано специфіку процесу конфліктизації сучасного українського культурно-історичного простору; виявлено найконфліктніші ситуації, що ведуть до розвитку процесу конфліктизації та загрози існуванню української держави і нації, зокрема, декомунізацію України як конфліктогенний фактор; проаналізовано рівні конфліктогенності імперських, колоніальних та неоколоніальних практик на теренах колишньої Російської імперії та СРСР; досліджено роль національної культури як рушійної сили деконфліктизації культурно-історичного простору українства.

Соціально-історичні науки

45

Імперіалізм, націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі в ХХ-ХХІ століттях.

№ держреєстрації:

0119U100314


Стельмах Сергій Петрович, проф.,

д-р іст. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде здійснено порівняльний аналіз соціо-політичних і культурних контекстів різних країн Східної Європи; будуть виявлені елементи запозичення новоствореними державами окремих аспектів національної політики колишніх імперських центрів; будуть виявлені причини появи етнічного націоналізму, радикалізації суспільних відносин, формування «образу ворога/іншого»; будуть досліджені конкретні прояви нетерпимості і ксенофобії у міжвоєнний період і в ході Другої світової війни; через порівняльний аналіз культурного трансферу будуть виявлені елементи культурної взаємодії, соціального порозуміння і досліджені конкретні прояви толерантності.

Соціально-історичні науки

46

Стратегія протистояння геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах становлення нового світопорядку.

№ держреєстрації:

0119U100336


Дорошко Микола Савович, проф.,

д-р іст. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде вивчено нові виклики і загрози Україні в контексті кризи євроатлантичної системи безпеки в політичній, економічній, правовій та інформаційній сфері, передусім: фактора Російської Федерації на поширення євроскептицизму та популізму в ЄС. Передбачається наукове обґрунтування стратегії прискорення зближення України з ЄС і НАТО, а також синхронної диверсифікації партнерства за рахунок поглиблення співробітництва з країнами – не членами ЄС і НАТО. Буде проведено аналіз проблем і перспектив стратегічного партнерства України зі США у оборонній сфері, сфері кібербезпеки та зміцнення ліберально-демократичних інституцій.

Соціально-історичні науки

47

Фрактальна розмірність та властивості рідинних систем, актуальних для медицини та ядерних технологій.

№ держреєстрації:

0120U102176

Булавін Леонід Анатолійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

11.01.2020 р.

№ 29

2020

2022

Буде досліджено зв'язок між фізико-хімічними та деполімеризуючими властивостями рідинних систем фулеренів із амілоїдами для медико - біологічного застосування. Буде запропоновано механізм руйнування амілоїдів під впливом наночастинок. Будуть запропоновані некінетичні моделі агрегатів різної топології з регульованою фрактальною розмірністю і полідисперсністю структурних одиниць та аналітичні вирази форм-фактора розсіяння фрактальними системами у загальному випадку з урахуванням полідисперсності, неоднорідності та ефектів кінцевого розміру. Буде експериментально досліджено структурні характеристики та параметри кінетики росту кремнійвмісних нанорозмірних агрегатів на стадії активного формування за допомогою методу МКРН та структурні характеристики магнітних рідинних систем, виготовлених кількома різними методами. Буде отримано оптимальні методи синтезу. Буде запропоновано: модель впливу радіаційного опромінення на термодинамічну поведінку рідинних систем поблизу кривої співіснування; модель дифузії в біологічних системах під впливом радіаційного опромінення; оптимальні значення параметрів потенціалів міжатомної взаємодії при змочуванні твердої поверхні нанокраплі з сферичною та цилідричною морфологією поверхні. Буде досліджено статистичні характеристики змін ефективних атомних зарядів та порядків ковалентних зв’язків молекули уридин-5'-монофосфату в залежності від її конформації. Буде експериментально отримано залежності інтенсивності світлорозсіяння розчинами низько- та високомолекулярних біологічних речовин при різних умовах взаємодії з магнітним полем. Буде запропоновано механізм виникнення нерівноважних флуктуацій як передумов утворення фрактальної структури у біологічних розчинах під дією магнітного поля і модель асиметричної залежності зсувної в’язкості та аномальної залежності об’ємної в’язкості у різних термодинамічних напрямках в околі особливих точок деяких молекулярних водних розчинів.

Загальна фізика

48

Система діагностики кристалів ZnSe як детекторів іонізуючого випромінювання

№ держреєстрації:

0120U102158

Дегода Володимир Якович, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

03.04.2020 р.

№ 476

11.01.2020 р.

№ 29

2020

2022

Буде експериментально досліджено дозові залежності струму провідності та інтенсивності люмінесценції, дозові залежності релаксації струму та фосфоресценції, дозові залежності термопровідності та термолюмінесценції при різних температурах збудження рентгенівським та УФ-збудженням. Для порівняння будуть одержані теоретичні залежності для струму провідності.

Загальна фізика

49

Моделювання оптичних властивостей гібридних органічно-неорганічних плазмонних нано-структур для застосувань у біо- та нано-фотоніці

№ держреєстрації:

0120U102174

Решетняк Віктор Юрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

03.04.2020 р.

№ 476

11.01.2020 р.

№ 29

2020

2022

Буде побудовано теорії, створені числові алгоритми процесів взаємодії електромагнітних хвиль з керованими рідким кристалом плазмонними наноструктурами рідкий кристал- наноструктура-діелектрик на основі графену, oксиду індію-олова.

Загальна фізика

50

Хвильові процеси та ефекти в активних резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах

№ держреєстрації:

0120U102178

Рапопорт Юрій Григорович, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

11.01.2020 р.

№ 29

2020

2022

Буде розроблено аналітичні моделі формування нелінійних дисипативних хвильових структур в активних гіперболічних: циліндричному ММ концентраторі поля та плоскому резонансному ММ в ІЧ діапазоні з урахуванням фізико-хімічної сумісності складових активного середовища. Буде створено модель супергетеродинного трихвильового підсилення у структурі «ММ – напівпровідник – ММ» із урахуванням просторового розподілення хвилі накачування, а також модель для впливу параметрів на електродинамічні характеристики метаповерхонь із графеновими елементами. Буде реалізовано наближену модель та тестові розрахунки контрольованої нелінійної модуляції ТГц ЕМ пучка у структурі «діелектрик – графен – діелектрик...». Буде створено аналітичну модель квантовомеханічних хвильових пучків електронних станів у структурах із контактами різних типів графену на межі графену з кільцевими резонаторами та/або дифракційними ґратками. Буде створено моделі для вивчення стабільності композитних матеріалів на основі частково фторованого графену.

Будуть розроблені: аналітична модель проникнення нелінійних УНЧ АГХ із нижньої атмосфери на іоносферні висоти; модель, що враховує витікання ДНЧ хвиль із ВЗІ та збудження хвиль у ВЗІ струмовим джерелом; модель для встановлення можливості граничного переходу від динамічного (УНЧ) до електростатичного розгляду при зменшенні частоти сейсмогенного струмового джерела.

Буде отримано результати аналізу спектральних та/або часових, просторових розподілів даних спостережень радіохвиль у навколоземному середовищі в діапазоні ДНЧ; результати аналізу даних ТЕС та УНЧ хвильової активності.

Будуть проаналізовані та представлені результати аналізу рядів даних загального вмісту озону та отримані спектральні характеристики хвиль Росбі за даними про розподіл озону.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

51

Методологія отримання та використання інтермедіатів органічного синтезу на основі каталітичних процесів за участю промислових газів

№ держреєстрації:

0120U102179

Рябухін Сергій Вікторович, д-р хім. наук, доц.

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

11.01.2020 р.

№ 29

2020

2022

Отримати найефективніші каталізатори та/або каталітичні системи у кількостях, достатніх для подальшого вивчення, отримати методологію їх використання для проведення реакцій з промисловими газами, визначити обладнання, необхідне для подальшого використання розроблених методологій. Намітити цілі подальшого використання для синтезу будіваельних блоків для потреб медичної хімії. Розробити експрес-метод аналізу та контролю каталітичної активності та використати його для розробки методологій.

Хімія

52

Правове забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах

№ держреєстрації:

0120U102161

Мельник Ярослав Ярославович, д-р юрид. наук, без звання

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

03.04.2020 р.

№ 476

11.01.2020 р.

№ 29

2020

2022

Отримати: теоретико-правову основу концепції соціальної безпеки зорієнтованих на євроінтеграційні умови через такі елементи як удосконалення статусу соціально-незахищених верств населення; науково ограновані висновки стосовно антропологічної суті соціально-правових процесів, які відбуваються у соціально-незахищеному суспільстві (середовищі); дані стосовно догми права в контексті доктринальних проблем соціального права; науково ограновані висновки стосовно соціально-правової рефлексії у правовому та економічному сенсі. Визначити правову природу соціальної безпеки як безпекового феномену на національному та міжнародному рівні. Отримати результати, які б закладали категоріальний апарат та визначали класифікаційні та видові ознаки основним дефініціям та категоріям, ризикам, феноменам стосовно концепції соціальної безпеки, та іншим безпековим феноменам що здатні впливати на стан соціальної захищеності. Провести монографічне дослідження присвяченого компаративістським проблемам проблем соціальної безпеки на території ЄС.

Право

Прикладні наукові дослідження

53

Розробка нових м'яких пов'язок та методик їх застосування при лікуванні ран.

№ держреєстрації: 0118U002056

Берегова Тетяна Володимирівна, проф.,

д-р біолог. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018
2020

Буде проведено синтез блок-кополімерів поліетиленоксид-/поліакрилова кислота та міцелярних композицій на їх основі з меланіном, визначено природу і ступінь інкапсуляції  меланіну та його розподіл в організмі. Буде встановлено показники дерматотропної дії міцелярних форм меланіну у порівнянні з м’якою пов’язкою у формі гелю карбополу з меланіном.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

54

Розробка засобів нейрофізіологічної діагностики та корекції наслідків поранення головного мозку, контузії і посттравматичного стресового розладу в учасників АТО.

№ держреєстрації: 0118U001126

Макарчук Микола Юхимович, проф.,

д-р біолог. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018
2020

На основі розробленої системи нейрофізіологічних та психофізіологічних засобів діагностики та корекції буде оформлено нововведення, що дасть право використовувати розроблені авторами проекту засоби у медичних закладах, які працюють з бійцями АТО.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

55

Розробка методичних рекомендацій використання хондропротекторів та мультипробіотиків для корекції патології суглобів.

№ держреєстрації: 0118U000243

Дворщенко Катерина Олександрівна, старш. наук. співроб.,

д-р біолог. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.
№ 26-32

2018
2020

Буде проведено гістологічний аналіз колінних суглобів, буде визначено ступінь запалення в організмі, буде встановлено показники вільнорадикальних процесів, стан антиоксидантної системи у хрящовій тканині та крові, буде визначено рівень маркерів метаболізму хрящової тканини щурів (СОМР – олігомерний матриксний білок хряща, YKL-40 – хрящовий глікопротеїн-39, СTX-ІІ – С-термінальний телопептид колагену ІІ типу, MMPs – матриксні металопротеїнази: ММП-1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14), буде дано оцінку рівня експресії генів хрящової тканини щурів (Nos2, COX2, Tgfb1, COL2A1, COL9A1, Has2, COMP, Ocln, Aqp8), залучених у розвиток експериментального артрозу та артриту та при комбінованій дії хондроїтин сульфату та мультипробіотиків. Буде розроблено методичні рекомендації з корекції патології суглобів комбінованою дією хондропротекторів та мультипробіотиків за оцінкою отриманих результатів проведених експериментальних досліджень.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

56

Розробка біотехнологічних та інтродукційних методів збереження рідкісних і корисних рослин за умов змін довкілля.

№ держреєстрації:

0118U001099

Гайдаржи Марина Миколаївна,

старш. наук. співроб.,          д-р біолог.наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде з’ясовано вплив окремих екологічних факторів на мінливість анатомічних, біоморфологічних, біохімічних ознак та їх взаємозв’язок у рідкісних та корисних видів для оптимізації підходів до їх збереження та удосконалення агротехнічних прийомів. Буде розроблені індивідуальні модифіковані технології репродукції і культивування рідкісних та корисних рослин для збереження їх генофонду та масового розмноження з метою практичного використання. Буде поповнено колекцію тропічних та субтропічних рослин рідкісними видами. Буде підготовлено Червоний список рослин Київської області.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

57

Моніторинг екосистем Канівського природного заповідника («Літопис природи») та рідкісного біорізноманіття об’єктів Смарагдової мережі Середнього Придніпров’я.

№ держреєстрації:

0118U000245

Лукашов Дмитро Володимирович, проф.,       д-р біолог.наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде розроблено "Літопис природи Канівського природного заповідника" за 2019 рік та підготовлено матеріали до "Літопису" за 2020 рік. Буде узагальнено: характеристику популяцій рідкісних видів та регіональної популяції аморфи кущової; характеристику досліджених об'єктів Смарагдової мережі в регіоні. Буде зведено дані про стан перифітону нижнього б'єфу Канівської ГЕС та результати їх аналізу; буде створено методичний посібник по розрізненню видів птахів з близькими за звучанням сигналами, а також окремих особин по характерних звукових сигналах в межах виду; підготовка монографії по птахах Канівського заповідника.

Охорона навколишнього середовища

58

Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетич-ного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін.

№ держреєстрації: 0118U001098

Ободовський Олександр Григорович, проф.,

д-р геогр. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде встановлено всі види енергетичного потенціалу для річок України за басейновим принципом. Буде виявлено зміни енергетичного потенціалу у відповідності до коливань річкового стоку з урахуванням кліматичних змін. Буде дано прогноз змін енергетичного потенціалу з урахуванням екологічно безпечного його використання. Буде обґрунтовано технологічну парадигму розвитку енергетики. Буде розроблено методичні рекомендації для використання енергетичного потенціалу річок України за басейновим принципом.

Науки про Землю

59

Моделі і засоби підви-щення експлуатаційної надійності і ресурсу технічних систем енергетики і транспорту.

№ держреєстрації:

0118U001123

Жук Ярослав Олександрович, проф.,        д-р. фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде розроблено критерії діагностики напружено-деформованого, термомеханічного стану та динамічної поведінки конструкцій, рекомендації по вдосконаленню існуючих схем експлуатації транспортних та інженерних систем, рекомендації по впровадженню методів моніторингу та ранньої діагностики стану відповідальних конструкцій і систем.

Механіка

60

Прикладні застосування гетерофазної електророзрядної плазми.

№ держреєстрації:

0118U002057

Веклич Анатолій Миколайович, проф.,           д-р. фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде розроблено: модель досліджуваної плазми на основі оцінки можливих каналів дисипації енергії підводного електроіскрового розряду; модель плазми багатокомпонентних сумішей дугових розрядів атмосферного тиску між плавкими електродами. Буде досліджено вплив параметрів радіочастотного розряду на розподіл наночастинок по масі та заряду. Буде сформовано набір обов’язкових фізичних параметрів плазми і біологічних вимог для створення зразків відповідних приладів, включаючи аналіз ризиків з урахуванням інших областей можливого застосування. Буде дано: рекомендації по плазмово-каталітичній газифікації рідкофазних носіїв хімічної енергії та рекомендації по створенню гібридних плазмово-каталітичних систем газифікації низькосортних носіїв хімічної енергії.

Загальна фізика

61

Сучасні технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури.

№ держреєстрації:

0118U000247

Вижва Сергій Андрійович, проф.,

д-р геол. наук           

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде локально прогнозовано у межах модельних полігонів та конкретних об'єктів небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного та природно-техногенного характеру. Буде створено прогнозні карти природної та природно-техногенної небезпеки.

Науки про Землю

62

Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій та формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах України.

№ держреєстрації: 0118U001124

Бедюх Олександр Радійович, старш. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018
2020

Буде дано рекомендації щодо формування й розвитку інфраструктури технологічного трансферу в дослідницьких університетах України. Буде розроблено стратегію комерціалізації інтелектуальної власності. Буде отримано модель управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності в дослідницьких університетах. Буде проведено маркетингові дослідження щодо просування науково-прикладних результатів на світовий ринок. Буде представлено українські розробоки на міжнародних ринках технологій та розширення співробітництва з Європейською мережею підприємств – Enterprise Europe Network (EEN).

Економіка

63

Пептиди з фотокерованою біологічною активністю – інгібітори внутрішньоклітинних процесів, задіяних у виникненні захворювань на рак.

№ держреєстрації: 0118U001128

Комаров Ігор Володимирович, проф.,   д-р хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Буде отримано фотокеровані пептиди, які за результатами попереднього етапу пройдуть біологічний скринінг і продемонструють високу активність in vitro, буде досліджено in vivo на моделях раку, індукованих у гризунах (миші, щурі). Буде проведено токсикологічні дослідження, оптимізовано формуляцію, дози, спосіб введення речовин в живі організми, а також досліджено фармакокінетичні параметри тих сполук, що покажуть прийнятну токсичність. Результатом роботи буде отримано рекомендації щодо прийомів відповідної терапії.

Хімія

64

Супрамолекулярні ансамблі в розчині і на поверхні твердих матриць, квантові точки і люмінесцентні реагенти спрямованої дії в хімічному аналізі.

№ держреєстрації:

0118U001125

Тананайко Оксана Юріївна, доц.,

канд. хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде здійснено розробку аналітичних методик і макетних зразків модифікованих планарних електродів амперометричних сенсорів та апробовано їх при визначенні органічних і неорганічних токсикантів, біологічно активних речовин в складних матрицях із застосуванням для детектування методів молекулярної спектроскопії, флуоресценції, електрохімії й газової та рідинної хроматографії.

Хімія

65

Розробка алгоритмів і програмного забезпечення оптимізації сучасних систем зв'язку та систем керування запасами.

№ держреєстрації:

0119U100305


Лебєдєв Євген Олександрович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде створено ефективні алгоритми розрахунку показників функціонування багатовимірних стохастичних систем з керованими параметрами. Буде отримано верхні границі розподілу похибки оцінки імпульсної перехідної функції. Буде знайдено умови існування та алгоритм знаходження оптимальної стратегії в моделі керування запасами при різних видах функцій загальних витрат.

Інформатика та кібернетика

66

Новітні гібридні анти-пухлинні та протизапальні нанокомплекси на основі піролів і С60-фулерену: створення, характери-зування, фармакодинаміка і токсикологічна характеристика.

№ держреєстрації:

0119U100331


Рибальченко Володимир Корнійович, проф.,

д-р біолог. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде оцінено протизапальну та протипухлинну ефективність гібридної наноструктури окремо та в поєднанні з лляною олією холодного віджиму на моделях ЗЗК та супутніх патологій, зокрема на моделях гострого та хронічного коліту, гострого та хронічного склерозуючого холангіту, токсичного гепатиту, колоректального раку; буде досліджено вплив зазначеної наноструктури на основні органи та системи організму за цих патологій.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

67

Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів.

№ держреєстрації:

0119U100187


Білощицький Андрій Олександрович, проф.,

д-р техн. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено та обґрунтовано інтегральний критерій оцінки науково-дослідної роботи та алгоритм ранжування науковців та структурних одиниць на основі отриманих оцінок. Буде створено модуль WEB-ресурсу з відкритим доступом, що дозволяє шукати науковців та структурні одиниці згідно певних критеріїв (тематика, регіональне розміщення) впорядкованих згідно оцінки науково-дослідної роботи. Також буде сформовано оцінки діяльності українських науковців на основі наявних даних.

Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту

68

Лінгвістичний навчальний музей КНУ імені Тараса Шевченка: роль у гармо-нізації багатокультурного інформаційного простору.

№ держреєстрації:

0119U100327


Тищенко Костянтин Миколайович, проф.,

д-р філол. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено: нові частини експозиції Лінгвістичного навчального музею та текстові наповнення сайту в українській та англійській версіях.

Літературо-знавство, мовознав-

ство та мистецтво-знавство

Науково-технічна (експериментальна) розробка

69

Розробка акустоелектрон-них сенсорів та на їх основі програмно-керованої системи сигнатурної обробки вихідних сигналів.

№ держреєстрації:

0119U100188

Ільченко Володимир Васильович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2020

Буде розроблено діючий екземпляр акустоелектронної системи технічного засобу охорони (ТЗО).

Приладо-будування

70

Створення трансдисциплі-нарного науково-освітнього Порталу Олеся Гончара.

№ держреєстрації:

0119U100304


Гаєвська Надія Марківна, проф., канд. філол. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2020

Буде описано та систематизовано архів Олеся Гончара (фото- та відеоматеріали, епістолярій, бібліотека). Буде систематизовано цифрові ресурси, пов’язані з творчістю письменника, для забезпечення інтегрованого доступу через уніфікований Web-інтерфейс на основі інформаційних джерел, які уможливлюють збір, обробку, актуалізацію, розповсюдження та використання цифрових інформаційних ресурсів. Буде створено: базові розділи трансдисциплінарного науковоосвітнього порталу «Олесь Гончар»; когнітивні засоби підтримки процесів дослідження творчості Олеся Гончара та освітні електронні ресурси щодо вивчення творчої спадщини Олеся Гончара.

Літературо-знавство, мовознав-

ство та мистецтво-знавство

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Фундаментальні дослідження

71

Генерування, детектування та обробка електромагнітних сигналів мікрохвильового та терагерцового діапазонів у магнітних наноструктурах.

№ держреєстрації: 0118U001127

Наукова робота

Прокопенко Олександр Володимирович, проф.,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

03.10.2017 р.

№ 1333

2018
2020

Буде проведено оптимізацію раніше розроблених методів генерування, детектування та обробки електромагнітних сигналів. Буде виконано аналіз та узагальнення отриманих результатів, вивчено можливість застосування досліджених ефектів і методів для створення систем подвійного призначення.

Нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і судно-будування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії

72

Мультихвильові дослідження космічних джерел гамма-випромінювання в рамках проекту Cherenkov Telescope Array (CTA).

№ держреєстрації: 0118U001102

Наукова робота

Пономаренко Василь Олександрович,

канд. фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

03.10.2017 р.

№ 1333

2018
2020

Буде встановлено розподіли густини міжзоряного середовища навколо галактичних гамма-джерел за картами їх поверхневої яскравості в мультитевному гамма-діапазоні. Буде досліджено нові характеристики спалахової активності активних ядер галактик в різних діапазонах довжин хвиль. Буде розроблено методи виявлення періодичності та квазіперіодичності за аналізом кривих блиску для виявлення подвійних ядер (подвійних чорних дір) в активних галактиках. Буде підготовлено пропозиції до програми фотометричних і спектральних спостережень СТА. Буде оновлено алгоритми для програмної реалізації автоматизованої системи наведення та зчитування даних малими телескопами масиву СТА.

Нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії

73

Воднево-зв’язані молекулярні кластери всередині наноструктурованих матеріалів.

№ держреєстрації: 0118U001103

Наукова робота

Дорошенко Ірина Юріївна,

д-р фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

03.10.2017 р.

№ 1333

2018
2020

Буде експериментально зареєстровано коливальні спектри водних розчинів ліотропних рідких кристалів різної концентрації, їх температурні залежності. Буде експериментально зареєстровано коливальні спектри молекул ліотропних рідких кристалів в матричній ізоляції. Буде отримано інформацію про особливості міжмолекулярної взаємодії у водних розчинах ліотропних рідких кристалів. Буде проведено квантово-хімічне моделювання процесів агрегації в ліотропних рідких кристалах. Буде розроблено рекомендації щодо застосування наноструктурованих матеріалів в інноваційній медицині.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матері-алознавство; наноматеріали та нанотехно-логії

74

Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низькорозмірних напівпровідникових системах на основі кремнію.

№ держреєстрації:

0118U000242

Наукова робота

Дубик Катерина Володимирівна,

канд. фіз.-мат.наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

03.10.2017 р.

№ 1333

2018

2020

Буде виміряно спектри комбінаційного розсіяння світла від напівпровідникових систем типу «ультратонкий шар кремнію на ізоляторі» та кремнієвих нанониток в залежності від інтенсивності та геометричних параметрів збуджуючого опромінення. Буде експериментально отримано та змодельовано з застосуванням методів молекулярної динаміки та методу Монте Карло теплофізичні властивості низьковимірних напівпровідникових систем на основі кремнію.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матері-алознавство; наноматері-

али та нано-технології

75

Біосумісні водорозчинні С60 фулерени як протифіброзні та антинеопластичні засоби при злоякісних новоутвореннях печінки.

№ держреєстрації:

0118U000244

Наукова робота

Кузнєцова Галина Миколаївна,

канд. біолог. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

03.10.2017 р.

№ 1333

2018

2020

Буде досліджено вплив С60 фулеренів на перекисне окиснення ліпідів та систему антиоксидантного захисту за модельованих патологій; буде оцінено безпечність С60 фулеренів при тривалому введенні; на основі узагальнення отриманих даних буде встановлено основні механізми реалізації їх біологічної дії за умов модельованих патологій; буде розроблено основні підходи до  дизайну комплексних сполук на основі С60-фулеренів як носіїв, що мають тропність до печінки, для створення високоспецифічних засобів корекції злоякісних новоутворень печінки.

Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного

обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології

76

Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу України.

№ держреєстрації:

0119U100306

Наукова робота

Сахарук Ірина Сергіївна, канд. юрид. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

11.12.2018 р.

№ 1439

2019

2021

Буде визначено рекомендації щодо шляхів імплементації основних міжнародних стандартів та законодавства ЄС у соціально-трудовій сфері. Буде розроблено рекомендації щодо вдосконалення методологічних підходів до державного регулювання міжнародної  трудової міграції, а також методики відбору та контролю міжнародних трудових мігрантів. Буде здійснено групування регіонів України та буде розроблено рекомендації щодо покращення демографічного стану регіонів. Буде узагальнено результати опитування роботодавців та подальше наповнення онлайн-платформи.

Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки україни та її громадян на шляху євроінтеграції

77

Гетерометальні комплекси зі спіновим переходом та їх композити як мультифункціональні матеріали-перемикачі.

№ держреєстрації:

0119U100342

Наукова робота

Гуральський Ілля Олександрович,

канд. хім. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде отримано інформацію щодо структурних, спектроскопічних, термічних, сорбційних, хірооптичних, магнітних та мессбауерівських властивостей отриманих матеріалів та сполук.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матері-алознавство; наноматері-

али та нанотехнології

78

Механізми комплексоутворення та електронних збуджень в сполуках спряжених систем з наноструктурами.

№ держреєстрації:

0119U100309

Наукова робота

Павленко Олена Леонідівна, доц.,

канд. фіз.-мат. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде проведено комп’ютерне моделювання електронної будови і оптичних переходів, в тому числі за наявності плазмонних наночастинок. Для вивчення динаміки електронних збуджень буде досліджено спектри оптичного поглинання стаціонарної фотолюмінесценції, гасіння фотолюмінесценції, еліпсометрії, ІЧ-поглинання, комбінаційного розсіяння світла, часово-роздільна фотолюмінесценція,  рентгенівська дифракція, скануюча електронна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія для плівок. Буде встановлено механізми комплексоутворення і динаміки електронних збуджень.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матері-алознавство; наноматеріали та нано-технології

Прикладні дослідження

79

Архетипно-стереотипні константи мови і мовлення: діахронія та синхронія.

№ держреєстрації:

0118U001100

Наукова робота

Корольов Ігор Русланович, доц.,

д-р. філол. наук

13.04.2020 р.

№ 271-32

10.04.2020 р.

№ 499

05.02.2019 р.

№ 129

29.12.2018 р.

№ 1205-32

26.10.2018 р.

№ 1152

17.01.2018 р.

№ 26-32

03.10.2017 р.

№ 1333

2018

2020

Буде підготовлено словник архетипно-стереотипних констант українського художнього мовлення початку ХХ ст. Буде створено корпус історичних текстів української мови.

Актуальні проблеми українознавства, літературо-знавства, мистецтво-знавства,

мовознавства та соціальні комунікації


Анонс подій

12.01.2021
Співробітнику КНУ присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки
Вітаємо Прилуцького Юрія Івановича з отриманням державної премії України в галузі науки і техніки! детальніше...
12.01.2021
Науковці КНУТШ у Scopus та Web of Science
детальніше...
12.01.2021
Продовжено доступ до бази даних Scopus
детальніше...
12.01.2021
Доступ до бази даних ScienceDirect
Відкрито річний доступ до електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect детальніше...
12.01.2021
Доступ до аналітичної платформи SciVal
SciVal пропонує швидкий і легкий доступ до результатів досліджень більш ніж 20 000 дослідних інститутів і пов'язаних з ними дослідників з 231 країни світу. Доступ до бази даних SciVal надано за підтримки МОН України детальніше...
30.12.2020
Вітаємо наших співробітників із отриманням премії президента для молодих вчених
Троє наших співробітників отримали премію президента для молодих вчених детальніше...
Всі події