Тематика наукових досліджень, виконання за кошти державного бюджету

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2019 рік


з/п

Назва НДДКР
Номер держреєстрацiї
Категорiя роботи
ПІБ наукового керiвника, науковий ступiнь

Підстава до виконання - дата, № документу

Терміни виконання

Очікувані результати в поточному році

Наукові секції за фаховими напрямами

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

1

Вплив зовнішніх фізичних факторів на молекулярні процеси у м'якій речовині,

актуальні для ядерної енергетики, медицини та природозберігаючих технологій.

 

№ держреєстрації: 0117U005019

Булавін Леонід Анатолі-йович, проф., д-р фіз.-мат. наук

09.03.2017 р.

№ 220-32

 

 

2017
2019

Дані по теплофізичним залежностям розчинів аренів. Модель зв’язку міжатомних потенціалів та геометрією рівноважних конформерів біомолекул.  Зв'язок між рівнянням стану, складом розчину та δ-поправкою Толмена до коефіцієнту поверхневого натягу в рідинних системах сильно взаємодіючих частинок. Енергетичні, структурно-динамічні характеристики рідинних трикомпонентних систем. Опис характеру руху молекул розчиненої речовини в іонних рідинах та моделі дифузії в ній. Модель двовимірного фазового переходу на поверхні адсорбату. Розширене рівняння стану розчину з наночастинками поблизу критичної температури. Механізм впливу опромінення на випаровування неводних розчинів одно- та двовалентних електролітів. Молекулярні механізми теплового руху в полімерних та олігомерних наносистемах і композитах. Механізм електропровідності в рідинних системах з лапонітом. Механізми впливу розчинника на динамічні властивості макромолекул білка та заміщених целюлоз у водних розчинах. Метод регуляризації для обробки даних рентгенівської комп’ютерної томографії медико-біологічних об’єктів. Моделі кластерної структури наночастинок в водних ферофлюїдах на основі манганіта з домішками ПАР та в полярних суспензіях наноалмазів.

Загальна фізика

2

Новітні підходи до створення оптичних склокерамічних матеріалів на основі гібридних мікро/наноструктурованих оксид-вуглець композитів.

 

№ держреєстрації:

0118U001101

 

Неділько Сергій Герасимович, старш. наук. співроб.,  д-р. фіз.-мат. наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018
2020

Роль і внесок кожної компоненти багатофазної гетерогенної системи у формування структури матеріалу - люмінесцентного конвертора та забезпечення ним ефективного перетворення світлової енергії. Механізми люмінесцентного свічення, оптимальні концентрації легуючих домішок, що функціоналізують досліджувані матеріали, модифікують їх структуру та характеристики люмінесценції.

Загальна фізика

3

Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібрид-ними наповнювачами з керованими електрофізич-ними властивостями як елементів мікрохвильового обладнання.

 

№ держреєстрації:

0118U000246

 

Мацуй Людмила Юріївна, проф.,  д-р. фіз.-мат. наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018
2020

Дослідити структуру та електрофізичні властивості розроблених композитів з гібридним наповнювачем. Буде встановлено закономірності прояву синергетичного ефекту від одночасного використання в якості наповнювача в полімерній матриці  гібридних матеріалів - суміші нановуг-лецевих частинок (різної морфологіі) та неорганічних наночастинок (ННЧ) як діелектричних, так і магнітних різної структури та морфології на електрофізичні та електродинамічні властивості. Буде визначено основні закономірності зміни електродинамічних характеристик розроблених гібридних ПКМ, таких як значення діелектричної та магнітної проникності, коефіцієнттів відбиття та поглинання ЕМВ при зміні концентрації та типу наповнювачів, частотного діапазону електромагнітного випромінювання, температури та величини магнітного поля.

Загальна фізика

4

Високоенергетичні явища та активні процеси в астрофізичних та космологічних системах за даними багато-канальних спостережень.

 

№ держреєстрації:


Жданов Валерій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде зроблено розрахунки внеску АЯГ в спостережувані потоки космічних променів від частинок, прискорених в навколоядерних релятивістських течіях на основі багатоканальних даних. Буде дано оцінки ефективності моделей виникнення магнітних полів у Всесвіті, оцінки функції правдоподібності та довірчі інтервали параметрів в моделях динамічної ТЕ. Буде складено список ототожнення компактних галактик з активним зореутворенням на основі 14-го випуску цифрового огляду неба SDSS з даними мультихвильових оглядів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

5

Фізичні та динамічні влас-тивості малих тіл Сонячної системи як індикатори їхніх місць походження та еволюції.

 

№ держреєстрації:


Розенбуш Віра Калениківна, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде визначено: точні положення комет та астероїдів; фотометричний, поляриметричний та спектральний спостережний матеріал для вибраних МТСС; оптичні та фізичні характеристики досліджуваних МТСС; детальну фотометрію комет для моделювання розподілу поверхневої яскравості комет; кінематичні, динамічні та фізичні характеристики спостережених метеорів. Буде зроблено аналіз впливу карликових планет на орбіти довгоперіодичних комет.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

6

Маломасштабна структура сонячних магнітних полів, сонячна активність та її вплив на геосферу.

 

№ держреєстрації:


Лозицький Всеволод Григорович, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде спостережено нові дані про магнітні поля в тіні сонячних плям та буде дано характеристики гранично маломасштабних магнітних полів в фотосфері Сонця за даними з GST та GREGOR, отриманих на основі стокс-діагностики у магніточутливих лініях інфрачервоної області спектру. Буде уточнено сценарій перебудови глибинного тороїдального поля в променистій конвективній зоні і дано висновки щодо феномену чергування максимумів парних і непарних циклів сонячної активності, уточнено параметри турбулентної та газокінетичної електропровідностей в конвективній зоні, фотосфері і магнітних активних областях.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

7

Математичне моделювання та оптимізація динамічних систем для оборони, екології та медицини.

 

№ держреєстрації:


Ляшко Сергій Іванович,

д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено алгоритми для розв’язування варіаційних та квазіваріаційних нерівностей. Буде розроблено осереднені моделі багатофазної дифузії в пористих середовищах. Буде розроблено та обгрунтовано монотонну різницеву схему для стаціонарного рівняння конвекції-диффузії-реакції. Буде розроблено алгоритми та здійснено їх комп’ютерну реалізацію для визначення моментів інерції тіл різної конфігурації.

Інформатика та кібернетика

8

Розробка єдиного програмно-алгоритмічного середо-вища візуалізації та комп’ютерного моделювання для створення систем оздоров-лення військовослужбовців.

 

№ держреєстрації:


Терещенко Василь Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено модель єдиного мультиалгорит-мічного середовища для розв’язування задач побудови та розпізнавання геометричних об’єктів з різними властивостями. Буде розроблено модель єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) на основі узагальненого паралельно-рекурсивного алгоритму «розділяй та володарюй» та Діаграми Вороного. Буде розроблено концептуальну модель оцінки і управління станом опорно рухового апарату людини з використанням візуалізації рухів і 3Д моделювання та моделювання трансформених та інтелектуальних засобів для реабілітації опорно-рухового апарату людини. Буде розроблено методи кластеризації та класифікації на основі ранжування та вибору оптимальних характеристичних ознак інформації.

Інформатика та кібернетика

9

Асимптотичний та структурний аналіз стохастичних моделей динаміки популяцій.

 

№ держреєстрації:


Іксанов Олександр Мара-тович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде досліджено граничні теореми: для спектра зіткнень у переставних коалесцентах з множинними зіткненнями; для сферичних опуклих оболонок та дослідження опуклих оболонок процесів Пуассона; для профілів випадкових рекурсивних дерев та схем зайнятості на деревах та буде зроблено асимптотичний аналіз та стійкість еволюційних систем у випадковому середовищі. Буде вивчено динаміку на часових шкалах.

Математика

10

Розробка нових матема-тичних методів аналізу та оптимізації систем в умовах невизначеності.

 

№ держреєстрації:


Наконечний Олександр Григорович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Будуть розроблені конструктивні методи побудови апріорних та апостеріорних оцінок невідомих акустичних та електромагнітних полів, що моделюються за допомогою рівняння Гельмгольца. Будуть отримані представлення мінімаксних оцінок для параболічних систем зі швидко коливними коефіцієнтами та досліджено їх близькість до оцінок відповідних систем з усередненими параметрами. Будуть отримані умови слабкої збіжності імпульсного процесу з марковськими перемиканнями в умовах пуассонової апроксимації та керуванням з точкою рівноваги функції критерію якості, для якої побудовано процедуру стохастичної апроксимації. Будуть досліджені стохастичні мережі з керованими вхідними потоками вимог та з обслуговуванням різних типів, в тому числі показниковим і фазового типу. Для процесу обслуговування вимог у таких мережах будуть знайдені характеристики в стаціонарному режимі. Для перевантаженого режиму функціонування мережі буде побудований апроксимативний гауссівський процес. Будуть класифіковані асимптотичні многовиди і описані їх вільні об’єкти. Будуть розроблені статистичні методи моделювання дробового броунівського руху на основі спектрального зображення у вигляді стохастичних інтегралів за вінерівськими процессами та будуть досліджені умови і швидкість збіжності розроблених моделей за ймовірністю.

Математика

11

Розробка нових аналітико-геометричних, асимпто-тичних та якісних методів дослідження інваріантних множин диференціальних рівнянь.

 

№ держреєстрації:


Перестюк Микола Олексійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено геометричну теорію асимптотичної фази для опису поведінки траєкторій, що притягуються інваріантними многовидами. Будуть доведені теореми про стійкість глобальних атракторів для імпульсно-збурених лінійних та слабо нелінійних багатомірних параболічних систем у випадку можливої неєдиності розв'язку задачі Коші. Будуть доведені теореми існування та єдиності інваріантних мір для стохастичних рівнянь типу реакція-дифузія зі швидко осцилюючими коефіцієнтами. Будуть доведені теореми існування та єдиності розв’язків нелінійних варіаційних нерівностей (еліптичних та параболічних) в густих фрактальних з’єднаннях. Буде вивчено асимптотичну поведінку цих розв’язків та знайдено відповідні усереднені рівняння. Буде здійснено опис розв’язних алгебр Лі диференціювань комутативних кілець та локально розв’язних алгебр Лі векторних полів. Буде побудовано кососиметричні алгебри Вейля для ортогональної та унітарної алгебр Лі.

Математика

12

Точні формули, оцінки, асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з багатьма ступенями свободи.

 

№ держреєстрації:


Мішура Юлія Степанівна,  д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено теорію дробових процесів для моделювання швидкозмінної стохастичної волатильності. Буде побудовано стохастичний аналіз для негауссових випадкових шумів. Буде з’ясовано властивості розв’язків диференціальних рівнянь теплопровідності з випадковими факторами. Буде розроблено нові моделі просторово-часових полів, пов’язаних із диференціальними рівняннями з частинними похідними з випадковими початковими умовами. Буде удосконалено методи оцінювання параметрів моделей радіаційних ризиків для адитивних та мультиплікативних похибок у дозах опромінення. Будуть розроблені нові умови консистентності оцінок параметрів гетероскедастичних моделей. Буде вивчено властивості випадкових об’єктів, пов’язаних з актуарними й фінансовими мірами ризику.

Математика

13

Дослідження фізико-хімічних процесів у напівпровідникових наноматеріалах та їх інтерфейсах для приладів сенсорики та діагностики.

 

№ держреєстрації:


Скришевський Валерій Антонович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено теорію створення технології та фукціоналізації нових наноматеріалів для сенсорів (мікропористий кремній, та арсенид галію, оксидні матриці з кремнієвими нановключеннями). Буде вивчено оптичні, люмінесцентні, електричні, фотоелектричні ефекти в наноструктурованих напівпровідниках. Фізичні принципи роботи напівпровідникових трансдьюсерів, модифікованих нанокомпозитними матеріалами.

Електроніка, радіотехніка та телекомуніка-ції

14

Дослідження властивостей низькотемпературної газорозрядної плазми для технологічних застосувань.

 

№ держреєстрації:


Анісімов Ігор Олексійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Будуть створені: динамічні плазмові системи на базі мікророзрядів, обертових ковзних розрядів з постійною і змінною напругою та вториних розрядів в газових потоках. Будуть отримані: результати оптичної діагностики плазми мікророзрядів, обертових ковзних розрядів та вториних розрядів в газових потоках, результати досліджень властивостей плазми та електрофізичних параметрів мікророзрядів, обертових ковзних розрядів з постійною і змінною напругою та вториних розрядів в газових потоках. Будуть розроблені моделі та методики числового моделювання конверсії відновлювальних вуглеводнів в синтез-газ та синтезу з нього синтетичного палива. Будуть створені системи фізико-хімічних критеріїв відбору існуючих джерел та напрямків їх модернізації. Буде створено комп’ютерну програму для моделювання плазмово-пучкового розряду та для числового моделювання зарядки і нагрівання пилових частинок в сильно-іонізованому плазмовому струмені низького тиску. Розробка спектроскопічних методик діагностики електродугової плазми з домішками парів металів.

Загальна фізика

15

Динамічні явища та фазові переходи у мікро- та наноструктурованих матеріалах для пристроїв сучасної магніто-електроніки.

 

№ держреєстрації:


Шека Денис Дмитрович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде вдосконалено моделі та методики для подальших досліджень магнітної динаміки, фазових переходів, магнітооптичних і магнітоелектричних ефектів у магнітних матеріалах, магнітних мікро- та наноструктурах. Буде проведено модернізацію існуючих експериментальних установок для дослідження механізмів утворення спінтронних магнітних наноструктур та їх масивів. Буде досліджено механізми магнітоструктурного фазового переходу, магнітокалоричного ефекту та теплоємності сплавів Ni-Mn-Ga(Cu), Ni-Mn-Sn(Fe) та Ni-Mn-X (X = Sn, In, Ga).

Загальна фізика

16

Когерентні кореляційні процеси у багаточастин-кових середовищах та великих розподілених фізичних та біологічних системах.

 

№ держреєстрації:


Висоцький Володимир Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено теорію процесу формування когерентних корельованих станів при різній тривалості, просторовій геометрії та амплітуді дії імпульсного поля та при рухові частинок у кристалах та в полі окремих молекул. Теорія нелінійної дифузії на контактах твердих тіл, теорія багатокомпонентної поверхневої дифузії. Фізичні інтроскопічні методики вивчення стану біологічних систем.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

17

Дослідження взаємодії електромагнітних полів зі структурованими нанокомпозитами, молекулярними та анізотропними матеріалами для сучасних інформаційних технологій.

 

№ держреєстрації:


Григорук Валерій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде удосконалено методи дослідження структурованих нанокомпозитів та матеріалів із фазовим переходом. Буде досліджено: моделі та методи нелінійної апроксимації спектральних профілів ВКР підсилення, що забезпечують оптимізацію ефективності підсилення у кварцових волокнах; фізичну модель впливу амплітудної та фазової нерівномірності звукового пучка на умови фазового синхронізму та інтенсивність дифракції при акустооптичній взаємодії в анізотропному середовищі. Моделі взаємодії низькочастотних флуктуацій поверхневого потенціалу з каналами низьковимірної провідності. Буде розроблено матричні моделі середовищ зі складною анізотропією і фізична інтерпретація розв’язку оберненої задачі на її основі. Буде отримано результати числового моделювання з отримання субнанометрових рівнів шорсткості поверхні.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

18

Встановлення механізмів підвищення контактної електропровідності в радіаційно функціоналізо-ваних полімерних композитах із π-спряженими модифікаторами.

 

№ держреєстрації:


Куліш Микола Полікарпович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Будуть визначені величини електропровідності в залежності від природи полімерів, методів виготовлення полімерних нанокомпозитів, природи і вмісту спряжених модифікаторів. Будуть встановлені значення енергії активації міграції носіїв заряду і механізми тунельної провідності в розглянутих полімерних нанокомпозитах. Будуть визначені величини електропровідності, пороги перколяції, критичні індекси з використанням моделей ефективного середовища Бруггемана і Маклахлана. Будуть встановлені механізми подавлення контактного опору за рахунок тунельної провідності. Будуть розроблені рекомендації по створенню об’ємних полімерних композитів з металевими наповнювачами і спряженими модифікаторами для подавлення радарного опромінення.

Загальна фізика

19

Принципи керування оптичними і фотоелектричними властивостями гібридних метал-напівпро-відникових плівок та структур нанодіодного типу.

 

№ держреєстрації:


Кондратенко Сергій Вікторович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Будуть розроблені та відпрацьовані методики отримання гібридних метал-напівпровідникових наноструктурованих плівок, що містять напівпровідникові та металеві наночастинки. Методами атомно-силової та тунельної мікроскопії планується дослідження топології поверхні плівок та локальних електрофізичних характеристик метал-напівпровідникових структур нанодіодного типу. Буде з’ясовано вплив лазерних обробок на морфологію та оптичні характеристики гібридних плівок і механізми впливу лазерної обробки нано- та фемтосекундними імпульсами на морфологію та рівень змін в спектрах оптичного поглинання, фотопровідності та фото-е.р.с. гібридних метал-напівпровідникових плівок. Будуть теоретично досліджені і промодельовані квантово-механічні властивості електронної підсистеми метал-напівпровідникового контакту наночастинок з розглядом дискретного енергетичного спектру за присутності плазмонних наночастинок Au, Ag і Cu. Будуть вивчені електричні характеристики діодів, виготовлених на основі напівпровідникових кристалів телуриду кадмію. Заплановано встановлення взаємозв’язку між структурно-морфологічними, оптичними та фотоелектричними характеристиками; моделювання оптоелектронних властивостей з врахуванням спектра електронних станів наноструктур, інтерфейсних та дефектних станів метал-напівпровідникових плівок в залежності від компонентного складу, форми та розміру наноструктур.

Загальна фізика

20

Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпро-відникових гетероструктур та поруватого кремнію.

 

№ держреєстрації:


Коротченков Олег Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Будуть отримані експериментальні зразки: поверхнево-модифікованих графенових нанопластинок та графен-містких полімерних нанокомпозитів; карбонових магнітних НСМ з різною морфологією металу в 1D нанотрубках та 2D графіті; карбонових нанотрубок, заповнених перехідними металами, а також карбонових нанотрубок, що містять Co, Ni, Fe та їх координаційні сполуки, закріплені на поверхні трубок; карбонових нанотрубок та 2D графітів, графітових нанопластин та графеноподібних структур, інтеркальованих перехідними металами; карбонових нанотрубок з прищепленими по поверхні металовмісними комплексами. Буде визначено: концентраційні ефекти впливу графенових нанопластинок на термічну та механічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; температурні залежності термо-е.р.с. у кремній-германієвих НСМ; структурно-морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з’ясовано роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створено діючу модель високочастотного ультразвукового реактора.

Загальна фізика

21

Закономірності спінзалеж-них процесів у кристалах і наноструктурах, розроб-лення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації.

 

№ держреєстрації:


Губанов Віктор Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, доц.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде експериментально виміряно спектри КРС в неполярних гексагональних кристалах графіту (СGraphite) та в макромолекулах (двовимірних кристалах) одношарового графену (СL,1). Буде вивчено енергетичні спектри коливальних збуджень в цих структурах та їх дисперсія. За допомогою удосконалених методів теорії проективних представлень групп симетрії, буде вивчено структуру та кратності виродження енергетичних станів, побудовано дисперсійні залежності та кореляційні діаграми коливальних мод для однотипних точок в зонах Брилюена цих структур. Вперше аналітично буде розраховано форми коливань у зазначених вище вуглецевих структурах. Вперше буде перевірено гіпотезу про те, що хвилі коливальних збуджень можуть розглядатись як біжучі (при яких форми коливань залежать від напрямку хвильового вектора) та стоячі (які для двомірного одношарового графену є модами коливань нескінченної двовимірної періодично структурованої мембрани).

Загальна фізика

22

Топологічні властивості кіральної матерії та бозе-айштайнівських конденсатів у магнітному полі.

 

№ держреєстрації:


Горбар Едуард Володими-рович, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розв'язано систему зв’язаних максвелівських рівнянь для електромагнітного поля і кіральної кінетичної теорії з урахуванням ефекта Швінгера народження заряджених частинок електричним полем. Буде з’ясовано як ефект Швінгера впливає на проблему зворотної реакції і величину згенерованого магнітного поля.

Загальна фізика

23

Моделювання нерівно-важних станів і взаємодії підсистем конденсованих середовищ, зумовлених зовнішніми впливами.

 

№ держреєстрації:


Дацюк Віталій Васильович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено загальнотеоретичну дисперсійну модель збуджених станів підсистем кристалу в умовах зовнішніх потенціальних полів та без обмежень на величину хвильового вектора. Будуть сформульовані фізико-математичні умови узгодженого квантового (базового) і класичного (у термінах квазічастинок) описань збуджених станів підсистем кристалу за наявності зовнішніх потенціальних полів та без обмежень на величину хвильового вектора. Будуть проаналізовані результати моделювання на предмет виявлення нових фізичних ефектів або інтерпретації існуючих експериментів, зокрема у сильних електростатичних полях.

Загальна фізика

24

Фотоніка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики.

 

№ держреєстрації:


Дмитрук Ігор Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде охарактеризовано методами атомно-силової та скануючої електронної мікроскопії, оптичної спектроскопії масиви металевих наночастинок благородних металів на напівпровідникових підкладках. Буде оцінено ефективність підсилення фотоструму залежно від розміру наночастинок, сформованих на напівпровідниковій підкладці та умов нанесення НЧ на поверхню.

Загальна фізика

25

Визначення та моделювання відгуку атмосфери, іоносфери та магнітосфери на збурення космічного і земного походження.

 

№ держреєстрації:


Міліневський Геннадій Петрович, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Будуть визначені: алгоритми (аналітичні) для моделювання збурень стороннім джерелом, що поширюються з нижньої атмосфери до іоносфери; характеристики ДНЧ електро-магнітних хвиль у хвилеводі земля-іоносфера. Будуть визначені довготривалі тренди в озоні та температурі. Буде зроблено оцінку спостережених характеристик аномальної озонової діри у порівнянні з прогнозними. Буде охарактеризовано планетарні хвилі за атмосферними даними реаналізу та супутниковими вимірюваннями загального вмісту озону. Буде визначено параметри розбіжностей між супутниковими і наземними даними вимірювань загального вмісту озону. Буде створено статистичну модель хвильової активності в магнітосфері Землі, в тому числі ДНЧ електромагнітних та електростатичних хвиль на основі вимірювань КА Кластер, THEMIS, Van Allen Probes, геоефективні параметри плазмових хвиль, що будуть використані в моделях розрахунку динаміки радіаційних поясів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

26

Пошук заряджених бозонів Хіггса у надточних вимірюваннях на В-фабриці нового покоління SuperKEKB.

 

№ держреєстрації:


Аушев Володимир Єгоро-вич, д-р фіз.-мат. наук, доц.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Участь у розробці і калібруванні передньої і барельної частини калориметра KLM детектора Belle II. Буде проведено Монте-Карло симуляцій фізичних процесів, що будуть досліджуватися на електрон-позитронному колайдері SuperKEKB. Буде досліджено складові фону для лептонних і напівлептонних модо розпаду В мезонів. Буде зроблено реконструкцію мод розпаду D мезонів.

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

27

Дослідження фундаментальних проблем фізики нейтрино, космомікрофізики та фізики ядра.

 

№ держреєстрації:


Каденко Ігор Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде протестовано та прокалібровано прототип нейтринного детектора ProtoDUNE/WA105 в ЦЕРН. Буде проведено Монте-Карло симуляції роботи ближнього та дальнього детектора нейтрино на рідкому аргоні DUNE (Fermilab, US) з використанням програмного середовища LArSoft. Буде досліджено: вплив ефекту Швінгера на процес магнетогенезису в ранньому Всесвіті, ефект Унру на основі даних стимуляторів, випромінювання слабковзаємодіючих скалярних модулів релятивістськими петлями надпровідних космічних струн. Буде визначено температури Унру для різних типів мезонів з нульовим спіном із врахуванням шумового вкладу кінетичних процесів. У напівкласичному наближенні буде виведено кінцеву форму опису E1 і E2 фотонних силових функцій із урахуванням внеску двох ядерних станів (низькоенергетичний стан НЕС та гігантський дипольний резонанс, ГДР).

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

28

Механізми формування керамічних та металічних наноматеріалів перспек-тивних для використання в подвійних технологіях.

 

№ держреєстрації:


Макара Володимир Арсенійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде складено детальний літературний огляд за проектом, що окреслює коло перспективних для дослідження композицій металічних, керамічних та високоентропійних матеріалів. Буде встановлено вплив попередньої механохімічної обробки шихти Al2O3 на механічні властивості консолідованого матеріалу. В результаті такої обробки буде одержано порошковий матеріал, в якому одночасно будуть присутні зерна великого (100 нм) та малого (10 нм) розміру, за рахунок зміниться густина матеріалу. Буде проведено функціоналізацію ВНТ, що забезпечить більш рівномірний розподіл нанотрубок по об’єму НКМ. Також буде встановлено оптимальний склад нанотрубок у шихті, який максимально зменшить внутрішні напруження матеріалу. На основі результатів дослідження кінетики МХ синтезу будуть встановлені технологічні режими отримання при кімнатних температурах карбідних сполук та виготовлено дослідну партію порошкових зразків нанокомпозиційних матеріалів для створення на їх основі нових нанорозмірних матеріалів з поліпшеними механічними характеристиками.

Наукові проблеми матеріало-знавства

29

Кристалохімічний дизайн і функціональні властивості нових складнооксидних сполук та гібридних наноструктур на їх основі.

 

№ держреєстрації:


Слободяник Микола Семенович, д-р хім. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде здійснено синтез складнооксидних сполук методами розплавного, розчин-розплавного, твердофазного, іонообмінного, гідротермального, мікрохвильового синтезу, сумісного осадження золь-гель та їх характеризація фізико-хімічними методами дослідження. Буде напрацьовано та ідентифіковано біля 150 складнооксидних сполук на основі різнозаряджених аніонів (фосфати, борати, ванадати, молібдати, вольфрамати), сполук та ізоморфнозаміщених фаз з шаруватою перовськітоподібною структурою.

Хімія

30

Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних металів як основа нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій, каталізу та біомедичних застосувань.

 

№ держреєстрації:


Амірханов Володимир Михайлович, д-р хім. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено: методики синтезу гібридних неорганічно-органічних сполук та різноаніонних/ різнометалічних комплексів на основі 3d/4f-металів, що базуються на молекулярному дизайні та процесах самоорганізації; оптимізовані параметри синтезу, умови вирощування монокристалів, придатних для рентгеноструктурного аналізу; напрацьовані сполуки та результати їх ідентифікації.

Хімія

31

Селективність у реакціях карбо-, гетероциклізації і функціоналізації для медичної хімії та сталого розвитку.

 

№ держреєстрації:


Войтенко Зоя Всеволодівна, д-р хім. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде встановлено: вплив стеричних та електронних факторів на перебіг реакції циклоприєднання з піролідин-2,5-діонами; вплив умов проведення реакції на селективність циклізації при взаємодії 3- та 4-нітрофталонітрилу, а також піридин-2,3-динітрилу з амінами, гідразидами карбонових та амінокислот. Буде розроблено препаративні методики синтезу нових аміно- та гідразидних похідних аміноізоіндолу та його азааналога як потенційних протималярійних засобів та сполук з гербіцидною активністю. Буде встановлено принципи регіоселективності реакцій гетероциклізації для похідних аміноізоіндолу. Буде знайдено умови селективності перебігу реакції між гетероциклічними амідинами та флуоровмісними енонами. Буде розроблено нові методи синтезу штучних аналогів природного алкалоїду анабазину. Буде створено на основі отриманих сполук піридинвмістні амінокислоти. Буде встановлено електрофлуорохромний вплив аніона АТФ на флуоресценцію молекулярних зондів.

Хімія

32

Фундаментальні засади створення наногібридних функціональних композитів, синтезованих в полімерних матрицях, здатних реагувати на зовнішні фактори.

 

№ держреєстрації:


Куцевол Наталія Володимирівна, д-р хім. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде встановлено: вплив структури полімеру на глибину конформаційних перетворень при зміні рН та температури; вплив структури гідрогелю на його сорбційні характеристики. Буде розроблено оптимальні умови одержання похідних із стирилхіноліновими фрагментами. Буде синтезовано метакрилові мономери та полімери з фотоактивними фрагментами. Буде охарактеризовано розчини та тонкі плівки нових функціональних полімерів з метою подальшого дослідження оптичних, люмінесцентних, нелінійно-оптичних властивостей.

Хімія

33

Координаційні сполуки з полінуклеативними лігандами N-N та N-O типів як основа створення нових функціональних матеріалів та матеріалів біомедичного призначення.

 

№ держреєстрації:


Лампека Ростислав Дмитрович, д-р хім. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде отримано методики одержання нових хелатних і полінуклеативних лігандів триазолатного, піразолатного, оксимного, гідроксаматного, карбоксилатного та гідразидного типів. Буде розроблено наукові підходи та методи синтезу моно- і поліядерних координаційних сполук перехідних і рідкоземельних йонів металів з заданною геометрією координаційних вузлів. Буде отримано дані по підтвердженню складу і будови синтезованих сполук за допомогою мікроаналізу, спектральних та рентгенівських методів дослідження.

Хімія

34

Нові функціональні металвмісні композити та наноматеріали для сенсорики газів, каталізу малих молекул та молекулярного перемикання.

 

№ держреєстрації:


Фрицький Ігор Олегович,   д-р хім. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде одержано нові  металвмісні композити та наноматеріали: вуглецеві фторвмісні матеріали з підвищеною термічною стійкістю поверхневого шару; комплекси феруму(ІІ) зі спіновим переходом, наноматеріали та композити на їх основі; багатокомпонентні металовмісні масивні та нанесені каталізатори процесу відновлення СО2 ; нанорозмірні металовмісні напівпровідникові газочутливі матеріали, що забезпечують необхідну стабільність, високу чутливість і покращені динамічні характеристики адсорбційно-напівпровідникових газових сенсорів, створених на їх основі; одержання даних про структуру розплавів Al-Sn, Al-Co-Sn та факторів, що визначають характер взаємодії компонентів у рідкому стані; термохімічних властивостей розплавів Cu-Eu-Al та параметрів, що дозволять запропонувати області легкої аморфізації.

Хімія

35

Перспективні молекулярні інструменти на основі природних та синтетичних (карбо)гетероциклів для вирішення проблем хімії, медицини, промисловості.

 

№ держреєстрації:


Хиля Володимир Петрович, д-р хім. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде зроблено аналіз літературних даних та синтез будівельних блоків на основі (карбо)гетероциклічних систем: похідних боронових, сульфонових і амінокислот, гетероаліфатичних (ді)амінів; енамінокетонів на основі (ізо)кумаринів, (ізо-,нео)флавонів, деоксибензоїнів; функціоналізованих похідних сультамів та сультонів; конденсованих похідних ізофлавонів та [1]бензофуро[3,2-c]піридину. Буде проведено регіоселективний синтез функціоналізованих лактамів, конформаційно обмежених амінокислот та аміноспиртів. Буде визначено найбільш перспективні структури та важливі фармакофорні фрагменти молекул.

Хімія

36

Хіміко-фізичні аспекти створення нових фотоактивних полімерних композитів для інформаційних техно-логій і чистої енергетики.

 

№ держреєстрації:


Давиденко Микола Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено: методики синтезу та зразки нових полімерів та олігомерів, наночасточок благородних металів, металокомплексів і неорганічних напівпровідників, методики введення наночасточок в полімерні матриці з отриманням твердих розчинів та дослідні зразки гетероструктур з об’ємними гетеропереходами. Буде отримано результати експериментальних досліджень впливу розгалуження пі-електронної системи і каталізаторів спінової конверсії на фотопровідні і фотовольтаїчні властивості модельних зразків створених гетероструктур. Буде розроблено методики синтезу нових азо-полімерів та зразки голографічних середовищ на їх основі та отримано результати експериментальних досліджень впливу складу та структури хромофорів і полімерної матриці на інформаційні характеристики поляризаційно-чутливих реєструючих середовищ.

Хімія

37

Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час.

 

№ держреєстрації:


Бортник Сергій Юрійович, д-р геогр. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде: розроблено методолого-методичний апарат, сформовано  алгоритм дослідження, зібрано дані попередніх досліджень для бази геоархеологічних пам’яток, отримано нові польові та аналітичні матеріали щодо археологічних пам’яток Волині, Чернігівщини, Сумщини, Київщини, Буковини і Закарпаття.

Науки про Землю

38

Молекулярні та клітинні механізми TRP каналопатій.

 

№ держреєстрації:


Жолос Олександр Вікторович, д-р біолог. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде зроблено характеристику молекулярної експресії та специфічних функцій сенсорних та рецептор-керованих TRP каналів трьох підтипів та їх взаємодії з потенціал-керованими іонними каналами в генерації кальцієвих сигналів на культурі ендотеліоцитів різного походження (MAEC, НUVEC, HMEC). На препаратах аорти, легеневої, хвостової та мезентеріальної артерії щурів, а також тонкого кишечнику щурів і мишей, як об’єктів інтегрованої функції іонних каналів гладеньких м’язів та ендотеліоцитів, буде встановлено диференційне залучення TRP і їх взаємодія з потенціалкерованими іонними каналами у регуляції скоротливої активності гладеньких м’язів стінки артерій та кишечнику за нормальних умов. Будуть визначені та охарактеризовані ключові TRP і потенціал керовані іонні канали, які залучені в регуляції бар’єрної функції ендотелію судин і епітелію кишечника за нормальних умов. Буде дано комплексну оцінку ролі ПКС у зазначених процесах.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

39

Біохімічні аспекти функціонування метаболічних та сигнальних шляхів за дії молекул білкової природи в умовах нормального та патологічно зміненого метаболізму.

 

№ держреєстрації:

 

Савчук Олексій Миколайович, д-р біолог. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде досліджено особливості функціонування системи гемостазу за розвитку гострих коронарних синдромів та аналіз появи нетипових білкових молекул за цих патологічних станів. Буде проведено: аналіз протеолітичної складової розвитку опікової хвороби стравоходу та деталізація особливостей процесів активаційно-інгібіторного балансу сироватки крові та тканин стравоходу за розвитку цієї патології; аналіз фізіологічних параметрів в нервово-м’язовому комплексі як показників розвитку патологічних процесів з метою встановлення особливостей розвитку патологічного стану. Буде досліджено метаболізм клітин мікроглії при патологічних функціональних зсувах цих клітин в умовах пухлинного росту та/або нейродегенеративної патології.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

40

Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України.

 

№ держреєстрації:


Осецький Валерій Леоні-дович, д-р екон. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде визначено складові елементи сучасної моделі інноваційно-підприємницького університету (інновації, інститути, підприємництво, управління, конкуренція, ринок, лідерство, фінанси, ризики). Класифікація існуючих моделей університетів у світі.

Економіка

41

Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні.

 

№ держреєстрації:

 

Жилінська Оксана Іванівна, д-р екон. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде з’ясувано системну сутність науково-технічної діяльності, джерел її саморозвитку та економічної природи розвитку з обґрунтуванням інструментарію його активізації в інформаційному суспільстві, виявлення і аналіз наявних суперечностей розгортання національних складових науково-технічної діяльності. Буде розкрито теоретико-методичні засади активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві, функціональне призначення механізму самоорганізації науково-технічної діяльності у частині оцінювання якості неуречевлених та уречевлених наукових і технічних знань, визначено комплементарні ефекти розширення національного ринку освітніх послуг як визначального фактора сучасних тенденцій розгортання складових науково-технічної діяльності в Україні. Буде розкрито феномен дослідницького університету у забезпеченні інноваційного розвитку, інструментарію дослідницьких університетів в активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні, особливості розвитку цифрових технологій у дослідницьких університетах України для забезпечення конкурентоспроможності навчальних і дослідницьких послуг на глобальному рівні освітніх інновацій.

Економіка

42

Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства.

 

№ держреєстрації:


Мельник Роман Сергійович, д-р юрид. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде сформовано пропозиції до чинних нормативних актів, а також розроблено проекти нормативних актів, спрямованих на покращення рівня реалізації та захисту особистих прав приватних осіб.

Право

43

Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні.

 

№ держреєстрації:


Буткевич Ольга Володимирівна, д-р юрид. наук, доц.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде сформульовано визначення сепаратизму, виходячи з міжнародно-правових, політологічних та економічних точок зору, визначено причини його появи та прояву в державі. Іншим науковим результатом стане визначення співвідношення трьох принципів міжнародного права на сучасному етапі: права народів на самовизначення, непорушності державних кордонів та територіальної цілісності держави.

Право

44

Філософія та соціально-політичні дослідження в радянській Україні другої половини ХХ століття.

 

№ держреєстрації:


Руденко Сергій Валерійович, д-р філос. наук, доц.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено та впроваджено методологічні засади дослідження філософської та соціально-політичної думки України радянської доби другої половини ХХ століття. Буде розроблено методології оцінки філософської та соціально-політичної спадщини радянської України другої половини ХХ століття у контексті декомунізації сучасної української культури. Буде здійснено історико-філософський опис та раціональні реконструкції реального стану, головних тенденцій, наукових шкіл, течій, напрямів, методологічних засад та ідеологічних орієнтирів у процесах розвитку української філософії протягом 1960-х – початку 1990-х років. Буде проведено історико-політологічний опис та реконструкції історії розвитку соціально-політичних досліджень, їх напрямків та проблематики в радянській Україні другої половині ХХ століття, що здійснювалися представниками українського наукового співтовариства.

Соціально-історичні науки

45

Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз.

 

№ держреєстрації:


Обушний Микола Іванович, д-р політ. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено методологію та основні напрямки дослідження, проаналізовано ступінь вивчення заявленої проблеми. Буде створено електронну базу публікацій з теми дослідження. Буде проаналізовано історичні передумови та причини конфліктизації культурно-історичного простору українства та деструктивні впливи російської агресії проти України.

Соціально-історичні науки

46

Імперіалізм, націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі в ХХ-ХХІ століттях.

 

№ держреєстрації:


Стельмах Сергій Петрович, д-р іст. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде узагальнено і проаналізовано новітні теоретичні підходи дослідницької проблеми; буде здійснено історіографічний аналіз сучасної світової і вітчизняної літератури з виокремленням слабо вивчених і перспективних дослідницьких полів; буде виявлено основне коло джерел дослідження; буде визначено спільні риси і особливості впливу «імперської» і «колоніальної» ситуації в новостворених після розпаду імперій національних державах Східної Європи у першій половині ХХ ст.

Соціально-історичні науки

47

Стратегія протистояння геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах становлення нового світопорядку.

 

№ держреєстрації:


Дорошко Микола Савович, д-р іст. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде здійснено детальний, комплексний аналіз стану та впливу регіональної безпеки на національну безпеку України в історичній, політичній, економічній, правовій та інформаційній площині, як от: політики Росії щодо України після краху СРСР; зближення України з євроатлантичними структурами та реакції Російської Федерації; стратегії протистояння України російській «гібридній агресії»; нових загроз Україні з боку країн Східної Європи – членів ЄС та НАТО; перспектив формування Балто-Чорноморського союзу.

Соціально-історичні науки

Прикладні дослідження

48

Розробка нових шаруватих нанокомпозиційних систем з високою стійкістю до дії високошвидкісного ударного навантаження.

 

№ держреєстрації: 0117U005020

Рево Сергій Лукич, проф.,  д-р. фіз.-мат. наук

09.03.2017 р.

№ 220-32

 

 

2017
2019

Буде дано рекомендації щодо використання розроблених бронестійких шаруватих систем для захисту людей і техніки. Зразки захисних пакетів.

Наукові проблеми матеріало-знавства

49

Розробка нових м'яких пов'язок та методик їх застосування при лікуванні ран.

№ держреєстрації: 0118U002056

Берегова Тетяна Володимирівна, проф., д-р біолог. наук

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Будуть встановлені показники фармакокінетики меланіну та будуть підібрані оптимальні умови культивування продуцента меланіну Pseudonadsoniella brunnea.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

50

Розробка засобів нейрофізіологічної діагностики та корекції наслідків поранення головного мозку, контузії і посттравматичного стресового розладу в учасників АТО.

 

№ держреєстрації: 0118U001126

 

Макарчук Микола Юхимович, проф., д-р біолог. наук

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Буде встановлено критерії розподілу обстежуваних та визначені предиктори ймовірності розвитку посттравматичного стресового розладу у бійців АТО.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

51

Розробка методичних рекомендацій використання хондропротекторів та мультипробіотиків для корекції патології суглобів.

 

№ держреєстрації: 0118U000243

 

Дворщенко Катерина Олександрівна, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), д-р біолог. наук

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Буде проведено гістологічний аналіз колінних суглобів, визначено ступінь запалення в організмі, будуть встановлені показники вільнорадикальних процесів, стан антиоксидантної системи у хрящовій тканині та крові, буде визначено рівень маркерів метаболізму хрящової тканини щурів (СОМР – олігомерний матриксний білок хряща, YKL-40 – хрящовий глікопротеїн-39, СTX-ІІ – С-термінальний телопептид колагену ІІ типу, MMPs – матриксні металопротеїнази: ММП-1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14), буде дано оцінку рівня експресії генів хрящової тканини щурів (Nos2, COX2, Tgfb1, COL2A1, COL9A1, Has2, COMP, Ocln, Aqp8), залучених у розвиток експериментального артрозу та артриту та при дії хондропротектора та мультипробіотиків.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

52

Розробка біотехнологічних та інтродукційних методів збереження рідкісних і корисних рослин за умов змін довкілля.

 

№ держреєстрації:

0118U001099

 

Гайдаржи Марина Миколаївна,

старш. наук. співроб.,          д-р біолог.наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Будуть з’ясовані напрямки адаптації анатомо- морфологічної структури рідкісних видів до зростання в природних і штучних екосистемах (колекціях Ботанічного саду). Буде вивчено реакцію рослин на температурний стрес на біохімічному рівні. Будуть розроблені індивідуальні технології розмноження і культивування рідкісних і корисних рослин.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

53

Моніторинг екосистем Канівського природного заповідника («Літопис природи») та рідкісного біорізноманіття об’єктів Смарагдової мережі Середнього Придніпров’я.

 

№ держреєстрації:

0118U000245

 

Лукашов Дмитро Володимирович, проф.,       д-р біолог.наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде підготовлено "Літопис природи Канівського природного заповідника" за 2018 рік та буде підготовлено матеріали до "Літопису" за 2019 рік. Буде отримано дані про стан модельних популяцій рідкісних видів та пробних площ, життєвий стан популяцій аморфи кущової на заплаві та абіотичні параметри середовища її зростання; характеристику природних комплексів окремих об'єктів Канівського вдсх.; таксономічну характеристику складу перифітонних угруповань. Буде виділено ознаки відмінності звукових сигналів, дієвих для різних пар видів, та їх систематизація, а також сигналів різних особин в межах виду.

Охорона навколиш-нього сере-довища

54

Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетич-ного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін.

 

№ держреєстрації: 0118U001098

 

Ободовський Олександр Григорович, проф., д-р геогр. наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде здійснено аналіз, узагальнено картографічні дані та матеріали ДЗЗ для створення електронних баз даних в середовищі ГІС стосовно гідрографічних характеристик річок та їх басейнів. Буде створено сучасні карти розподілу стоку для території України. Буде розроблено методичні положення стосовно прогнозних характеристик стоку річок України на основі ансамблю сучасних кліматичних і соціально-економічних сценаріїв та регіональних кліматичних моделей. Буде розроблено методичні положення (загальний, екологічно допустимий та технічно можливий енергетичний потенціали) для встановлення енергетичного потенціалу гірських і рівнинних річок. Буде визначено репрезентативні ділянки досліджуваних річок для обрахунку енергетичного потенціалу.

Науки про Землю

55

Моделі і засоби підви-щення експлуатаційної надійності і ресурсу технічних систем енергетики і транспорту.

 

№ держреєстрації:

0118U001123

 

Жук Ярослав Олександрович, проф.,        д-р. фіз.-мат. наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде проведено тео­ре­тичне моделю­ван­ня поведінки конструкцій при різних сценаріях навантажень (періодичних та імпульсних); будуть розвинені методи оцінки поведінки конструкцій в умовах фізичних полів різної природи, нові технічні засоби і технології для ефективного керу­вання, моніторингу, оцінки технічного стану відповідальних елементів об’єктів енергетичних і транспортних систем, а також методи прецизійних дистанційних безконтактних вимірювань.

Механіка

56

Прикладні застосування гетерофазної електророзрядної плазми.

 

№ держреєстрації:

0118U002057

 

Веклич Анатолій Миколайович, проф.,           д-р. фіз.-мат. наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Методами оптичної спектроскопії буде визначено температуру плазми підводного розряду між гранулами металів – срібла, міді, молібдену та заліза. Буде досліджено параметри плазми багатокомпонентних сумішей дугових розрядів атмосферного тиску між плавкими електродами. Буде створено програми та проведено розрахунки еволюції наночастинок у плазмі радіочастотного розряду. Буде отримано результати аналізу головних факторів ризику, які вносять джерела холодної, неізотермічної плазми атмосферного тиску при застосуванні плазмової медицини. Буде вивчено кінетику плазмово-каталітичної газифікації рідкофазних речовин, кінетику в плазмових каталізаторах для реформування рідкофазних носіїв хімічної енергії. Буде отримано результати дослідження мікророзрядних систем атмосферного тиску.

Загальна фізика

57

Сучасні технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури.

 

№ держреєстрації:

0118U000247

 

Вижва Сергій Андрійович,

проф., д-р геол. наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

Буде розроблено нові та вдосконалено існуючі методи моделювання НГП.

Науки про Землю

58

Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій та формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах України.

 

№ держреєстрації: 0118U001124

 

Бедюх Олександр Радійович, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), канд. фіз.-мат. наук

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Буде дано пропозиції щодо започаткування наукоємного бізнесу на базі дослідницьких університетів за участю малих інноваційних підприємств. Буде вивчено механізм залучення інвестицій до дослідницьких університетів України. Буде проведено маркетингові дослідження щодо просування науково-прикладних результатів на світовий ринок. Буде представлено українські розробки на міжнародних ринках технологій та розширено співробітництво з Європейською мережею підприємств – Enterprise Europe Network (EEN). 

Економіка

59

Пептиди з фотокерованою біологічною активністю – інгібітори внутрішньоклітинних процесів, задіяних у виникненні захворювань на рак.

 

№ держреєстрації: 0118U001128

 

Комаров Ігор Володимирович, проф.,   д-р хім. наук

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Синтезовані на першому етапі роботи діарилетенові будівельні блоки будуть використані для отримання нових пептидів – аналогів протеїну р53. Отримані пептиди (аналоги р53) та петиди, синтезовані на першому етапі роботи (інгібітори PIN1) будуть вивчені на предмет їх фотофізичних властивостей, та  проведено їх біологічний скринінг на культурах клітин пухлин (in vitro). Буде дано рекомендації щодо подальших досліджень in vivo;

Хімія

60

Супрамолекулярні ансамблі в розчині і на поверхні твердих матриць, квантові точки і люмінесцентні реагенти спрямованої дії в хімічному аналізі.

 

№ держреєстрації:

0118U001125

Запорожець Ольга Антонівна, проф., д-р хім. наук

17.01.2018 р.

№ 26-32

2018

2020

 

Буде сформульовано закономірності впливу головних чинників середовища на метрологічні характеристики аналітичного сигналу в організованих супрамолекулярних системах на основі поверхнево-активних й високомолекулярних сполук та розроблено умови модифікування планарних електродів з шаром наноматеріалів й біоселективних мембран на основі іммобілізованих ферментів.

 

 

Хімія

61

Розробка алгоритмів і програмного забезпечення оптимізації сучасних систем зв'язку та систем керування запасами.

 

№ держреєстрації:


Лебєдєв Євген Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Будуть побудовані математичні моделі сучасних систем зв’язку і методи дослідження їх характеристик у стаціонарному режимі. Буде проведено асимптотичний аналіз та стійкість еволюційних систем у випадковому середовищі. Буде досліджено динаміку на часових шкалах. Буде розроблено математичну модель випадкового процесу, як вхідного на лінійну систему, з урахуванням його виходу з даною точністю та надійністю в функціональних просторах С[0,T] та L2[0,T]. Буде створено марковську багатопродуктову модель системи керування запасами.

Інформатика та кібернетика

62

Новітні гібридні анти-пухлинні та протизапальні нанокомплекси на основі піролів і С60-фулерену: створення, характери-зування, фармакодинаміка і токсикологічна характеристика.

 

№ держреєстрації:


Рибальченко Володимир Корнійович, д-р біолог. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде здійснено: віртуальну розробку, скринінг та хімічний синтез комплексних наноструктур на основі С60-фулеренів та 1-(4-хлорбензил)-3-хлоро-4-(трифторметил-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону з метою відбору найбільш ефективних; характеризування зазначеної наноструктури фізико-хімічними і біологічними методами; загальнотоксикологічні дослідження, що включають визначення гострої токсичності, токсичності за введення повторних доз, випробування фармакології безпеки; оцінка антипроліферативної дії наноструктури.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

63

Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів.

 

№ держреєстрації:


Білощицький Андрій Олександрович, д-р техн. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено метод підрахунку h-індексу для авторів та структурних одиниць вузів, з урахуванням самоцитування, перехресного цитування в межах структурної одиниці та співавторства. Буде розроблено метод виявлення проектних груп, як основної одиниці науково-дослідної роботи, на основі аналізу і кластеризації тематики та перехресного цитування науковців.

Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту

64

Лінгвістичний навчальний музей КНУ імені Тараса Шевченка: роль у гармо-нізації багатокультурного інформаційного простору.

 

№ держреєстрації:


Тищенко Костянтин Миколайович, д-р філол. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде розроблено теоретико-практичні засади аналізу змісту експозиції та визначення оптимальної міри відображення кожної з її частин в інформаційному просторі, осучаснення існуючих експонатів музею.

Літературо-знавство, мовознав-

ство та мистецтво-знавство

Науково-технічна (експериментальна) розробка

65

Розробка акустоелектрон-них сенсорів та на їх основі програмно-керованої системи сигнатурної обробки вихідних сигналів.

 

№ держреєстрації:

 

Ільченко Володимир Васильович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2020

Буде представлено діючі макети трьох сейсмічних датчиків, система комутації та блок обробки сигналів.

Приладо-будування

66

Створення трансдисциплі-нарного науково-освітнього Порталу Олеся Гончара.

 

№ держреєстрації:


Гаєвська Надія Марківна, канд. філол. наук, проф.

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2020

Буде систематизовано дані про О.Гончара біографічного та бібліографічного характеру з відповідним ілюстративним матеріалом. Буде розроблено методику створення та визначення структури онтологій творів О.Гончара. Буде визначено структуру та функціональні характеристики порталу. Буде створено електронні майданчики експертів щодо наповнення розділів порталу.

Літературо-знавство, мовознав-

ство та мистецтво-знавство

Дослідження молодих вчених

Фундаментальні дослідження

67

Генерування, детектування та обробка електромагнітних сигналів мікрохвильового та терагерцового діапазонів у магнітних наноструктурах.

№ держреєстрації: 0118U001127

Наукова робота

Прокопенко Олександр Володимирович, доц., д-р фіз.-мат. наук

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Буде запропоновано нові методи генерування та детектування електромагнітних сигналів у шаруватих магнітних наноструктурах, розвинено методи аналізу спектру сигналів. Удосконалено теорію синхронізації магнітних коливань у спінтронних наноструктурах. Буде проаналізовано мікрохвильові властивості композитних магнітних матеріалів. Буде вивчено можливість керування магнітною динамікою в нанорозмірних структурах під дією оптичного випромінювання, сфокусованого у пляму субхвильового розміру.

Нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії

68

Мультихвильові дослідження космічних джерел гамма-випромінювання в рамках проекту Cherenkov Telescope Array (CTA).

№ держреєстрації: 0118U001102

Наукова робота

Пономаренко Василь Олександрович, без звання, канд. фіз.-мат. наук

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Будуть проведені моніторингові спостереження активних ядер галактик із СТА-списку в оптичниму діапазоні в різних фільтрах системи Джонсона. Будуть досліджені кореляції кривих блиску в оптичному та гамма-діапазонах. Буде розроблено та впроваджено програмне забезпечення для проведення спостережень та обробки даних прототипу малого телескопу СТА-масиву.

Нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії

69

Воднево-зв’язані молекулярні кластери всередині наноструктурованих матеріалів.

№ держреєстрації: 0118U001103

Наукова робота

Дорошенко Ірина Юріївна, без звання, д-р фіз.-мат. наук

17.01.2018
№ 26-32

2018
2020

Буде експериментально зареєстровано коливальні спектри наноструктурованого гідроксиапатиту кальцію різного походження. Буде отримано дані про структуру кластерів води, які містяться всередині гідроксиапатиту кальцію. Буде проведено квантово-хімічне моделювання структури досліджуваних матеріалів.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

70

Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низькорозмірних напівпровідникових системах на основі кремнію.

 

№ держреєстрації:

 

Наукова робота

 

Ісаєв Микола Володимирович, канд. фіз.-мат.наук

17.01.2018

№ 26-32

2018

2020

Будуть запропоновані математичні моделі фототермічного та фотоакустичного перетворення в низьковимірних напівпровідникових системах на основі кремнію. Буде розроблено програмне рішення для моделювання фототермічного перетворення в мультишарових структурах на основі кремнію.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості;

матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

71

Біосумісні водорозчинні С60 фулерени як протифіброзні та антинеопластичні засоби при злоякісних новоутвореннях печінки.

 

№ держреєстрації:

 

Наукова робота

 

Кузнєцова Галина Миколаївна, канд.біолог.наук

17.01.2018

№ 26-32

2018

2020

Буде встановлено та кількісно оцінено протизапальну, протифіброзну та протипухлинну дії водорозчинних С60 фулеренів на моделі холангіокарциноми карциноми щурів, та їх вплив на функціональну активність печінки за цих умов; буде досліджено вплив С60 фулеренів на експресію NO-синтази, VEGFR, FGFR, PDGFR, EGFR, EpCam, vimentin у системах in vitro та in vivo.

Розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного

обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології

72

Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу України.

 

№ держреєстрації:

 

Наукова робота

 

Сахарук Ірина Сергіївна, канд. юрид. наук

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде узагальнено системи міжнародних трудових стандартів та трудового законодавства ЄС щодо збереження та розвитку трудового потенціалу.
Буде здійснено: порівняльно-правовий аналіз міжнародних трудових стандартів, законодавства ЄС із національним трудовим законодавством;
аналіз та узагальнення механізмів здійснення економічної, освітньої, демографічної, міграційної політики в Україні та зарубіжних країнах; узагальнення практичних рекомендацій щодо діяльності Центрів працевлаштування при ЗВО. Буде розроблено макет онлайн-платформи для сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ЗВО.

Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки україни та її громадян на шляху євроінтеграції

73

Гетерометальні комплекси зі спіновим переходом та їх композити як мультифункціональні матеріали-перемикачі.

 

№ держреєстрації:

 

Наукова робота

 

Гуральський Ілля Олександрович, канд. хім. наук

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Зразки органічних лігандів, моно- та полікристалічних комплексів, композитів. Буде розроблено методики їх отримання.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

74

Механізми комплексоутворення та електронних збуджень в сполуках спряжених систем з наноструктурами.

 

№ держреєстрації:

 

Наукова робота

 

Павленко Олена Леонідівна, доц., канд. фіз.-мат. наук

29.12.2018 р.

№ 1205-32

2019

2021

Буде проведено комп’ютерне моделювання для електронної будови, оптичних переходів, в тому числі з наночастинками золота сферичної і листоподібної форми. Буде вивчено спектри оптичного поглинання, стаціонарної фотолюмінесценції, гасіння фотолюмінесценції, еліпсометрії, ІЧ-поглинання, комбінаційного розсіяння світла, часово-роздільна фотолюмінесценція, рентгенівська дифракція, скануюча електронна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія для плівок. Буде визначено місця зв’язування, константи швидкості гасіння, константи зв’язування Штерна-Фольмера, в тому числі за наявності плазмонних модифікаторів. Буде визначено характеристики і ступінь імобілізації лікарських препаратів на магніточутливих наночастинках Fe3O4. Буде встановлено механізми комплексоутворення та імобілізації лікарських препаратів.

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

Прикладні дослідження

75

Архетипно-стереотипні константи мови і мовлення: діахронія та синхронія.

 

№ держреєстрації:

 

Наукова робота

 

Корольов Ігор Русланович, доц., канд.філол.наук

17.01.2018

№ 26-32

2018

2020

Буде імплементовано комплексну методику дослідження архетипно-стереотипних констант мови і мовлення в різних етнокультурах. Буде опрацьовано мовний і мовленнєвий матеріал, що становить емпіричну базу дослідження.  Заплановано запуск електронної платформи для корпусу історичних текстів української мови.

Актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства,

мовознавства та соціальні комунікації
Анонс подій

14.01.2020
Про затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ
Наказ Міністерства від 11.01.2020 р. № 29 "Про затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ" детальніше...
09.01.2020
Доступ до повних текстів публікацій міжнародного наукового видавництва Springer Nature
З 3 січня 2020 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав доступ до повних текстів публікацій міжнародного наукового видавництва Springer Nature. Передплату доступу за кошти держбюджету забезпечило Міністерство освіти і науки України через Державна науково-технічна бібліот... детальніше...
23.12.2019
Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини оголосило конкурс зі створення німецько-українських центрів передових досліджень (ЦПД)
Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини розпочало нову програму Німецько-українські центри передових досліджень в Україні
детальніше...
21.12.2019
Раду проректорів з наукової роботи очолив Віктор Мартинюк
Рада проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН обрала нового очільника. Головою Ради став Віктор Мартинюк, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. детальніше...
18.12.2019
Співробітниця КНУ стала лауреаткою ІІ української премії L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці»
Нагороду здобула старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат хімічних наук Оксана Крупка
детальніше...
06.12.2019
Тренінг «Підтримка співпраці між Україною та ЄС в галузі досліджень та інновацій: тренінги для експертів Horizon2020 для надання допомоги дослідникам державного та приватного секторів»
Інформуємо, що Європейська Комісія у співпраці з Міністерством освіти іь науки України як основним зацікавленим учасником програми «Горизонт 2020» запрошує дослідників з державного та приватного секторів в Україні взяти участь у триденному тренінгу, з метою підтримки успішної участі України у Рамков... детальніше...
Всі події