«Теоретико-методологічні проблеми розвитку історії економічних учень, макро- та мікроекономіки в контексті новітніх парадигмальних зрушень»

1. Назва наукової школи – «Теоретико-методологічні проблеми розвитку історії економічних учень, макро- та мікроекономіки в контексті новітніх парадигмальних зрушень».

2. Дійсний науковий керівник школиБазилевич Віктор Дмитрович, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006 р.), декан економічного факультету, завідувач кафедри економічної теорії.

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації) – Наукову школу було започатковано на початку 2000-х років на базі кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Засновник наукової школиБазилевич Віктор Дмитрович, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

5. Науковий потенціал 7 докторів наук, 11 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Мазур Ірина Іванівна

д.е.н.

Професор

Завідувач кафедри підприємництва, професор

2.

Гражевська Надія Іванівна

д.е.н.

Професор

Професор

3.

Филюк Галина Михайлівна

д.е.н.

Професор

Завідувач кафедри економіки підприємства, професор

4.

Ігнатюк Анжела Іванівна

д.е.н.

Професор

Професор

5.

Слухай Сергій Васильович

д.е.н.

Професор

Професор

6.

Гайдай Тетяна Вікторівна

д.е.н.

Доцент

Доцент

7.

Маслов Анатолій Олександрович

д.е.н.

Доцент

Доцент

8.

Пікус Руслана Володимирівна

к.е.н.

Доцент

Завідувач кафедри страхування та ризик-менеджменту, доцент

9.

Баластрик Лариса Олександрівна

к.е.н.

Доцент

Доцент

10.

Нестеренко Олена Петрівна

к.е.н.

Доцент

Доцент

11.

Вірченко Володимир Віталійович

к.е.н.

Доцент

Доцент

12.

Вітренко Андрій Олександрович

к.е.н.

Доцент

Доцент

13.

Лозова Ганна Матвіївна

к.е.н.

Доцент

Доцент

14.

Красота Олена Вадимівна

к.е.н.

Доцент

Доцент

15.

Назаров Ілля Владиславович

к.е.н.

Доцент

Доцент

16.

Єгоров Валентин Олександрович

к.е.н.

Доцент

Доцент

17.

Катигробова Ольга Валеріївна

к.е.н.

Асистент

Доцент

18.

Доліновска Оксана Ярославівна

к.е.н.

Асистент

Асистент

* штатні працівники університету або сумісники станом на 01.09.2013 р.

6. Сучасний стан наукової школи – наукова школа перебуває у стані плідного та динамічного розвитку. Її засновником проф. В.Д. Базилевичем з числа своїх учнів та послідовників створено на економічному факультеті розгалужений науковий осередок, що здійснює активні теоретичні розробки за основними напрямами її дослідної діяльності. Чисельність представників наукової школи постійно зростає за рахунок залучення наукової молоді, аспірантів та докторантів. Свідченням наукового визнання стало відзначення праць представників наукової школи на чолі з проф. В.Д. Базилевичем вищими науковими нагородами України – Державною премією України в галузі науки і техніки (2006 р.), Премією НАН України імені М.І. Туган-Барановського (2013 р.).

Популярність наукової школи засвідчує те, що її наукові здобутки знайшли широке визнання та відображення у матеріалах міжнародних наукових конференцій, у наукових публікаціях у фахових виданнях України, у виданнях з індексом наукового цитування, монографіях, підручниках, посібниках. Науково-практичні розробки наукової школи також впроваджено у низці законодавчих та нормативних документів Кабінету міністрів, Верховної Ради, міністерств та відомств України.

7. Місце у світовій науці – Науковою школою здійснюється тривала та системна науково-дослідницька діяльність з розвитку парадигмальних засад сучасної економічної теорії, відродження історії університетської економічної науки і освіти, системного і різнобічного дослідження її витоків та еволюції у контексті світової та східнослов’янської економічної думки. В працях представників школи з позицій сучасних теоретико-методологічних підходів аналізуються закономірності трансформації економічних систем в умовах невизначеності та ризику, суперечності глобалізації світогосподарського розвитку, проблеми та перспективи функціонування галузевих ринків, теоретичні та практичні аспекти відносин інтелектуальної власності. Проф. В. Д. Базилевич є засновником новітніх парадигмальних підходів у дослідженні страхової діяльності, конкурентоспроможності страхового ринку України. Під його керівництвом вперше з новітніх позицій історико-економічного аналізу здійснюється системне теоретичне осмислення та введення у науковий обіг в Україні та за її межами ідейно-теоретичного спадку видатних фундаторів та представників економічної науки в Київському університеті в середині ХІХ – на початку ХХ ст., суспільних діячів та реформаторів.

8. Міжнародні зв’язки – Московський державний університет імені М.В. Ломоносова (Росія), Санкт-Петербурзький державний університет (Росія), Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів (Росія), Білоруський державний університет (Республіка Білорусь), Ягелонський університет (м. Краків, Польща), Варшавська Вища Школа Менеджменту (Польща), Економічний факультет Вільнюського університету (Литва), Університет м. Констанц (Німеччина), Університет прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина), Карлов університет (м. Прага, Чехія), Лондонська школа бізнесу і фінансів, Вища школа Бізнесу в Бордо (Франція), Оксфордський університет (Великобританія) та ін.

Затверджено вченою радою економічного факультету «17» вересня 2013 р.


Докладний опис школи

Новий етап розвитку економічної науки на економічному факультеті пов'язаний із обранням деканом у 2003 р. випускника факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професора, завідувача кафедри економічної теорії В.Д. Базилевича.

На початку 2000-х років на базі кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка було сформовано і діючу наукову школу «Теоретико-методологічні проблеми розвитку історії економічних учень, макро- та мікроекономіки в контексті новітніх парадигмальних зрушень», яку очолює член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Віктор Дмитрович Базилевич.

Результати творчих пошуків ученого відображено у більше 300 наукових та науково-методичних працях, в т.ч. у 15 монографіях, 28 підручниках та навчальних посібниках з грифом Міністерства освіти і науки України (одноосібних та за його редакцією). В.Д. Базилевич є відповідальним редактором «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка», головним редактором журналу «Банківська справа», членом редакційних колегій відомих наукових збірників та журналів, зокрема, «Економічна теорія», «Страхова справа».

Під керівництвом професора В.Д. Базилевича  захищено 10 докторських та 13 кандидатських дисертацій. Професор Базилевич В.Д. очолює спеціалізовану Вчену раду по захисту докторських та кандидатських дисертацій, у якій за напрямом наукової школи було захищено більше 50 кандидатських та докторських дисертацій.

Відомими представниками наукової школи є доктори економічних наук  Дучинська Н.І., Гражевська Н.І., Слухай С.В., Ігнатюк А.І., Мазур І.І., Филюк Г.М., Маслов А.О., Гайдай Т.В., Уманців Ю.М., кандидати економічних наук Вірченко В.І., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Нестеренко О.П., Пікус Р.В., Погорєльцева Н.П. та інші.  У 2006 р. авторський колектив підручника «Історія економічних учень», зокрема, 6 представників наукової школи на чолі з професором В.Д. Базилевичем, був відзначений  Державною премією України в галузі науки і техніки.

Основні напрями наукової діяльності школи: розробка та втілення новітніх парадигмальних підходів у історико-економічних дослідженнях світової  та вітчизняної економічної думки; висвітлення метафізичної сутності економічного знання; поглиблений аналіз теоретико-методологічних проблем макро- та мікроекономіки; виявлення сутнісних особливостей та суперечностей глобалізації світогосподарського розвитку, функціонування світового та національного галузевих ринків; концептуальне обґрунтування теоретичних та практичних аспектів розвитку інтелектуальної власності та страхового ринку.

Науковою школою здійснюється тривала та системна науково-дослідницька діяльність з розвитку парадигмальних засад сучасної економічної теорії, відродження історії університетської економічної науки і освіти, системного і різнобічного дослідження її витоків та еволюції у контексті світової та східнослов’янської економічної думки. В працях представників школи з позицій сучасних теоретико-методологічних підходів аналізуються закономірності трансформації економічних систем в умовах невизначеності та ризику, суперечності глобалізації світогосподарського розвитку, проблеми та перспективи функціонування галузевих ринків, теоретичні та практичні аспекти відносин інтелектуальної власності. Професор В.Д. Базилевич є засновником новітніх парадигмальних підходів у дослідженні страхової діяльності, конкурентоспроможності страхового ринку України. Під його керівництвом вперше з новітніх позицій історико-економічного аналізу здійснюється системне теоретичне осмислення та введення у науковий обіг в Україні та за її межами ідейно-теоретичного спадку видатних фундаторів та представників економічної науки в Київському університеті в середині ХІХ – на початку ХХ ст., суспільних діячів та реформаторів. Розробки наукової школи знайшли відображення у матеріалах міжнародних наукових конференцій, в наукових статтях, монографіях, підручниках, посібниках, законодавчих та нормативних документах України, а також започаткованих під керівництвом та за науковою редакцією професора В.Д. Базилевича новітніх серіях фундаментальних видань “Класичний університетський підручник” та “Славетні постаті,” присвячених системному дослідженню та висвітленню наукової спадщини фундаторів фахової університетської економічної науки в Україні на тлі провідних тенденцій розвитку тогочасної світової економічної науки.

Науково-практичний доробок представників школи сприяє розвитку теоретико-методологічних засад та прикладного значення сучасної економічної науки, поверненню в науковий обіг вітчизняної наукової економіко-теоретичної спадщини, творчому опануванню здо­бутків української економічної думки та ідейних засад соціально-ринкового реформування економічних систем, розвитку університетських наукових традицій. Поглиблене вивчення та творче осмислення економіко-філософських аспектів історії економічних учень, макро- та мікроекономіки, розкриття та введення у науковий обіг визначальних і разом з тим невиправдано маловідомих імен, праць, ідей, які мали провідне значення у формуванні витоків вітчизняної науки, сприяє збагаченню сучасної економічної науки,  розширенню наукового світогляду вітчизняних економістів-фахівців, активізації навчально-просвітницької діяльності серед студентства та наукової молоді. Дослідження страхового ринку є необхідною умовою забезпечення розвитку економіки України, підвищення її конкурентоспроможності та підготовки фахівців, що розуміють природу економічних явищ, мають теоретичні знання та практичні навички в страховій справі.

Наукова школа перебуває у стані плідного та динамічного розвитку. Її засновником проф. В.Д. Базилевичем з числа своїх учнів та послідовників створено на економічному факультеті розгалужений науковий осередок, що здійснює активні теоретичні розробки за основними напрямами означеної дослідної діяльності. Чисельність представників наукової школи постійно зростає за рахунок залучення наукової молоді, аспірантів та докторантів.

Науково-теоретичні напрацювання школи отримали визнання світової наукової спільноти, про що свідчать активні наукові контакти із зарубіжними дослідниками, міжнародний статус наукових конференцій, що регулярно проводяться за результатами дослідницької діяльності її представників. Налагоджена постійна співпраця із науковцями та практиками в Росії, Німеччині, Великій Британії та інших країнах. Представники школи активно співпрацюють з міжнародними науковими асоціаціями, зарубіжними науковими закладами. Наукові праці та видання школи проф. В.Д. Базилевича широко використовуються зарубіжними ученими, що працюють у суміжних наукових напрямах.

 


Факультет:  Економічний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

14.09.2021
Міністерство освіти і науки України проводить опитування стосовно діючої в Україні інноваційної інфраструктури
Анкету можна заповнити до 27 вересня 2021 р. за посиланням: http://surl.li/afepn
детальніше...
13.09.2021
Про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України у 2021 році
Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України детальніше...
13.09.2021
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮНАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ детальніше...
13.09.2021
ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
Національна  академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України детальніше...
07.09.2021
Стартував конкурс українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки
З 7 вересня до 31 жовтня 2021 року Міністерство освіти і науки України та Національна агенція академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) проводять конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки. детальніше...
07.09.2021
Серія вебінарів українською мовою, присвячених питанням роботи з базою даних Web of Science Core Collection
3 7 по 9 вересня 2021 року відбудеться серія вебінарів українською мовою, присвячених питанням роботи з базою даних Web of Science Core Collection та інструментам, які дає можливість вченим використовувати ця база даних. детальніше...
Всі події