«Радіофізика та функціональна електроніка»

1. Назва наукової школи.

Радіофізика та функціональна електроніка

2. Дійсний науковий керівник школи

Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор Мелков Геннадій Андрійович

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації)

1957 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4. Засновник (ки) наукової школи

Доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР Дерюгін Іван Андрійович

5. Науковий потенціал* 7 докторів наук, 11 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Мелков Геннадій Андрійович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

2.

Висоцький Володимир Іванович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

3.

Данилов Вадим Васильович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

4.

Зависляк Ігор Володимирович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

5.

Коваленко Валерій Фадейович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

6.

Шека Денис Дмитрович

д.ф.-м.н.

Доцент

Професор

7.

Гайдай Юрій Олексійович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

8.

Голобородько Андрій Олександрович

к.ф.-м.н.

 

Доцент

9.

Загородній Володимир Васильович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

10.

Іванюта Олександр Миколайович

к.ф.-м.н.

 

Доцент

11.

Кишенко Ярослав Іванович

к.ф.-м.н.

 

Асистент

12.

Коблянський Юрій Володимирович

к.ф.-м.н.

Доцент

Старший науковий співробітник

13.

Коваленко Андрій Віленович

к.ф.-м.н.

 

Доцент

14.

Курашов Віталій Наумович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

15.

Нечипорук Олексій Юрійович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

16.

Попов Максим Олександрович

к.ф.-м.н.

 

Науковий співробітник

17.

Прокопенко Олександр Володимирович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

За останні 10 років, у зв’язку з бурхливим розвитком нанонаук область інтересів наукової школи суттєво розширилась. Окрім вивчення фундаментальних проблем радіофізики, розробки приладів та пристроїв функціональної електроніки, ці інтереси сьогодні також включають в себе вивчення динамічних процесів в окремих магнітних наноелементах та їх масивах, дослідження властивостей магнітних рідин, вивчення термодинаміки сплавів з ефектом пам’яті форми, магнітних властивостей твердих тіл та спін-залежних явищ у речовині, магнітооптичних ефектів, фізику інформаційних технологій та фізику низьковимірних систем.

Наукова школа з радіофізики та функціональної електроніки є однією з найпотужніших шкіл такого спрямування на території колишнього Радянського Союзу та в Європі. За останні 20 років представниками наукової школи опубліковано більше десятка закордонних монографій та майже 800 наукових статей у високорейтингових закордонних журналах. Представники наукової школи займають високі позиції у рейтинговому топ-списку найвідоміших вчених України, Європи та світу, неодноразово відмічались як вітчизняними так і зарубіжними нагородами.

7. Місце у світовій науці.

З моменту заснування наукової школи її представниками зроблено низку наукових розробок світового рівня:

· Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено ефект взаємодії спінових хвиль із парамагнітним кристалом (запропоновано новий мазер біжучої хвилі). Розроблений метод емісійної радіоспектроскопії (1970) дозволив уперше вивчити власне та вимушене електромагнітне випромінювання спінової системи магнетиків. Подальший розвиток досліджень сприяв розбудові нового напряму радіофізики – спінхвильової електроніки, що базується на електродинаміці анізотропних неоднорідних багатошарових структур та технологій феритових плівок. Для визначення всіх основних параметрів анізотропних феритових плівок створено теорію та розроблено оригінальну експериментальну методику радіоспектроскопії магнітостатичних спінових хвиль. Запропоновано та випробувано низку оригінальних приладів обробки НВЧ сигналів: фільтрів, мультиплексорів, ліній затримки (1988).

· Розроблено сучасні лазерні скануючі мікроскопи для отримання тривимірної інформації про досліджувані об'єкти. Уперше у світі розроблено трипроменевий лазерний скануючий диференційно-фазовий мікроскоп, який дозволяє отримати повну інформацію про рельєф поверхні з точністю 1 нм. Створено найсучасніші комп'ютерні системи для керування акустооптичними приладами, що дозволило розробити лазерні проектори для відтворення інформації на великих екранах; створено прецизійний вимірювач сильних промислових струменів; оригінальні оптоелектронні елементи: канальні електрооптичні модулятори світла мікрохвильового діапазону на зв'язаних хвилеводах та магнітооптичні ізолятори; спін-хвильові магнітооптичні Бреггійські комірки; розроблено універсальний оптичний спектрометр із рекордною роздільною здатністю (1985).

· Розроблено нові феромагнітні матеріали з підвищеним значенням порога нестабільності, які стали основою для приладів НВЧ високого рівня потужності.

· Розроблено перетворювач 3-мм діапазону хвиль із підвищеною вибірковістю на основі діелектричних хвилеводів і резонаторів; на базі плівок високотемпературних надпровідників створено приймальний пристрій 8-мм діапазону довжини хвиль (1995).

· Розроблено та апробовано в попередніх клінічних випробуваннях спосіб поліхромної реконструкції магніторезонансних зображень.

· Розроблено новий спосіб ультразвукової діагностики паренхіматозних органів й отримано позитивне рішення про видачу патенту України в 1998 р. Спосіб використовується в Українському Національному центрі радіаційної медицини АМН України.

· Створено та апробовано алгоритми для обробки інтроскопічних зображень та комп'ютерного планування процесу лікування захворювань головного мозку та щитовидної залози. Алгоритми впроваджено у програмно-апаратному комплексі "Інтроплан", що демонструвався на міжнародних виставках "Інтергоспіталь – 97" та "Інтергоспіталь – 98".

· Розроблено та створено новий тип мікрохвильового процесору на спінових хвилях, що дозволяє виконувати більше 20 лінійних та нелінійних операцій з мікрохвильовими сигналами (2005).

· Розроблено та вивчено мікрохвильові властивості пристроїв НВЧ на основі спінтронних магнітних наноструктур, магнітних наноточок та їх масивів (2013).

8. Міжнародні зв’язки.

Представники наукової школи підтримують наукові зв’язки з зарубіжними партнерами з більш ніж 40 різних університетів, науково-дослідних установ та організацій 12 країн світу (США, Німеччина, Франція, Японія, Китай, Австралія, Іспанія, Португалія, Бразилія та ін.)

Затверджено вченою радою факультету  «_17__»__вересня____2013р.

Докладний опис школи

Інформація про школу

Наукова школа квантової радіофізики та функціональної електроніки виникла в 1950-х рр. Її засновником є Дерюгін І.А., один з організаторів і перших керівників факультету. Сьогодні керівником цієї наукової школи є професор Мелков Г.А.

Напрями роботи школи пов'язані з дослідженням взаємодії НВЧ випромінювання з магнітовпорядкованими кристалами та оптичного випромінювання з електро-, акусто- і магнітовпорядкованими середовищами.

Чимало наукових розробок школи мають світове значення. Зокрема, теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено ефект взаємодії спінових хвиль з парамагнітним кристалом і запропоновано мазер біжучої хвилі нового типу. Розроблений метод емісійної спектроскопії дав можливість вперше вивчити власне та вимушене електромагнітне випромінювання спінової системи магнетиків. Подальший розвиток досліджень сприяв створенню нового напряму радіофізики – спін-хвильової електроніки, що ґрунтується на електродинаміці анізотропних неоднорідних багатошарових структур і технології феритових плівок. Для вивчення всіх основних параметрів анізотропних феритових плівок створено відповідну теорію та розроблено оригінальну експериментальну методику радіоспектроскопії магнітостатичних спінових хвиль. Запропоновано та випробувано низку оригінальних приладів для обробки НВЧ сигналів: фільтрів, мультиплексорів, ліній затримки тощо.

Розроблено сучасні лазерні скануючі мікроскопи для отримання тривимірної інформації про досліджувані об'єкти. Вперше у світі розроблено трипроменевий лазерний диференційно-фазовий скануючий мікроскоп, за допомогою якого можна отримувати інформацію про рельєф поверхні з точністю до одного нанометра. Створено сучасні комп'ютерні системи для керування акустооптичними приладами, завдяки чому вдалося розробити лазерні проектори для відтворення інформації на великих екранах; створено прецизійний вимірювач сильних постійних струмів; оригінальні оптоелектронні елементи: канальні електрооптичні модулятори світла мікрохвильового діапазону на зв'язаних хвилеводах та магнітооптичні ізолятори; магнітооптичні брегівські комірки; розроблено універсальний оптичний спектрометр із рекордною роздільною здатністю.

Розроблено нові феромагнітні матеріали з підвищеним значенням порога нестабільності, які стали основою для створення приладів НВЧ високого рівня потужності. Створено перетворювачі триміліметрового діапазону хвиль з підвищеною селективністю на основі діелектричних хвилеводів і резонаторів; на базі плівок високотемпературних напівпровідників створено приймальний пристрій восьмиміліметрового діапазону довжин хвиль.

Розроблено та апробовано у клінічних випробуваннях спосіб поліхромної реконструкції магніторезонансних зображень. Розроблено новий спосіб ультразвукової діагностики паренхіматозних органів, який впроваджено в українському національному центрі радіаційної медицини АМН України.

Створено та апробовано алгоритм обробки інтроскопічних зображень і комп'ютерного планування лікування захворювань головного мозку та щитовидної залози.

За результатами цих досліджень опубліковано 9 монографій.

Члени школи радіофізики і функціональної електроніки захистили більше 50 кандидатських і 10 докторських дисертацій (Дерюгін І.А., Тронько В.Д., Воронцов В.І., Соломко А.О., Данилов В.В., Ляшенко М.І., Мелков Г.А., Висоцький В.І., Зависляк І.В., Серга О.О.). Троє вчених школи удостоєні звання лауреатів Державних премій СРСР – Дерюгін І.А., Данилов В.В., Ляшенко М.І.


Факультет:  Радіофізичний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

18.11.2020
Анонімне опитування щодо впливу пандемії Covid-19 на трудову діяльність викладачів ЗВО
Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я Київського національного університету імені Тараса Шевченка пропонує долучитись до  анонімного опитування щодо впливу пандемії Covid-19 на трудову діяльність викладачів ЗВО! детальніше...
13.11.2020
Конкурс European Researchers' Night
«Європейська ніч дослідників»  це загальноєвропейський захід, що фінансується за програмою Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCА) і спрямований на демонстрацію різноманітності науки, її впливу на повсякденне життя суспільства, а також на стимулювання інтересу до розвитку наукової кар’... детальніше...
09.11.2020
Науковці КНУТШ у Scopus та Web of Science
Пропонуємо Вам ознайомитись з переліками нових документів авторів нашого Університету, які почали індексуватись у базах Scopus та Web of Science у жовтні 2020 року. детальніше...
30.10.2020
Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників
Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка детальніше...
28.10.2020
Необмежений доступ до Інтернет видання New York Times
Веб-сайт «Нью-Йорк таймс» вважається одним з найпопулярніших новинних сайтів з відвідуваністю 30 мільйонів чоловік у місяць. Слоганом газети є All the News That's Fit to Print детальніше...
13.10.2020
Тестовий доступ до ABE-IPS та EBSCO
З 05.10. до 05.11.20  Наукова бібліотека, в рамках співпраці з одним з найбільших дистриб'юторів іноземних книг, журналів та баз даних у Польщі ABE-IPS , пропонує скористатись Інтернет-бібліотекою електронних підручників Pearson eTextbook Library детальніше...
Всі події