«Механіка спряжених хвильових полів у матеріалах з ускладненою структурою і елементах конструкцій з них»

1. Назва наукової школи – механіка спряжених хвильових полів у матеріалах з ускладненою структурою і елементах конструкцій з них.

2. Дійсний науковий керівник школи – УЛІТКО Андрій Феофанович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник НДЛ механіки спряжених хвильових полів.

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): Школу започатковано у 70-ті р.р. в результаті наукових досліджень зі створення загальної польової теорії п'єзоефекту в керамічних матеріалах в Інституті механіки НАН України, а з 1980-го року вона продовжує розвиватися на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Засновники наукової школи: чл.-кор. НАН України Улітко А.Ф., акад. НАН України Грінченко В.Т., д.ф.-м.н., проф. Карнаухов В.Г.

5. Науковий потенціал* 7 докторів наук, 11 кандидатів наук.

№ п/п

Прізвище, імя, по-батькові

Вчений

ступінь

 

Вчене

звання

Посада

1.

Улітко Андрій Феофанович

Д.ф.-м.н.

професор

пров.наук. співроб.

2.

Грінченко Віктор Тимофійович

Д.ф.-м.н.

академік НАН України, професор

професор, директор Інституту гідромеханіки НАН України

3.

Горошко Олег Олександрович

Д.ф.-м.н.

професор

професор

4.

Жук Ярослав Олександрович

Д.ф.-м.н.

професор

зав.кафедри теоретичної та прикладної механіки

5.

Острик Володимир Іванович

Д.ф.-м.н.

доцент

зав. НДЛ механіки спряжених хвильових полів

6.

Мольченко Леонід Васильович

Д.ф.-м.н.

професор

професор

7.

Маципура Володимир Тимофійович

Д.ф.-м.н.

професор

професор

8.

Зражевський Григорій Михайлович

К.ф.-м.н.

доцент

доцент

9.

Лебедєва Ірина Валеріївна

К.ф.-м.н.

доцент

доцент

10.

Улітко Ігор Андрійович

К.ф.-м.н.

доцент

доцент

11.

Борисейко Олександр Віталійович

К.ф.-м.н.

доцент

доцент

12.

Куценко Олексій Григорович

К.ф.-м.н.

доцент

доцент

13.

Ловейкін Андрій Вячеславович

К.ф.-м.н.

доцент

доцент

14.

Пятецька Олена Василівна

К.ф.-м.н.

 

науковий співробітник

15.

Білий Валерій Олександрович

К.ф.-м.н.

 

м.н.с.

16.

Лоос Ірина Ігорівна

К.ф.-м.н.

Ст.н.с.

ст.наук. співроб.

17.

Лавренюк Микола Васильович

К.ф.-м.н.

доцент

доцент

18.

Курилко Олександр Борисович

К.ф.-м.н.

 

асистент

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013 р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи:

Науковими працями А.Ф.Улітка здійснено визначальний внесок у розвиток кількох напрямків сучасної механіки. Творчий доробок А.Ф.Улітка стосується, в першу чергу, двох розділів механіки – просторових задач теорії пружності та механіки спряжених полів у керамічних середовищах. Суттєвими є досягнення А.Ф. Улітка у теорії інтегральних перетворень для скалярних і векторних полів. Характерною рисою праць Улітка А.Ф. та його учнів є те, що всі три вказані розділи розроблялися одночасно і в тісному поєднанні не тільки ідейно, а й за математичним апаратом. Як наслідок такого поєднання нових наукових ідей та класичної конструктивної математики, було створено ефективний метод розв’язування векторних крайових задач просторової теорії пружності та електропружності, відомий тепер як метод власних векторних функцій А.Ф. Улітка.

До найважливіших результатів школи слід віднести:

розробку на рівні векторних крайових задач математичної фізики наукових основ механіки спряжених полів у п'єзокерамічних тілах за статичних та динамічних навантажень, а також з урахуванням довільного просторового руху тіла;

розробку математичних методів розв'язання векторних крайових задач механіки спряжених полів та їх застосування до розрахунку динамічних характеристик мікрохвильових двигунів та хвильових гіроскопів;

поширення розроблених математичних методів на розв’язання контактних задач теорії пружності;

розв’язання спряжених задач термоелектромеханіки при циклічному, зокрема, гармонічному навантаженні.

Наукові праці А.Ф.Улітка, В.Т.Грінченка, В.Г.Карнаухова здобули світове визнання, що виражається в традиційно високих показниках цитування науковометричних баз даних.

Науковий доробок колективу школи відображений у більш ніж 800 публікаціях у провідних вітчизняних та закордонних журналах, а також у монографіях:

Улитко А.Ф. Метод собственных векторных функций в пространственных задачах теории упругости. – К., 1979.

Гринченко В.Т., Мелешко В.В.. Гармонические колебания и волны в упругих телах. – К.: Наукова думка. – 1981.

Гринченко В.Т., Улитко А.Ф. Шульга Н.А. Электроупругость. – К., 1989.

Жарий О.Ю., Улитко А.Ф. Введение в механику нестационарных колебаний и волн. – К., 1989.

Мелешко В.В., Константинов М.Ю. Динамика вихревых структур. – К.: Наукова думка. – 1993.

Ковальчук В.Ф., Мольченко Л.В., Улітко А.Ф. Магнітопружність при динамічному навантаженні. – К.: Либідь. – 1994.

Улітко А.Ф., Борисейко О.В., Улітко І.А.. Прикладні методи в задачах електропружності. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2006.

Улитко А.Ф. Векторные разложения в пространственной теории упругости. ­- К., 2002.

Улитко А.Ф., Острик В.И. Метод Винера-Хопфа в контактных задачах теории упругости. – К.: Наукова думка. – 2006.

Мелешко В.В., Улітко А.Ф., Маципура В.Т. Вступ до теорії хвилеводів. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2013.

7. Місце у світовій науці:

Основний вклад школи у світову науку, міжнародно визнаний науковцями, складають:

теорія енергоперетворення в довільним чином деформованих п'єзокерамічних тілах (1977);

теорія електричного розряду при статичному та динамічному деформуванні керамічних іскрових генераторів (1989, 1999);

відкриття явища дисперсії пружних хвиль в тілах, що перебувають в обертовому русі, встановлення законів дисперсії (1995).

Наукові праці А.Ф.Улітка, В.Т.Грінченка, В.Г.Карнаухова, Мелешка В.В. здобули світове визнання, що виражається в традиційно високих показниках цитування науковометричних баз даних.

Авторська трактовка ними сучасних ключових проблем термопружності, електропружності та споріднених розділів механіки спряжених полів справила домінуючий вплив на розвиток цих наукових дисциплін і за часів СРСР, і в сучасних Росії, Україні, Вірменії, Грузії.

Результати наукової школи були представлені на числених конгресах, конференціях та симпозіумах, на яких було зроблено понад 300 доповідей.

Було захищено понад 40 кандидатських дисертацій та 7 докторських.

Наукові досягнення школи впроваджено в розроблені лабораторією механіки спряжених хвильових полів системи горизонтального буріння і стенди для випробовування дзеркал адаптивної оптики, а також у навчальний процес.

У межах школи працює науковий семінар "Сучасні проблеми механіки". 


Докладний опис школи

Школа – механіка спряжених хвильових полів у матеріалах з ускладненою структурою і елементах конструкцій з них 

             Наукову школу започатковано у 70-ті рр. ХХ ст. як творче співтовариство вчених, що  працювали над створенням наукових основ загальної польової теорії п’єзоефекту в керамічних матеріалах в Інституті механіки НАН України. Засновниками школи виступили чл.-кор. НАН України Улітко А.Ф., акад. НАН України Грінченко В.Т., д.ф.-м.н., проф. Карнаухов В.Г. З 1980-го року вона продовжує розвиватися на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дійсним науковим керівником школи є УЛІТКО Андрій Феофанович, д.ф.м.н., професор, член-кореспондент НАНУ, заслужений діяч науки України, заслужений профеор КНУ, провідний науковий співробітник НДЛ механіки спряжених хвильових полів.

            Наукова, освітня та іноваційна діяльність школи здійснюється згідно з пріоритетним напрямку розвитку науки в Україні «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук».

            До найважливіших результатів наукової школи слід віднести: розробку на рівні векторних крайових задач математичної фізики наукових основ механіки спряжених полів у п’єзокерамічних тілах за статичних та динамічних навантажень, також з урахуванням довільного просторового руху тіла; розробку математичних методів розв’язання векторних крайових задач механіки спряжених полів, зокрема, векторних перетворень, синтезу однорідних розв’язків та їх застосування до розрахунку динамічних характеристик мікрохвильових двигунів та хвильових гіроскопів; поширення цих методів на розв’язання статичних та динамічних контактних задач механіки; розв’язання спряжених задач термоелектромеханіки при циклічному, зокрема, гармонічному навантаженні.

            Наукові праці А.Ф.Улітка, В.Т.Грінченка, В.Г.Карнаухова та їх учнів здобули світове визнання, що виражається в традиційно високих показниках цитування науковометричних баз даних. Авторська трактовка ними сучасних ключових проблем термопружності, електропружності та споріднених розділів механіки спряжених полів справила домінуючий вплив на розвиток цих наукових дисциплін і за часів СРСР, і в сучасних Росії, Україні, Вірменії, Грузії. Основний вклад школи у світову науку, міжнародно визнаний науковцями, складають: теорія енергоперетворення в довільним чином деформованих п'єзокерамічних тілах (1977); теорія електричного розряду при статичному та динамічному деформуванні керамічних іскрових генераторів (1989, 1999); відкриття явища дисперсії пружних хвиль в тілах, що перебувають в обертовому русі, встановлення законів дисперсії (1995). Науковий доробок колективу школи відображений у більш ніж 800 публікаціях у провідних вітчизняних та закордонних журналах, понад 30 монографіях, підручниках та навчальних посібниках. Результати наукової школи були представлені на численних міжнарожних конгресах, конференціях та симпозіумах, на яких було зроблено понад 300 доповідей. Було захищено понад 40 кандидатських дисертацій та 5 докторських.

            Наукові досягнення школи впроваджено в розроблені лабораторією механіки спряжених хвильових полів системи горизонтального буріння і стенди для випробовування дзеркал адаптивної оптики, комплексу фізико-маханічної характеризації плівкових матеріалів мікронаноіндентуванням. В навчальному процесі наукові досягнення знайшли відображення у понад 15 нормативних та спеціальних курсів, що викладаються в університеті в даний час за спеціальністю "механіка", а також склали предметну базу нової спеціальності "комп’ютерна механіка". У межах школи працює науковий семінар "Сучасні проблеми механіки".


Факультет:  Механіко-математичний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

15.06.2021
Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека 2021"
Сьогодні, 15 червня відбулось офіційне відкриття XVII Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека 2021". Відкрив захід міністр оборони України Андрій Таран, відвідали віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, ... детальніше...
09.06.2021
Науковці КНУТШ у Scopus та Web of Science
Пропонуємо вам ознайомитися з переліками нових документів авторів нашого Університету, що почали індексуватися у базах Scopus і Web of Science у травні 2021 року детальніше...
08.06.2021
Інформаційні дні 2021 Horizon Europe

З 28 червня по 9 липня 2021 року будуть проходити Інформаційні дні 2021 Horizon Europe.
Десять днів онлайн-подій, які включатимуть дев’ять основних тем Програми «Горизонт Європа».

детальніше...
01.06.2021
Пишаємося науковими здобутками наших студентів-переможців
Вітаємо перших переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2020/2021 навчальному році та їх наукових керівників з успішним захистом власних наукових робіт. детальніше...
20.05.2021
Наказ МОН № 480 від 28.05.2021 про деякі питання проведення конкурсного відбору кандидатів у експерти до складу секцій Експертної ради МОН за фаховими напрямами у 2021 році
Наказ МОН № 480 від 28.05.2021 про деякі питання проведення конкурсного відбору кандидатів у експерти до складу секцій Експертної ради МОН за фаховими напрямами у 2021 році
детальніше...
14.05.2021
Привітання проректорки з наукової роботи до Дня науки в Україні
Університет пишається своїми вченими-дослідниками, колективами науковців і науковими школами детальніше...
Всі події