Victor Bazylevych
Victor Bazylevych

POSITION
Dean of the Faculty of Economics, Professor

WORK EXPERIENCE
1978–1983
Lecturer
Taras Shevchenko national University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1983–1985
Associate Professor
Taras Shevchenko national University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1985–1998
Vice-Rector
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

1985–1998
Vice-Rector
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

1998–2002
Vice-Rector for Research, Head of the Department
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

2002–2003
Professor
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

2003–2008
Dean of the Faculty Head of the Department
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv (Ukraine)

2008
Vice-Rector
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2008–2015
Dean of the Faculty of Economics, Head of the Department
Taras Shevchenko national University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2015–Present
Dean of the Faculty of Economics, Professor
Taras Shevchenko national University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

EDUCATION AND TRAINING


1964–1968
Student
Dnipropetrovsk Chemical and Engineering College, Dnipropetrovsk (Ukraine)

1972–1976
Student of the Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1976–1978
PhD student
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1978
Candidate of Sciences (PhD)
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1999
Doctor of Sciences (Economics)
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2006
Laureate of State Prize of Ukraine in Science and Technology

2009
Corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine

2013
Laureate of Tugan-Baranovsky Prize of the National Academy of Sciences of Ukraine

Theoretical and Methodological Issues of the History of Economic Studies, Macro- and Microeconomics in the Context of New Paradigmatic Advances

Research Fields:
Economics & Business

Previous and Current Research

  • Main fields of research

Theoretical and methodological issues of macro- and microeconomics

Transformation of the economic systems under uncertainty and risk

Economic and philosophical thought of the modern world.

  • Other fields

Metaphysical essence of economic knowledge; Contradictions of economic development under lobalization

Theoretical aspects of formation and development of intellectual property market

Economic nature of insurance

New paradigmatic approaches in historical and economic studies.


Scientific school

Professor Bazylevych initiated and supervised an establishment of a powerful scientific school: “Theoretical and methodological issues relating to development of history of economic studies, macro- and microeconomics in the context of new paradigmatic advances.”

The school’s collaborative research efforts focus on developing and implementing new methodological approaches in the historical and economic studies of the world and national economic thought; highlighting metaphysical nature of the economic knowledge; making in-depth analysis of theoretical and methodological issues of macro- and microeconomics; developing transformational systems under uncertainty and risk; identifying intrinsic characteristics and contradictions of globalization; building conceptually theoretical and practical aspects of intellectual property and insurance market.

Selected Publications

Базилевич В.Д.
Страховий ринок України: монографія.
К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. 374 с.

Базилевич В.
Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці: проблеми, тенденції та протиріччя
Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. 2004. № 2. С. 24–28.

 Базилевич В.
Посилення ролі фінансів у трансформаційній економіці
Фінанси України. 2004. № 5. С. 5–9.

 Базилевич В.
Закономірності розвитку національного ринку в глобалізованому світі
Економіка і управління. 2004. № 2. С. 5–10.

 

Історія економічних учень: підручник
/ В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.; за ред. В.Д. Базилевича.
К.: Знання, 2004. 1300 с. 

Базилевич В.
Формування сучасної парадигми економічної теорії: тенденції та суперечності
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. К.: Економіка і право. 2005. Серія 18. Вип. 3. С. 3–8.

 Базилевич В.
Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації:  тенденції та суперечності
Європейський  вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. С. 137–142. 

М. Бунге: сучасний дискурс: монографія / за ред. В.Д. Базилевича.
К.: Знання, 2005. 697 c.

 Базилевич В.
Метафізика економіки»: ідея, смисл, призначення 
Банківська справа.
2006. № 1. С. 28–35.

 Базилевич В.
Сучасна парадигма страхування: суть і протиріччя
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2006. Вип. 8182. С. 6–9.

 С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття: монографія / за ред. В.Д. Базилевича.  К.: Знання, 2006.  903 с.

 Є. Слуцький. ВиЗнання, Творча спадщина з погляду сучасності: монографія / за ред. В.Д. Базилевича.
К.: Знання, 2007. 919 с.

 Базилевич В.
Креативність і професіоналізм – конкурентні переваги страховика в умовах глобалізації
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка" 2007. Вип. 94–95. С. 6–8. 

Базилевич В.
Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів
Вища школа. 2008. № 2. С. 26–33.

 Базилевич В.
Економіко-філософські концепти інноваційного мислення в трансформаціях когнітивного типу 
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму.
2008. № 1. С. 64–68.

 Базилевич В.
Чи можлива метафізика економіки?
Філософська думка. 2008. № 2. С. 154–160. 

Базилевич В.
Инновация, смысл и назначение в экономической теории
Философия хозяйства. 2008. № 3. С. 71–74.

 Базилевич В.
Життєдайна сила знань
Вища школа. 2009. № 4. С. 102–110.

 Базилевич В.
Суспільству знань інноваційного економіста
Освіта. 2009. № 21-22. С. 4–5.

 Базилевич В.
Розвиток фінансового ринку у сучасних умовах 
 Фінанси України. 2009.
№ 12. С. 5–12.

 І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: монографія / за ред. В.Д. Базилевича.
К.: Знання, 2009. 862 с.

 Базилевич В.
Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Філософія-політологія". Вип. 94-96. 2010. С. 11–14.

 Базилевич В.
Новий підхід до змісту та методики викладання макроекономіки
Економіка України. № 6. 2010. С. 93–94.

 Базилевич В.
Инновационная парадигма развития экономических исследований на феноменологической основе 
Экономическая теория. 2010. № 4. С. 105–109.

 Базилевич В.
Плідний синтез теорії та практики трансформаційних змін в Україні
Економіка України. 2010. № 12. С. 85–88.

 Базилевич В.Д., Ильин В.В.
Метафизика экономики: монография. 2-е изд., испр. и доп.
К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. 719 с.

 Базилевич В.
«Філософія господарства» С.М. Булгакова: неокласичний погляд на економічну діяльність  
Вісник Київського національного університету  імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. Вип. 131. С. 5–11.

 Базилевич В.Д., Ильин В.В.
Философия экономики. История: монография.
К.: Знання, М.: Рыбари, 2011. 927 с.

 Цінні папери: підручник / В.ДБазилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича.
К.: Знання, 2011. 1094 с. (Класичний університетський підручник).

 Базилевич В.
Проблеми оцінки охорони і захисту прав об’єктів інтелектуальної власності в Україні
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2012.  Вип. 142. С. 5–9

 Базилевич В.
Философская направленность экономико-методологических исследований
Європейський вектор економічного розвитку. 2012. № 2. С. 14–17.

Економічна теорія: Політекономія: підручник
/ В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. 8-ме  вид., випр. і перероб.
К.: Знання, 2012. 702 с. (Класичний університетський підручник).  

 Базилевич В.
Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2012. Вип. 133. С. 5–8.

 Базилевич В.
Філософія економіки як дискурс економічної теорії
Філософські проблеми гуманітарних наук.
2012. № 21.  С. 12–15. 

Базилевич В.
Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. Вип. 146. С. 5–7.

 Базилевич В., Короткий В., Короткий Т.
П.П. Цитович. Обличчям до Європи.
Вища школа. № 3-4. 2013. С. 5373.

 Базилевич В.Д.
Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів
Фінанси України. № 5. 2013. С. 19-30.

 Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Ігнатюк А.І. 
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
Економічна теорія. 2013. № 1. С.111118.

 Базилевич В.Д., Осецький В.
Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів
Фінанси України№ 5. 2013. С. 19-30.

 Bazylevych V., Umantsiv Y.
The evolution of theoretical approaches of the corporations’ analysis
The USV Annals of economics and Public Administration. 2013. Vol. 13, Issue 2(18). Р. 7685.

 Bazylevych V., Kovtun N., Ignatyiuk A.
Measurements systems to assess the level of market globalization
Political science, international relations and security studies. 2014. С. 237–251.

 Базилевич В.Д., Ильин В.В.
Экономико-философская мысль современного мира.
К.: Знання, 2015. 821 с.

 Фондовий ринок: підручник. У 2 кн.
/ В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича.
 К.: Знання, 2015. Кн. 1. 621 с.; Кн. 2. 686 с. (Класичний університетський підручник) .

 Базилевич В.Д.
Імперативи економічного розвитку в контексті відповідальності перед глобальним майбутнім
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. Т. 1. С. 7-11.  
 http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/materials2015.pdf 

Базилевич В.Д.Вірченко В.В.
Сутність страхування інтелектуальної власності та його роль в сучасній економіці / Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2015.  Вип. 1 (166). С. 613.

 Базилевич В.Д., Гражевська А.О.
Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання
Банківська справа. 2016. № 2 (139). С. 4357.

 Базилевич В.Д.
Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії
Економіка України. 2016. № 8 (657). С. 7892.


Contacts

Homepage: http://www.econom.univ.kiev.ua/kafedry/economic-theory/bazilevich


v_bazil@ukr.net