Valerii Osetskyi
Valerii Osetskyi

POSITION
Head of research group Professor of Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics

WORK EXPERIENCE
1983–1985
Assistant
Lviv University of Trade and Economics, Lviv (Ukraine)

1989–1999
Docent
Ukrainian State university of Food Technologies, Kyiv (Ukraine)

2004–2006
Docent
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

2006–Present
Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

EDUCATION AND TRAINING

1977-1983
Graduate
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

1985-1989
Postgraduate
Kyiv National Economy Institute, Kyiv (Ukraine)

1989
PhD
Kyiv National Economy Institute, Kyiv (Ukraine) 

1992
Docent
Ukrainian State university of Food Technologies, Kyiv (Ukraine)

2000-2003
PhD student
Taras Shevchenko National University of Kiev, Kyiv (Ukraine) 

2004
Doctorate
Taras Shevchenko National University of Kiev, Kyiv (Ukraine) 

Macroeconomic realization strategy of the European vector of Ukraine’s economic development: conceptual framework, challenges and contradictions

Research Fields:
Economics & Business

Previous and Current Research

The main areas of research

  • Investment and innovative model of economic development
  • The cyclic model of the process of economic development
  • Modernization and development of national economy

Other areas of research

  • Economic education in classical university
  • Structural and institutional factors of economic development
  • The social vector of economic knowledge
  • Competitive mechanism of development of the market

Scientific school

The head of the scientific school of Academician of NAS of Ukraine A. A. Chukhno

Selected Publications


Осецький В.Л.
Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики: монографія.
К. : ІАЕ УААН, 2003. 413 с. 
  

 

П. М. Леоненко, П. І. Юхименко, В. Л. Осецький та ін.
Теорія фінансів: навчальний посібник
К. : Центр навчальної літератури, 2005. 480 с. 
 В. Д. Базилевич, Л. Я. Корнійчук, В. Л. Осецький та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича.
М. Бунге: сучасний дискурс: монографія
К. : Знання. 2005. 697 c. 


 

В. Д. Базилевич, В. А. Короткий, В. Л. Осецький та ін.
І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: монографія
за ред. В.Д. Базилевича. К. : Знання. 2009. 862 с. 


 

Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін
Технологічний імператив стратегії: монографія
за ред. Л. І. Федулової. К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2011. 655 с.  


 

Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін. ; за ред. Л. І. Федулової.
Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів: монографія
К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013. 724 с. 


 

Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенко, В. Д. Базилевич, В. Л. Осецький та ін. ; за ред. Т. І. Єфимнко, М. М. Єрмошенко.
Фінанси інституційних секторів економіки України: монографія
К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. 584 с. 
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/153265/ 


Економічна теорія: Політекономія: навчальний посібник
В.Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича.
К. : Знання, 2010. 494 с. 


 

Політекономія: навчальний посібник
В. Л. Осецький, Н. В. Онищенко, Є. А. Пінчук ; за ред. В. Л. Осецького.
К. : НАУ, 2013. 380 с. 


 

Інвестування: навчальний посібник
В. Л. Осецький, П. П. Мазурок, О. П. Гузенко ; за ред. П. П. Мазурка.
К. : ВПУ Київський університет, 2014. 383 с. 


 

Осецький В. Л.
Інвестиційна модель зростання економіки
Фінанси України. № 1. 2003. С. 21-27. 


 

Осецький В. Л.
Державна власність та інституційні зміни
Академічний огляд: економіка та підприємство. № 1. 2005. С. 29-32. 


 

Осецький В. Л., Макаренко М. І.
Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації
Банківська справа. № 3 (69). 2006. С. 39-45. 
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/47376/ Осецький В. Л.
Зарубіжний досвід захисту та стимулювання розвитку інтелектуальної власності в Україні
Социальная экономика: научный журнал. № 1. 2009. С. 156-164. 
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/65141/ Осецький В. Л.
Економіка знань у «дзеркалі» сучасного підручника
Економічна теорія. № 4. 2010. С. 110-111. Осецький В. Л.,Мороз П. А.
Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку
Фінанси України. № 12. 2012. С. 103-111. 


 

Осецький В. Л., Калінкова І. Ю.
Discouraging Shockwaves under Simulated Green Shoots Among Developed Coutries
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 111 (152). 2013. С. 63-68. 


 

Осецький В. Л., Красота О. В.
Соціальний вектор розвитку економіки знань
Економічний нобелівський Вісник. № 1. 2014. С. 343-348. 


 

Осецький В. Л.
Інтелектуальні аспекти розвитку інтелектуального капіталу інноваційної економіки
Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». № 2 (52). 2014. С. 66-71. 
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/170857/ Осецький В. Л.
Конкуренція як макрорегулятор високо розвинутого ринку
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. Вип. 1 (30). К. : ВПЦ «Київський університет». 2015. С. 54-60. 


 

Осецький В. Л., Татомир І. Л.
Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці
Фінанси України. № 3. 2016. С. 86-100.Contacts

Homepage: http://www.econom.univ.kiev.ua/kafedry/kafedra-ekonomichnoyi-teoriyi-makro-i-mikroekonom-25


val_osetski@ukr.net